Årsmelding kommunestyregruppa 2021

Kari Middelthon flyttet ut av kommunen i løpet av året. Karis varaplass i rådet for inkludering og integrering ble erstattet med Kjetil Andersen. Automatisk opprykk i varagruppa til kommunestyret.

Johan Ekhaugen ble innvalgt til valgstyret i Indre Østfold kommune.

Ingen endringer for øvrige verv i forhold til årsmeldingen for 2020.

Gruppemøter er gjennomført i kombinasjon med medlems- og styremøter.

Politiske gjennomslag:

 • Gaupeforvaltning
 • Lokalisering rus og psykiatri
 • Beholde stedsnavnet Skjønhaug
 • Sammenhengende 3 uker ferie for barnehagebarn
 • Elsparkesykler Askim (med løpende kostnad til parkert i sone)
 • Viken landbruksplan: fokus på vern av dyrka mark, skog, myr og våtmark.
 • Indre Østfold kommune undersøker ikke mulighet for å løses opp (jfr henvendelse fra kommunaldepartementet)

Fremmede forslag uten gjennomslag/nedstemt:

 • barnehagenes åpningstider under pandemien
 • Forvaltningsplan for Hæravassdraget (og edelkreps)
 • Krematorium med livssynsnøytral minnelund og seremonirom
 • Dersom Viken fylkeskommune oppløses som følge av SP/APs forslag, skal Indre Østfold kommunesøke overgang til Akershus fylke.

Interpellasjoner og spørsmål

 • prioritering av barn og unge i pandemien

Særskilte politiske saker med oppfølging:

 • Veteranplan Indre Østfold kommune (arbeidsgruppe)
 • Ungdommens kommunestyre – oppfølgingsgruppe

Medieoppslag og leserbrev på disse tema;

 • Naturforvaltning; gaupe og edelkreps
 • Viken-oppløsning
 • private barnehager
 • Fastlegekrisen
 • unge venstre om valgdeltakelse
 • rusreformen
 • smittevern
 • vaksinasjons-prioritering
 • pandemi (div oppslag)
 • støtte lokalt næringsliv pandemi
 • millioner til digital hjemmeundervisning

Ingunn H Hensel (s)

Gruppeleder