Forslag fremmet 2021-2022

 

Dato: Område/Sak: Hovedutvalg: Formannskap: Kommunestyre:
21.06.22 Fremmer RFMMNF sin uttalelse i sak om ny Auli skole:

Universell utforming ivaretas også i rehabilitert bebyggelse, og at Rådet skal holdes løpende orientert om prosessen.

    6/34⊗
07.06.22 I tillegg til fjernsynssendinger fra kommunestyremøter i kommunestyresalen, skal Nes kommune tilgjengeliggjøre lydopptak fra politisk behandling i formannskap og hovedutvalg 3/9⊗   9/34⊗
07.06.22 Arealnøytralitet skal vurderes ved arealdisponeringer i relevante kommunale planer. 6/9♥ 10/11♥ 34/34♥
Endring fra AP:
«Administrasjon lager en sak i nær fremtid om arealnøytralitet/arealregnskap knyttet til kommunens klimaplan. Dette sees opp mot budsjettbehandlingen.»
07.06.22 Forslag om at kommunen skal føre arealregnskap, samt klima- og arealbudsjett ifm. økonomisk budsjett og handlingsplan. 4/9⊗   7/34⊗
18.05.22 Utsettelsesforslag fremmet i PS 22/32 Tjenester for innbyggere med funksjonsnedsettelser

, etter kritikk fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

3/11⊗   8/35⊗
18.05.22 Skolemat betales 50/50 mellom kommunen og foresatte. 3/11⊗    
18.05.22 Midler til gratis skolemat brukes istedenfor til økte utgifter til f.eks. rekruttering av fagpersoner i skolen og skolehelsetjenesten, samt nye læremidler. 4/11⊗   6/35⊗
18.05.22 Sak om gratis skolemat sendes tilbake til administrasjonen for å få med synspunkter fra elever, lærere og foreldre. 3/11⊗   9/35⊗
18.05.22 Opprette kompensasjonsordning for bhg. med særlig stor økonomisk utfordring etter pandemien. 3/11⊗    
18.05.22 Videreføre pensjonspåslag på 13% for enkeltstående foreldre-eide barnehager. 3/11⊗   13/35⊗
05.04.22 Helhetlig kommunedelplan for samferdsel 3/11⊗    
01.03.22 Nettsalg av alkohol: Begrense til lokale produsenter 1/10⊗ 4/35⊗
25.01.22 Forslag til høringsuttalelse fra Nes kommune: Viken Fylkeskommune splittes ikke i tre.     1/35⊗
23.11.21 Med Rødt: Auli skole – limtre i tillegg til massivtre 2/11⊗ 11/11 ♥ Enstemmig ♥
19.10.21 Planprogrammet:
Lyd- og lysstrategi
3/11⊗ 27/35♥
19.10.21 Planprogrammet:
Naturregnskap
3/11⊗
19.10.21 Planprogrammet:
Materialgjenvinning
4/11⊗ 26/35♥
2.11.21 Områdestandard Runni:
På vegne av Rådet: Universell utforming
1/11⊗ 18/35 ♥
7.9.21 Ligge over minstenorm for lærertetthet 3/11⊗ 11/34⊗