Uttalelse: En levende by

Oslo by
Foto: iStock

En levende by.

Vedtatt på årsmøtet til St. Hanshaugen Venstre 25.01.22.

Etter to år med pandemiske tilstander er ønsket om en levende by utfordret. Store deler av den selvstendige kultur- og utelivsbransjen står i knestående etter lange perioder med nedstengning og mangelfulle støtteordninger. I tillegg har den helhetlige belastningen knyttet til pandemien ført med seg en begynnende endring i bosettingsmønsteret som på sikt også kan bli utfordrende for et vitalt bybilde.

Samtidig har vi vært vitne til en sterk mobilisering blant byens innbyggere for å forsvare sine møtesteder og lokale favoritter. Vi mener disse signalene bør tas på alvor og at kommunen må bidra i kampen for å forsvare mangfoldet Oslo har vært kjent for.

Dette berører flere deler av den kommunale politikken. Allerede i dag er det spor av hvordan perioder med høy boligspekulasjon har uthulet gode strøksgater hvor det tidligere var en større sammenheng mellom næringslokaler på grunnivå. Dette må ikke tolkes som et argument imot at det bør bygges flere boliger i byen, men som et forsvar av et levende gatebilde der hvor næringsvirksomhet er hensiktsmessig og et gode for innbyggerne.

I en by under stor transportmessig utvikling er det også viktig at det sikres gode fremkomstmåter til strøk med sosiale møteplasser. Enten det er snakk om sykkelveier og trygge gågater eller opprettholdelsen av et offentlig transporttilbud. Når det gjelder det siste er vel også tiden snart moden for å planlegge for flere korte ruter med førerløse ankomstmuligheter. Men i den nærmeste tiden vil den viktigste kampen dreie seg rundt overføringene til Ruter, som er kommet under press som en følge av endringene i reisemønsteret under pandemien. Det vil være en fallitterklæring å mene at kutt i rutetilbudet ikke vil hindre veien tilbake til en levende by.

St. Hanshaugen Venstre vil:

  • At kommunen legger bedre til rette for sykkelparkeringer (også til el-sykler) utenfor steder hvor folk samles, som restauranter og kafeer. Byens serveringssteder kan oppfordres om å søke hvis de ser et behov for sin lokasjon.
  • Få en raskere avklaring rundt kommunens egne bygg som flere steder står ubrukt og forvitrer. Disse bør enten settes i stand snarest mulig og reguleres til fortjenlig formål eller formidles til andre aktører som kan bidra til å skape nytt liv.
  • Bedre tilretteleggelse for sosiale møteplasser ved omreguleringer og utvikling. For eksempel tomten Veterinærhøgskolen, hvor kommunen nå har sikret seg råderett over store arealer. Disse bør så snart som mulig gjøres tilgjengelig for allmennheten til midlertidig og fleksibel bruk. Et annet eksempel er å gjøre St. Hanshaug-parken mer levende hele året ved å åpne og tilrettelegge for helårs serveringstilbud i parken.
  • Oppfordre Plan- og Bygningsetaten om å være spesielt varsomme med bruksendring av næringslokaler i strøksgatene, som først og fremst skal ivareta sosiale møtesteder i mindre sentrale deler av byen.
  • Gjøre byen mer tilgjengelig ved å tilrettelegge for bedre miljøvennlig transport. Dette kan gjøres ved å opprettholde og styrke rammevilkårene for Ruter og det offentlige kollektivtilbudet i Oslo, samt bedre tilretteleggelse for bildeling ved å opprette plasser for dette der det er tilgang til lading.
  • ta vare på og forbedre bydelens parker og friområder; ikke bare som gode rekreasjonsområder for menneskene, men også for naturens del. Områdene skal være vakre og praktiske slik at de kan brukes til kultur- og næringsaktiviteter som også bidrar til et bedre byliv