Trygt og enkelt å sykle året rundt

Venstre vil at det skal være trygt og enkelt å bruke sykkel som transportmiddel hele året. Dette krever en bred satsing på sykkel som transportmiddel. Venstre vil at hensynet til syklister og gående skal prioriteres i all planlegging av vei- og trafikkløsninger, og vil prioritere gode og trygge gang- og sykkelforhold i hele landet. Spesielt vil Venstre trygge veinettet rundt områder barn og unge ferdes og oppholder seg.

Vi vil prioritere å bygge ut sammenhengende sykkelveinett og egne sykkelekspressveier langs hovedferdselsårene i alle store byområder. En sykkelekspressvei er en sammenhengende sykkelvei med høy standard, som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander.

For å sikre at sykkel er et trygt transportmiddel også om vinteren, vil vi prioritere vintervedlikehold på gang- og sykkelveier, fortau og sykkelfelt.

Venstre vil også sikre gode forhold for sykkelparkering, og blant annet stille krav om etablering av parkeringsplasser for sykkel i alle byggeprosjekter. Ved større kollektivknutepunkter vil Venstre at sykkelparkeringsanlegg skal være utstyrt med tak, tyverisikring, enkelt reparasjonsutstyr og lademulighet for elsykler.

For at flere skal gå og sykle kan også enkle tiltak settes i verk, slik som restriksjoner på biltrafikken i sentrum, etablering av snarveier, lavere fart for biler, fjerning av kantsteinsparkering for å gi plass til syklister, toveis sykling i enveiskjørte veier og forkjørsregulering av veier som er viktige for syklister.

Sykling bidrar til bedre folkehelse, økt livskvalitet, lavere klimagassutslipp og mer verdiskapning. Hver eneste sykkeltur og gåtur, enten den skjer i en storby eller i et spredtbygd område, er bra for både den enkelte og for samfunnet.

Derfor er Venstres sykkelsatsing vinn-vinn for alle.