Årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte 2022 mandag 17. januar kl 19.00.

Møtet gjennomføres digitalt i Teams grunnet pandemien også i år. Trykk her for å delta

Sakliste

(1) Åpning av årsmøtet v/ leder Eirik Romstad

(2) Konstituering
Valg av: møteleder, møtereferent, tellekorps, redaksjonskomité for politiske uttalelser og to personer til å underskrive protokollen.

(3) Årsmelding 2021

Styrets årsmelding for 2021

Kommunestyregruppens årsmelding 2021

(4) Regnskap for 2021

(5) Årsplan for 2022

2022 er et år uten kommune- og fylkestingsvalg, og uten valg til Stortinget. Styret innstiller på at lokallaget bruker 2022 til å auke medlemstallet. Pr. 31.12.2021 har lokallaget 38 betalende og ni ikke-betalende medlemmer. Mulige tiltak for å auke medlemstallet:

  • Kontakte ikke-betalende medlemmer og følge opp nye medlemmer bedre (tipse om sosiale arrangement – se nedenfor)
  • Åpne medlemsmøter om aktuelle tema, gjerne med eksterne innledere. Bør slike møter holdes på et serveringssted (sosiale V-kafeer eller pizzakvelder)
  • Synlig i lokalpresse gjennom oppslag og leserinnlegg
  • Oppdatering av lokallaget sine nett- og FB-sider der nyhetsoppslag og leserinnlegg lenkes
  • Markedsføring av nasjonale og regionale saker der V gjør en god figur på lokallaget sinenett- og FB-sider
  • Vervekampanje

Styret ønsker forslag til tiltak og prioritering av disse.

(6) Budsjett for 2022

Økonomien i lokallaget er relativt solid med en balanse på ca 139 000 kr. Sikre inntekter basert på regnskapet for 2021 er om lag 13 000 kr. Forslag til bruk av midler:

    • Inntil 7 000 kr til medlemsaktiviteter for å få fleire medlemmer.
    • Inntil 6 000 kr til å sponse deltakelse for medlemmer på Landskonferansen og andre inspire-rende V-møtesteder.

Inntil 6 000 kr til Viken V sitt årsmøte.

Forventa årsresultat: – 10 000 kr.

(7) Kontingent (lokalt for IØV). Forslag: beholdes på nåværende nivå, 50 kr/år

(8) Politiske uttalelser.

Ingen innkomne forslag så lang. Forslag til uttalelser kan sendes til Eirik Romstad ([email protected]) innen søndag 16. januar kl 22.

(9) Valg

Valgkomitéen si innstilling (leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisorer)

5 delegater til fylkesårsmøtet

Valgkomité