Venstres hovedinnlegg

Gruppeleder Boye Bjerkholt holdt Venstres hovedinnlegg i dagens budsjettdebatt i kommunestyret. Her kan du lese innlegget.

Ordfører,

Et nytt år er snart her, og ved nyttårsslaget fyller Lillestrøm kommune 2 år. Det har vært 2 krevende år.

Krevende, fordi det er en stor jobb å bygge en ny organisasjon og sette en ny organisasjonskultur.

Krevende, fordi vi det aller meste av tiden har holdt avstand, spritet hender og vært på hjemmekontor.

Men også krevende, fordi mye av potensialet i Lillestrøm kommune fortsatt er uforløst samtidig som vi ser at det er store behov innenfor skole, barnehage, omsorg, kultur og idrett.

Når et politisk flertall ikke vil gjøre strukturelle endringer og hente ut stordriftsfordeler, blir det mindre handlingsrom for å dekke de behovene som innbyggerne kjenner på i hverdagen.

Det skaper frustrasjon. Og i høst blusset debatten om deling av kommunen opp. Heldigvis satte dette kommunestyret en stopper for den prosessen tidligere i denne måneden, slik at vi kan ha fokus der det hører hjemme: på å finne de gode løsningene som skaper bedre tjenester for innbyggerne i Lillestrøm kommune.

Ordfører,

Venstre legger i dag frem et alternativt budsjett som tar utgangspunkt i at Lillestrøm kommune har store muligheter, men at det kreves omstilling for å realisere dem. Hvis Lillestrøm kommune skal nå sitt fulle potensial, må vi være villig til å gi slipp på gamle strukturer og bygge nye. Slik skaper vi bedre tjenester til innbyggerne og en bedre kommune for alle.

Venstre mener at det er nødvendig å se på hvordan befolkningen kan sikres mer sammenhengende og helhetlige tjenester, sikre muligheter for enklere samhandling og kunnskapsdeling mellom ansatte og mer effektiv og miljømessig bærekraftig bruk av kommunens kontorarealer. Kommunen sitter i dag på en bygningsmasse der deler av den er i svært dårlig stand og uegnet for moderne arbeidsformer og tjenesteyting. Venstre mener at avhending av gamle lokaler og investering i nye og fremtidsrettede fasiliteter er nødvendig for å sette Lillestrøm i stand til å yte gode tjenester på en effektiv og bærekraftig måte.

Ordfører,

På kort sikt, har Venstre valgt å gjøre noen tydelige prioriteringer i et trangt budsjett. Hovedgrepet er å styrke innsatsen i skolen, forsterke inkluderingstiltak for barn og unge innenfor kultur og idrett, tilrettelegge for økt vekst og verdiskaping i næringslivet og gjennomføre tiltak som sikrer at Lillestrøm tar klimagrep for å redusere utslipp i egen virksomhet og stimulere til at innbyggerne tar flere grønne valg.

Innenfor skole, styrker Venstre den tidlige innsatsen med intensive lesekurs for elever som strever. Dette utgjør en betydelig forsterking av tiltakene for å sikre at alle elever får en så god start som mulig på utdanningsløpet. Dette velger Venstre å gjøre fordi den innsatsen som gjøres tidlig i et barns liv legger grunnlaget for resten av livet.

Venstre styrker også naturfagssatsingen. Vi setter av penger til Newton-rommet på realfagssenteret ved Sophie Radich skole, fordi vi mener det er riktig at vi skal ha høye ambisjoner på Lillestrømskolens vegne. Og vi legger inn midler til en ekstra time naturfag. Det gjør vi fordi vi mener at styrking av realfagskompetansen blant elever i Lillestrømskolen er en god investering i morgendagens løsninger og i fremtidig konkurranseevne og verdiskaping. Fagene fysikk, kjemi og biologi er viktige for gjennomføringen av det grønne skiftet, og god kompetanse på dette området er helt avgjørende når vi skal bygge fremtidens nullutslippssamfunn.

Ordfører,

Innholdet i skolen er viktig, men det er også de fysiske rammene for barns skolehverdag. For å sikre at alle elever får de fysiske rammene for skolemiljø som de har krav på, må skoleutbyggingen holde tritt med elevtallsøkningen. Derfor er det helt avgjørende at det kommer på plass en ny skole i Skjærva. Dét er den viktigste enkeltinvesteringen som ligger inne i dette budsjettet.

