Vi trenger flere skoletomter i Vestre Aker

Illustrasjon: Stavanger kommune

Det kan ta lang tid å skaffe egnede skoletomter i vår bydel. Kostnadene er høye. For å unngå en situasjon der vi ikke har nok skoler senere, må arbeidet med å sikre nye tomter starte allerede nå.

Hans Kristian Voldstad

Skolebehovsplanen 2022-2031 er på høring. Skolebehovsplanen er viktig fordi den avgjør hvilke skoler som skal bygges og hvilke skoler barna i bydelen skal gå på. Neste uke behandles høringsuttalelsen i bydelsutvalget.

Allerede forrige skolebehovsplan viste at det var underkapasitet på ungdomstrinnet, og at den er stigende. Bydelen har høy tilflytning, mange byggeprosjekter på gang og svært mange barnefamilier.

Vestre Aker Venstre er bekymret for at planforslaget som nå er lagt frem ikke reflekterer bydelens behov for fremtidig skolekapasitet. Viktige prosjekter, som ny gymsal på Grindbakken, skyves ut i det blå. Hoff skole skyves også ut i tid, slik at Ris skole må leve med paviljonger i mange nye år.

Byrådet må sørge for å fremskaffe flere nye skoletomter, og utvide kapasiteten der det er mulig. Behovet er størst for ungdomsskoler, men det må også sikres nye tomter til fremtidige barneskoler.

Vi mener at følgende tomter må undersøkes nærmere med tanke på å sikre bydelen fremtidige skolebygg:

– StatPed-tomt på Huseby og Anne Kure-tomten på Voksenkollen bør undersøkes. Anne Kure-tomten eies av kommunen, og er allerede regulert til skoleformål.

Ingvill Meltvedt

– Voksentoppen Ullveien 12 kan være egnet som ungdomsskole, eller eventuelt barneskole. Voksentoppen spesialskole ligger på samme eiendom, men tomten har plass til en skole til.
– Det bør også undersøkes om HTKs anlegg, Bjørnveien 74, på sikt kan erverves som skoletomt under forutsetning av at HTK får ny tomt. Tomten har god beliggenhet for å ta opp elevene fra Holmen barneskole rett over gaten.
– Undersøke på nytt om Hafslundstomten kan egne seg som skoletomt, etter innspill fra Vindern FAU.

Barn har rett til å gå på nærskolen. En skolebehovsplan som ignorerer det faktiske fremtidige behovet, fratar barn denne rettigheten.

Av Hans Kristian Voldstad, stortingskandidat (V) og eiendomsutvikler, Ingvill E. Meltvedt, leder Vestre Aker Venstre og medlem av oppvekstkomiteen (HOVE)