Kronikk: Frihet og muligheter for alle!

Stortingsbygningen
Venstre går til valg på å sikre en framtid med frihet og muligheter for alle. Foto: (cc) Mette Møller

Venstre går nå til valg på å gjennomføre en rekke sosiale reformer. Reformer som setter folk først og enkeltmenneske foran system. Reformer har potensiale til å radikalt endre samfunnet slik vi kjenner idag, til det bedre. Her er mine hjertesaker.

Mette Vabø (V), kommunestyrerepresentant, Stavanger Venstre

PUBLISERT: DAGSAVISEN RA, 3. MAI 2021

Det er valgår og ferdigstillingen av partienes nye valgprogrammer er i innspurten. Siste helgen i April ble Venstres landsmøte avholdt og for en sosialliberaler som meg ble det et fantastisk godt møte.

Det er alltid et privilegium å få lov til å delta landsmøter for partiet sitt, og det kjennes kanskje ekstra stort når et nytt Stortingsvalgprogram skal behandles og vedtas. Landsmøtene er partienes viktigste politiske verksted, og foran Stortingsvalgene er dette en unik mulighet for oss lokalpolitikere å være med og påvirke, sette retning, og avgjøre hva som skal være partiets nasjonale politikk fremover.

Det er både en stort ansvar og et spennende arbeid. Hele tiden har jeg med meg alle innspillene jeg har fått underveis i mitt virke som lokalpolitiker i Stavanger. Innspill fra folk har tatt kontakt, dialog med de flinke ansatte i kommunen vår, samtaler med naboen, venner, bekjente. Hver en av disse samtalene er viktige for meg som lokalpolitiker og gir et bilde av hva folk er opptatt av, og hvor skoen trykker. Min og vår ambisjon i Venstre, er å jobbe for å løse utfordringene folk står i. For bedre er alltid mulig.

Venstre program bærer tittelen «Frihet og muligheter for alle» og gjenspeiler noe av det som er essensen i det som er Venstres ideologi: Å gi det enkelte menneske frihet og muligheter, uavhengig av hvor man befinner seg i livet eller hvilke forutsetninger man har.

Når et Stortingsvalgprogram behandles og debatteres er vi er innom hele spennvidden av samfunnsutfordringer og sektorfelt. Både store og små saker debatteres, og engasjementet er stort.

Flere av sakene vi vedtok i programmet vil kunne få stor betydning for deg dersom Venstre kommer i regjering etter valget til høsten. Både gjennom reformer eller mindre men likefullt viktige endringer. La meg trekke frem noen av mine hjertesaker fra programmet Venstre nå går til valg på.

Barnehagegaranti og gratis barnehage og SFO til de med dårlig råd.
Barnehagen skal være en trygg arena for lek og læring. Den skal være tilgjengelig for alle og derfor vil Venstre innføre en barnehagegaranti slik at alle barn får tilbud om en plass etter endt fødselspermisjon. Så langt har Venstre fått gjennomslag for gratis kjernetid i barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. I den kommende perioden er målet at lavinntektsfamilier får gratis heldagsplass både i barnehage og på SFO.

Venstre øke studielånet til alle studenter og gir mer studiestøtte til studenter som får barn.
Venstre mener at alle skal ha mulighet til å ta utdanning og for å gjøre dette lettere vil vi øke studiestøtten til 1,5 av grunnbeløpet i folketrygden. På denne måten vil studentene få en tryggere økonomisk hverdag og kan dermed bruke mer tid på å faktisk studere og mindre tid på ekstrajobber ved siden av studiene. For mange er det naturlig å få barn i studietiden. Dette ønsker Venstre velkommen og vil øke studiestøtten til 2G for studenter som får barn underveis i studieløpet.

Utredning og utprøving av borgerlønn. Fremtidens arbeidsmarked krever nye løsninger. Venstre mener derfor at vi bør se på ulike løsninger for borgerlønn eller minstelønn. Disse kan prøves ut i utvalgte kommuner og vil føre til et enklere regelverk og mindre byråkrati samtidig som vi sørger for at ingen lever under fattigdomsgrensa.

Selvbestemt abort til uke 18.
Venstre er tydelige på at retten til selvbestemt abort er en viktig og hardt tilkjempet rettighet. Derfor vil vi utvide den selvbestemte retten til abort til uke 18 og dermed avvikle abortnemndene. At kvinner helt frem til nå har vært nødt til å forsvare sitt valg om abort foran en nemnd blir det nå slutt på, slik at kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp blir absolutt. Rettighetene til selvbestemt abort er under stadig press andre steder i verden. Venstre vil derfor også jobbe med at abort skal inkluderes i retten til å bestemme over egen kropp og anerkjennes som en menneskerettighet.

Venstre vil gi bedre vern til volds- og overgrepsutsatte.
Alt for mange norske barn og unge opplever traumatiserende vold og overgrep. Vi vil styrke arbeidet mot dette og spre kunnskap om traumers betydning for gode oppvekstforhold. Systematisk arbeid og kunnskap om traumer må integreres i alle samfunnets institusjoner, alt fra barnevern og barnehager til politi og skole. Vi vil også sette ned et nytt utvalg som skal gå igjennom hjelpetilbudet for personer som er utsatt for voldtekt, og som også skal se nærmere på politietterforskningen av voldtektssaker. Venstre mener også at dagens lovverk om seksuelle overgrep må oppdateres for å innføre et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen. Videre vil vi utvide og forsterke voldsoffererstatningsordningen og sørge for at omvendt voldsalarm tas i bruk i større grad slik at ansvaret legges på voldsutøver fremfor offer.

Rusavhengighet skal alltid møtes med omsorg, behandling og verdighet. For Venstre er det soleklart at rusavhengighet alltid skal møtes med omsorg, behandling og verdighet – ikke straff. Vi er stolte av rusreformen vi har arbeidet frem, og vil fortsette å arbeide for å få den gjennomført. Liberal rusomsorg tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengiges situasjon. Veien til hjelpeapparatet må være så kort som mulig. Derfor mener vi det er avgjørende å avkriminalisere besittelse av mindre mengder narkotika til eget forbruk. Frykten for straff gjør dessverre at mange rusavhengige idag ikke søker hjelp. Denne barrieren må fjernes.

Venstre ønsker et samfunn med økt frihet for hvert enkelt menneske, et inkluderende fellesskap med små forskjeller, stor tillit, toleranse og mangfold.

Høstens valg blir et retningsvalg for Norge. Det blir et valg mellom å tro på framtida eller å drømme om fortida. Et valg mellom partier som er villige til å styrke den norske sosialpolitikken, og de partiene som mener at gårsdagens løsninger fortsatt bør være morgendagens løsning.

Venstre går til valg på å sikre en framtid med frihet og muligheter for alle.