Blågrønt budsjett for Trøndelag: Infrastruktur og utdanning

Anne Cecilie Holm og Tove Eivindsen er Venstres fylkestingsrepresentanter i Trøndelag
Anne Cecilie Holm og Tove Eivindsen er Venstres fylkestingsrepresentanter i Trøndelag., Fylkestingsgruppa.

Den grunnleggende utfordringen for Trøndelag i årene som kommer er å tiltrekke seg nok kompetanse. Vi trenger rett og slett flere mennesker. Både næringsliv og offentlig sektor trenger riktig og nok kompetanse, og gapet mellom behov og tilgang er størst i distriktene.

Dette er fundamentet for det blågrønne budsjettforslaget for Trøndelag fylkeskommune for 2022 som legges fram av Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet.

– Vi har det meste i Trøndelag, men vi trenger å bli flere folk. Infrastruktur og utdanning må gjøre det mulig å bo i hele fylket, og næringsliv og kommuner må få tak i kompetansen de trenger. Vi trenger mange gode hoder og hender i Trøndelag framover, og det har vi lagt vekt på i dette blågrønne budsjettet, sier Venstres gruppeleder i Trøndelag, Tove Eivindsen.

– Jeg vil rose de andre partiene for prosessen med budsjettarbeidet. Vi har hatt gode politiske diskusjoner til det beste for Trøndelag, og har i fellesskap kommet fram til et godt blågrønt resultat.

– For Venstre så er det spesielt gledelig at det igjen ligger inne en styrking av kollektivtrafikken. Det hadde vi også i fjorårets budsjettforslag, men nå når Støreregjeringen varsler at vi ikke kan forvente fortsatt kompensasjon for billettinntektene som forsvant med korona, trengs disse midlene enda mer.

Flere ungdommer må fullføre og bestå videregående skole. Vi er derfor svært glade for at Stortinget nå har vedtatt Fullføringsreformen. Nå blir det en svært sentral oppgave for fylkeskommunen å levere på denne viktige reformen.

I vårt budsjettdokument slår vi fast at når Trøndelag fylkeskommune skal gjøre investeringsvedtak, skal klimaeffekten for ulike alternativer også beregnes ikke bare for anleggsperioden, men også for bruks- og levetiden, for anlegget før beslutningen treffes. Dette er viktig for å sikre at fylkeskommunen bidrar best mulig til en reduksjon av klimagassutslippene, og som stor eier av bygg og veger er det et ansvar Venstre mener vi må ta på største alvor.

Trøndelag fylkeskommune har som målsetting å ta igjen forfallet på fylkesveiene. Overføringer til drift og vedlikehold må derfor prioriteres. For å få mer midler til drift og vedlikehold av fylkesveier bør man kunne disponere noe av de regionale utviklingsmidlene til infrastruktur.

I fylkesdirektørenes forslag til handlingsprogram for fylkesveg 2022-2025 står det at «det absolutt laveste nivået på faglig forsvarlig budsjett til drift og vedlikehold er ca. 150 millioner kroner over tildelt ramme» og at «med dagens budsjettnivå vil fylkesvegene i Trøndelag kunne ha en syklus på reasfaltering hvert 100 år.» Det er ikke forsvarlig at Trøndelag fylkeskommune ikke en gang klarer å holde fylkesvegene våre ved like, men tvert imot ser på dramatisk forfall som øker hvert år.

Dårligere veger fører også med seg økte vedlikeholdskostnader. Vegnettet vårt blir dermed dyrere og dyrere å drive, samtidig som det blir dårligere og dårligere. Solbergregjeringen startet en fylkesvegsatsing mot slutten av sin regjeringsperiode. Vi forutsetter at denne satsingen fortsetter og styrkes vesentlig framover, uavhengig av farge på regjeringen. Fylkestinget i Trøndelag må også sørge for at en større andel av fylkeskommunens eget økonomiske handlingsrom brukes på fylkesveger.

Trøndelag må alliere seg med de andre fylkeskommunene og kreve at staten stiller med tilstrekkelige midler for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften. Det ligger an til å ta 20 år for Trøndelag å oppfylle forskriften for seks tunneler. Vi må legge press på staten for å unngå at det tar så lang tid. Vi må ha porteføljestyring og unngå fylkeskommunal forskottering.

I 2022 åpner nye Saemien Sijte. De blågrønne partiene vil styrke Saemien Sijtes budsjett for å sikre festivalen Tjaktjen Tjåanghkoe og formidling på Bøla i budsjettet for neste år, med intensjon om varig økte driftsmidler. Vi vil også forsikre oss om at fylkeskommunens dialog med Saemien Sijte om framtidig samarbeid om nytt kulturamfi fortsetter.

Olav Duun videregående skole må ha ny verkstedhall. Det ligger inne i vårt forslag til investeringsbudsjett. Det samme er hele 50 millioner ekstra til fornyingsprogram for fylkesveger, gang- og sykkelveger neste år. I driftsbudsjettet kan vi også nevne sykkelgårdene på Egge og Eberg, etablering av et kulturfond, fullføringsreform, læremidler og mer penger til bredbånd.

Les hele budsjettforslaget her:

Det blågrønne budsjettet 2022