Våre prioriteringer budsjett 2022

Foto: Haugesund Venstre

Venstres visjon for Haugesund er å skape en by med rom for alle, en by der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstre er glad for at alle politiske partier nå signaliserer et krafttak for å redusere klimautslipp. Det har første prioritet.

Effektivisering av kommunale bygg, oppgradering av maskinpark, mer til vedlikehold og til tiltak i klima og energiplanen kan sikre at vi når mål om utslippskutt. Sammen med andre tiltak som ligger i kommunedirektørens forslag til budsjett.

Venstre prioriterer skolen og vil sørge for at skolene gir alle et best mulig grunnlag. Å sikre skolene gode uteområder er viktig. Hollenderhaugen og Lotheparken er viktige læringsarenaer for sentrumsskolene. I tillegg øker vi investeringer til skole/nærområder generelt.

Læremidler, Vibrandsøy og rusavhengige

Vi kan ikke akseptere at det kun er midler til digitale læremidler. Derfor har vi prioritet mer til læremidler(bøker). Vi vil ha vikarpool i skolene som sikrer fagkvalifiserte vikarer og økt tidlig innsats.

God folkehelse er viktig, derfor trengs utvidelse av Kyststien og mer midler til tilrettelegge gode turstier med videre i Djupadalen/byheiene. Og noe må skje på Vibrandsøy. Vi vil ha belyst mulighetene for salg av kommunale eiendommer på øya.

Vi må gi våre rusavhengige et trygt værested i sentrum. Derfor setter vi av penger til dette. Om Statens vegvesen ikke aksepterer tiltak under Risøybroa, må vi finne et alternativ. Og vi må sikre forebygging og ettervern for mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser.

Barn og eldre

Vi vil ha en moderne valgfri eldreomsorg. Vi lever lengre, men vi blir ikke friskere i livets siste fase. Planlegging av fremtidens eldreomsorg må starte nå.

Vi ønsker å få revidert gjeldende handlingsplan mot barnefattigdom, og i dette må vi også se på alternativer til organisering av fritidskortet. Alle barn skal ha samme mulighet til aktivitet og fritidstilbud.

Trygg økonomi

Dette er den 15. budsjettbehandlingen jeg er med på i bystyret.

For Venstre har det vært noen prinsipper som har vært viktige når jobber fram budsjett, enten vi har vært i opposisjon eller posisjon.

  1. En skal ha en konservativ holdning til skatt- og rammanslag. Det betyr at vi lytter til kommunedirektøren. Dette fordi vi ikke skal bruke penger som vi ikke er heilt sikre på at vi får.
  2. Vi skal være tilbakeholdne på investeringer og sikre at vi har driftsresultat som bidrar til egenkapital sånn at vi ikke lånefinansiere alt.
  3. Vi må sikre langsiktighet, ved at vi ikke bruker alle pengene i dag, men sikrer handlingsrom for å kunne utvikle framtidige velferdstjenester.

Så vet jeg at Venstre i de periodene jeg har vært med, har økt skatteanslaget ut for det kommunedirektøren sa. Vi gjorde det i budsjettforhandlingene med H og KRF i 2013. Vi gjorde det alle partier gjorde den gang. Totalt ble skatteanslaget økt med 1,5 millioner. Det angrer jeg faktisk på, fordi vi den gang burde vi ha stramma inn.

Økonomisk buffer

Kommunedirektørens budsjettforslag er stramt, alle potensielle «buffere» er tatt inn i budsjettet. Mulige mindre kostnader til sosialstøtte, mulige mindre kostnader til lønnsforhandlinger og pensjon. Eneste buffer i dette budsjettet er kanskje noe konservativt anslag på rammetilskudd og skatt. Så har kommunedirektøren justert ned mulige innsparinger som lå i flertallskoalisjonen sitt forslag til budsjett for 2021. Regner med at dette skyldes erfaringstall fra året som snart er over. Anslagene for innsparing var nok for høye.

Koalisjonen har brukt opp mulig reserver som ligger i skatteanslag og rammetilskudd, og mere til. Det finnes ingen reserver. Og med flertallspartiene sitt forslag vil lånegjelden øke dramatisk og konsekvensene er økte kostnader til renter og avdrag. Kommunedirektøren beregner 5 millioner i økte utgifter pr år de neste 25 årene – pr 100 millioner i økte lån. Det betyr ordfører at om vi lånefinansiere alt til ny Haraldsvang skole, så vil driftsbudsjettet vårt øke med 20 millioner når skolen står ferdig. Vi prioriterer Haraldsvang skole, men da må vi vurdere alle andre investeringer i lys av at vi kommer til å få vesentlig høyere driftskostnader om noen år. Derfor vil H, Frp og V forskyve andre investeringsprosjekt. Rett og slett fordi vi må redusere kommunens lånegjeld.

Budsjettforslaget vårt er stramt med tydelige prioriteringer. Vi vil sikre handlingsrom for å kunne gi god velferd til alle byens innbyggere både nå og i fremtiden.