SOSIAL BOLIGPOLITIKK

Thorbjørn Merkesdal, gruppeleder Ullensaker Venstre.
Thorbjørn Merkesdal, gruppeleder Ullensaker Venstre., Foto: Privat

Det å ha en sosial boligpolitikk, handler om så mye mer enn bostøtte, mener Thorbjørn Merkesdal (gruppeleder Ullensaker Venstre).
– Man kan si at bostøtte er riktig og viktig, men det kan også bli en fattigdomsfelle ved at personene som får utbetalt denne støtten blir til evige leietakere i stedet for å gis muligheten til å eie noe selv. Denne boligpolitikkpakka vi fremmer nå, har flere alternativer enn det vi har tilbudt før. Det er trist at det er blitt så mye støy og usikkerhet rundt for eksempel bostøtteordningen i Ullensaker, og det har skapt mye frustrasjon.

En sosial boligpolitikk, med gode verktøy og stor bredde har vi savnet for Ullensaker. Ullensaker begynner å få en del storby utfordringer, som ikke har blitt løst på en god nok måte tidligere. I morgen er vi med på å sikre flertall for en pakke med syv ulike punkt som skal gi oss en sosial boligpolitikk som vi behøver. Pakken som blir vedtatt i morgen inneholder både veiledning og evaluering av selve tiltakene. Ambisjonen er at vi skal få til en løsning som sikrer verdige boforhold og samtidig unngår å skape fattigdomsfeller.

Forslag til en sosial boligpolitikk for Ullensaker:

1: Ullensaker innfører en bostøtteordning etter modell fra Lillestrøm kommune, der de samme kriteriene legges til grunn. Ordningen innføres med virkning fra 1. april 2021. Ordningen skal evalueres etter ett år, og evalueringen av bruk og konsekvenser for ulike grupper fremmes for HHS. Det skal legges særlig vekt på ROP-brukere. Kostandene er estimert til 1,4 millioner og finansieres ved bruk av inntekter fra skatt på næringseiendom. Rådmannen bes innarbeide ordningen inn i budsjett 2022.
2: Ullensaker kommune skal oppsøke de som leier kommunal bolig, og veilede dem slik at de får søkt på de støtteordningene de har krav på. Administrasjonen bes komme tilbake til HHS med en sak som belyser kostnadene ved dette i løpet av høsten 2021.
3: Administrasjonen bes jobbe frem en egen sak der Ullensaker innfører leie-til-eie-ordninger i kommunale boliger. Saken bes fremmes senest ila. første halvår 2022.
4: Administrasjonen bes fremme en egen sak i forkant av budsjettet for 2022 der kommunens muligheter for å styrke rammen for statslån fra Husbanken skisseres, samt muligheten for et samarbeid med Husbanken om bruk av grunnlån som et insentiv overfor utbyggere for etablering av utleieboliger.
5: Administrasjonen bes gå i dialog med utbyggere i fremtidige prosjekter om at utbygger kan satte av en viss andel av boligmassen til leie-til-eie-ordninger. Administrasjonen bes også utrede og komme tilbake til i et eget notat om dette er noe kommunen kan pålegge i fremtidige reguleringssaker.
6: Administrasjonen bes jobbe videre med bruk av tilvisningsavtaler, der kommunen inngår leieavtaler med private aktører som gir kommunen rett til å henvise en andel av sine boligsøkere til utleieren. Det bes også om at det ses på muligheten for at tilvisningsavtalene kan inneholde mulighet for leie-til-eie-ordning for leietakerne.
7: Kommunestyret ønsker at det utredes en pilot som innebærer at kommunen bygger og selger boliger og beholder kommunalt eierskap i en viss andel av boligen. Dersom kommunen for eksempel beholder et eierskap på 20 prosent, vil boligkjøper eie 80 prosent og kjøpspris blir dermed 80 prosent av markedspris. Piloten skal teste ut hvordan kommunen kan få ned byggekostnadene, med mål om at byggekostnadene skal ligge på 80 prosent av markedsverdi. Løsningen kan finansieres med en kombinasjon av Husbankens grunnlån og startlån. Målgruppen for denne løsningen vil primært være grupper som har vanskeligheter med å skaffe tilstrekkelig egenkapital for å få banklån til kjøp av bolig. Boligkjøper kan selge boligen videre til markedspris eller sin kjøpspris regulert for markedsutvikling i eierperioden og får dermed med seg den reelle prisveksten på sin andel, mens kommunen beholder eierskap i sin andel. På denne måten vil modellen være bærekraftig ved at det samme tilbudet om å kjøpe en bolig til redusert pris kan opprettholdes for fremtidige kjøpere av boligen uten at kommunen må inn med nye investeringer. Administrasjonen bes komme tilbake med en mulighetsstudie eller en konseptvalgutredning om saken innen utløpet av første halvår 2022.