Nei til oppsplitting av Viken

Årsmøtet 2022 i Nes Venstre vedtok å videreføre Viken fylkeskommune, i hovedsak på grunn av hva det vil koste skattebetalerne. , Infografikk: Viken Venstre
Et flertall på Nes Venstres Årsmøte vedtok mandag 17. januar 2022 å ikke støtte oppsplitting av Viken fylkeskommune. Kommunestyregruppa og lokallagsstyret har i den anledning forfatta følgende uttalelse om saken:

Nes Venstre anser regionreformen som en demokratireform som skal desentralisere statlig makt fra etater, direktorater og statlige foretak – byråkratiet – til folkevalgte, regionale organ. Økt overføring av oppgaver og ressurser fra stat til fylke er nødvendig om det regionale nivået, fylkeskommunen, i det hele tatt skal videreføres og ha legitimitet.
Unge Viken fylkeskommune har på kort tid opparbeidet solide fagmiljø innen næringsutvikling, klima og miljø, samferdsel og kultur. Å splitte opp disse til mindre enheter oppleves av Nes Venstre som uheldig.

Nes Venstre mener at en oppsplitting av Viken fylkeskommune vil påføre skattebetalerne ytterligere unødige kostnader. Engangskostnaden for opprettelsen av tre nye fylker (Akershus, Buskerud og Østfold) er av fylkesrådet estimert til om lag 400 millioner kroner.

I tillegg må fylkeshuset i Buskerud renoveres, eller bygges nytt, og det må bygges nytt fylkeshus i Akershus da Galleri Oslo skal rives. Dette oppå opprettelsen av tre nye fylkesadministrasjoner med tilhørende direktører, ledergrupper og ordførere. Dette er offentlige penger som kan og bør brukes på tjenesteproduksjon istedenfor evige omorganiseringer.