Årsmøte 2021 i Porsgrunn Venstre

Dato: Tirsdag 18. januar 2021 kl. 18:00

Sted: Kafé K, Porsgrunn

Til stede: Geir Mjøen, Kari Solli, Kjersti Bjurstrøm, Ole Mathisen, Anne-Beth LaForce, Ane Hobæk Ose, Isak Rosenvold, Kristin Clemmensen, Erik Fløholm, Per Solli,

Per Johnsen, Siren J. Johnsen og Jan-Erik Dalene.

Dagsorden

1 Valg av møteleder og referent

Sak Styret foreslo Geir Mjøen som møteleder, Jan-Erik Dalene som referent og Per Solli og Ane Hobæk Ose til å signere protokollen.

Vedtak Årsmøtet valgte de ovennevnte personer til posisjoner som foreslått.

 

1b Godkjenning av innkalling

Sak Innkallingen ble gjort kjent og sendt ut til medlemmene pr. e-post den 9. januar 2021 hvilket er noe sent. Men slik ble det i år.

Vedtak Årsmøtet godkjente innkallingen.

 

1c Valg av dagsorden

Sak Styret foreslo denne dagsorden for Årsmøtet:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Årsberetning
  3. Regnskap og budsjett
  4. Valg
  5. Valg av utsendinger til Årsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre
  6. Eventuelt

Vedtak Årsmøtet vedtok styrets forslag til dagsorden for Årsmøtet.

 

  1. Årsberetning

Sak Styret presenterte årsberetningen. Denne ligger vedlagt.

Vedtak Årsmøtet vedtok styrets årsberetning. Det ble i samme moment også vedtatt å ikke endre kontingenten.

 

  1. Regnskap og budsjett

Sak Kasserer la frem regnskapet for 2021 og budsjett for 2022. Dette ligger vedlagt.

Vedtak Årsmøtet vedtok fremlagt regnskap og budsjett.

 

  1. Valg

Sak Valgkomitéen i Porsgrunn Venstre har i 2021 bestått av Vidar Oterkiil og Ane Hobæk Ose.

Valgkomitéen fremla sin enstemmige innstilling til nytt styre.

Valgkomiteen innstilte følgende medlemmer:

Leder: Siren J. Johnsen (for 1 år)

Nestleder: Anne-Beth LaForce (for 1år)

Kasserer: Ole Mathisen (ikke på valg)

Styremedlemmer: Erik Fløholm (for 1 år)

Kjersti Bjurstrøm (ikke på valg)

Per Solli (ikke på valg)

Jan-Erik Dalene (sekretær. For 1 år)

Revisorer: Per Johnsen (ikke på valg)

Lars Petter Ose (ikke på valg)

Valgkomité: Geir Mjøen

Ane Hobæk Ose

Vedtak Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling til nytt styre enstemmig.

 

5 Valg av utsendinger til Årsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre 2022

Sak Vestfold og Telemark Venstre avholder Årsmøte den 12.-13. februar 2022 på Bø Hotell. Porsgrunn Venstre har 5 delegater.

Vedtak Årsmøtet vedtok å sende følgende delegater:

Siren Johanne Johnsen, Ole Mathisen, Kjersti Bjurstrøm og Isak Rosenvold.

Årsmøtet vedtok å gi det nye styret fullmakt til å stemme inn en delegat til fra medlemslisten til Porsgrunn Venstre.

 

6 Eventuelt

Sak 2 saker ble behandlet under eventuelt

-Regionreformen. Splitting av storfylket Vestfold og Telemark.

-Knutepunktet Porsgrunn sentrum. Også på Vestsiden?

-Brent hardbruksbolig i Hillsveg, Brevik.

 

Den 15. februar 2022 skal fylkestinget i Vestfold og Telemark ta stilling til om de skal søke regjering og storting om deling slik at Vestfold og Telemark gjenoppstår som to adskilte fylkeskommuner.

Porsgrunn Venstre er kjent med at det er splittelse hva angår dette spørsmålet, -både blant de politiske partiene og blant befolkningen i storfylket.

På årsmøtet til Porsgrunn Venstre var det full enighet om å beholde storfylket Vestfold og Telemark.

Porsgrunn Venstre vil sende en årsmøteuttalelse om at vi ønsker en opprettholdelse av dagens region.

Nyvalgt leder Siren J. Johnsen tok opp en sak som har fått samtlige årsmøte-deltagere til å reagere. Porsgrunns ordfører uttalte den 13.1.2022 til avisen Porsgrunn Dagblad at han definerer hele Porsgrunn som et knutepunkt. Dette ble sagt som en kommentar i forbindelse med helsepark-kappløpet mellom to store eiendomsselskap i Porsgrunn.

Johnsen og Porsgrunn Venstre som helhet mener at dette er skivebom. Porsgrunns knutepunkt er området i sentrum med jernbanestasjonen, bussterminalen på Kammerherreløkka, biblioteket, rådhuset, Ælvespeilet m.v.

Porsgrunn Venstre vil utarbeide en uttalelse vedrørende denne saken hvor det klart kommer frem at etter vårt syn er Vestsiden IKKE å regne innunder knutepunktet i Porsgrunn.

Styremedlem Per Solli er opprørt over tilstanden til en kommunal hardbruksbolig i Hillsveg i Brevik. Denne har brent flere ganger. Senest i januar 2020. Men huset fremstår pr. i dag i samme forfatning som da det brant. Ingen ting er gjort. Porsgrunn Venstre v/Solli vil få belyst denne saken i nær fremtid.

 

Diverse Neste styre, -og gruppemøte i Porsgrunn Venstre vil bli avholdt 8/2-2022 kl. 18:00.

 

 

 

 

 

Årsmøte Porsgrunn Venstre 2021 -side 4-

 

 

Årsmøtet ble hevet kl. 19:30.

 

 

Porsgrunn, den 18/1-2022

 

 

Jan-Erik Dalene Per Solli Ane Hobæk Ose

Referent Medlem 1 Medlem 2