La parken være, utvid heller stasjonen!

Det er positivt med aktører som ønsker å videreutvikle områder i Nes, kanskje spesielt Årnes, vårt viktigste trafikknutepunkt. Med stadig utbygging og fortetting må vi også verne om de få grøntområdene vi har i kommunesentret.

Det er tverrpolitisk enighet om at man ønsker å forme området ved Årnes brygge og minnesmerkene våre i større grad til en park som er tilgjengelig og attraktiv for alle nesbuer. Så også ungdommen.

Når Bane NOR nå foreslår å bygge leiligheter for godt voksne menneser (55+), og i tillegg gå imot den etterlengta skateparken, så er det tydelig at de ikke ønsker at området skal være like mye for alle.

Istedenfor å bygge boliger, så bør jernbaneselskapet heller utvide kapasiteten for på- og avstigning ved Årnes stasjon. Per i dag er det kun én perrong som er tilgjengelig for passasjerer med for eksempel rullestol. Hvis der møtes to tog, så tvinges togpassasjerer på spor 2 å gå ned på bakkeplan for å krysse spor 1, og dette er ikke gjennomførbart for flere brukergrupper.

Undergang har vi allerede, nå mangler bare veg opp på elvesida av toglinjene, samt en perrong. Dette må være et vesentlig tiltak all den tid man planlegger flere krysningsspor langs Kongsvingerbanen for å øke frekvensen på avganger av gods- og persontrafikk.

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn
Gruppeleder i nes og stortingskandidat for Viken Venstre