Ordfører,

På kulturfeltet, styrker Venstre en rekke viktige sosiale inkluderingstiltak. Vi utvider gratisprinsippet til å gjelde for alle idrettslag, også de som leier lokaler hos private næringsdrivende, og vi legger inn en betydelig økning på aktivitetskortet og aktivitetsguide. Gratisprinsippet er generelt og treffer barn og unge uavhengig av foreldrenes inntekt, mens aktivitetskortet og aktivitetsguiden er tiltak som er målrettet mot barn og unge som kommer fra økonomisk vanskeligstilte familier eller på andre måter faller utenom. I sum handler dette om å skape et inkluderende samfunn, der alle barn og unge får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av hvilken sosioøkonomisk bakgrunn de har.

For å tilrettelegge for lavterskeltilbud for fysisk aktivitet foreslår Venstre også et årlig investeringsbeløp til ulike nærmiljøanlegg rundt omkring i kommunen. Målet er at alle innbyggerne i kommunen skal ha mulighet til å drive med fysisk aktivitet der de bor. I tillegg har vi lagt inn et eget tilskudd til utvikling av aktivitetspark i Glostrupdumpa på Skjetten.

Ordfører,

Venstre mener det er viktig å tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge på barn og unges egne premisser. Derfor lanserer vi det vi har valgt å kalle Ungdomsmillionen: En million kroner til lavterskeltilbud for barn og unges egenaktivitet.

Vi har også lagt inn midler til å styrke helheten i Kulturkvartalet i Lillestrøm, økt bemanningen på bibliotekene, styrket tilskudd til frivillige organisasjoner og lagt inn tilskudd til organisasjoner som arbeider innenfor naturvern, dyrevelferd og miljø. Venstre foreslår også at det utarbeides en dyrevelferdsplan og en naturmangfoldsplan, at det opprettes et ravinefond og etableres et hjelpesenter for hjemløse dyr.

Ordfører,

For å styrke Lillestrøm som besøksdestinasjon – for både kommunens innbyggere og tilreisende – har vi lagt inn midler til flere målrettede tiltak. Venstre vil utvikle Fetsund Lenser, Bingen Lenser og Nordre Øyeren med tanke på at disse kultur- og naturskattene kan bli tatt inn på UNESCOs verdensarvliste, vi vil realisere potensialet på Blaker Skanse, og vi vil utvikle uteområdene langs Kirkegata til en ny bypark i tilknytning til den gamle, verneverdige trehusbebyggelsen i Gamle Lillestrøm.

Venstre har også valgt å legge inn en vesentlig styrking av innsatsen innenfor næringsutvikling. Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er kommunens viktigste næringspolitiske verktøy, styrkes med 1 million i tilskudd. Samtidig styrkes planavdelingen slik at kapasiteten til å gjennomføre områdereguleringer får et løft. Dette er viktig for å unngå at kommunen blir en flaskehals i utviklingen og for å sikre at Lillestrøm er en attraktiv kommune å etablere seg i.

Innenfor klima, miljø og transport, er Venstres hovedgrep å styrke sykkelsatsingen, tilrettelegge for at bussen kommer raskere fram, at det bygges ut tilstrekkelig med ladepunkter for elbil, og at overgangen til en utslippsfri kommunal bil- og maskinpark forseres. Dette er de viktigste grepene kommunen kan gjøre for å bidra til det grønne skiftet og til at vi når 1,5-gradersmålet.

Venstre setter også av betydelige midler til styrking av klimafondet og til gjenopprettelse av innovasjonsfondet. Fellesnevneren for begge fondene er å gi økonomisk løftekraft til tiltak og prosjekter som kan bidra til at vi finner smartere, grønnere og rett og slett bedre løsninger.

Ordfører,

Samlet sett peker Venstres alternative budsjettforslag ut en tydelig liberal, grønn og raus retning for Lillestrøm kommune innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

På vegne av Venstre fremmer jeg hermed Venstres forslag til tallbudsjett, 18 verbalforslag og ett verbalforslag om hjelpesenter for dyr som er omforent med MDG.

Takk så langt.

Les Venstres budsjettforslag her (link til pdf-dokument).