Et arbeidsliv for alle

Tidvis kommer det uriktige påstander om at Venstre vil svekke pensjon og andre offentlige ytelser slik at de som jobber skal få svekket sine rettigheter. Dette har ofte blitt ledsaget av en påstand om at Venstre er arbeiderfiendtlig.

Skrevet av Jørn Martinussen og Cecilie Hegge – Venstre

Dette stemmer ikke!

Å i vareta de som har jobbet et langt liv og de som av forskjellige årsaker trenger litt tilrettelegging, er viktig for dem det gjelder, og avgjørende viktig for videre vekst og velstand for oss alle. For å få dette til må flere tiltak på plass.

Det må bli enklere å kombinere deltidsarbeid med uføretrygd. Derfor vil vi fortsette uførereformen med den hensikt å gi uføretrygdede muligheten til å jobbe ut fra de forutsetningene de har.

Det må bli enklere for unge mennesker å komme inn i arbeidslivet igjen ved arbeidsledighet. Vi vil derfor se nærmere på om det offentlige skal gi lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge arbeidsledige.

Venstre vil prioritere flere arbeidsrettede tiltak i NAV for unge som mottar arbeidsavklaringspenger. De skal få tettere og bedre oppfølging for å komme seg raskt tilbake til arbeidslivet.

Det må bli en bedre overgang mellom sykepenger og arbeidsavklaring, og alle må selvfølgelig få lik behandling i møte med NAV.

Nivået på minsteytelsene for enslige må økes. Mange enslige som mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller andre ytelser fra folketrygden lever under fattigdomsgrensen.

Flere mennesker med funksjonsvariasjoner må få jobbmuligheter. Det offentlige har en særskilt viktig rolle for å sikre inkludering av mennesker med funksjonsvariasjoner eller hull i CV-en

Begrensningene i trygdesystemet knyttet til aldersgrense i sykelønnsordningen og opptjening til alderspensjon må oppheves. Stadig flere ønsker å jobbe etter at de når pensjonsalderen. Det er positivt, men begrensningene i trygdesystemet må vekk, slik at eldre arbeidstakere ikke mister rettigheter ved å stå lenge i jobb.

Venstre vil innføre rett til å opptjene pensjon fra første krone både i offentlig og privat sektor, og gradvis øke minste innskuddsprosent i foretakspensjonsordningene. Pensjonsreformen har lagt opp til at pensjonsalderen heves i takt med økt forventet levealder. Vi vil fortsette reformen slik at folk kan – ikke skal – stå lenger i arbeidslivet.

Vi vil prioritere å øke pensjonsnivået, spesielt til aleneboende minstepensjonister, siden noen eldre har blitt hengende etter økonomisk.

Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Deltakelse i arbeidslivet er den fremste forsikringen mot fattigdom og utenforskap, og er i tillegg med på å bevare et samfunn med små forskjeller. Derfor er et det viktig å tilrettelegge for et trygt arbeidsliv for alle.