KDU-enes rolle etter en politisk omstrukturering av Ålesund kommune

Steffen Falkevik

Når «nye» Ålesund kommune ble opprettet, ble det også besluttet å opprette kommunedelsutvalg (KDU) inndelt etter de samme geografiske områdene som ungdomsskolekretsene i kommunen. KDU-ene er et forsøk på å få et bindeledd mellom innbyggere og politikere. Medlemmene i KDU-ene er ikke politisk valgt, men utpekt av et politisk utvalg, basert på forslag fra lokale organisasjoner og innbyggere.

Det blir fra mange hold hevdet at Ålesund kommunestyre med sine 77 medlemmer er for stort og må reduseres, og det kan se slik ut som det er den retningen det går. Uten å ta stilling til her hvorvidt det er riktig å redusere antall folkevalgte, og hva som er riktig antall, er dette et innspill til hvordan en bør utnytte kommunedelsutvalgene etter en slik endring.

En endring av kommunestyrets sammensetning, gir dermed en mulighet til å bruke kommunedels-utvalgene for å ivareta den geografiske representasjonen man risikerer å miste ved å redusere antall medlemmer. KDUene vil være den naturlige og nødvendige forlengelsen av de politiske prosesser ut i de enkelte områder i Ålesund. En ny organisering hvor dagens komiteer som er underlagt kommunestyret byttes ut med utvalg, gir en mulighet for å knytte KDU-ene nærmere inn i det praktiske politiske arbeidet. I motsetning til en komite, kan et utvalg også knytte til seg medlemmer også utenfor kommunestyret.

I en slik organisering vil en naturlig fordeling være at utvalgene representerer det faglige og politiske i en saksgang, mens de lokal KDU-ene representerer den geografiske nærheten og kunnskapen. Da vil kommunedelsutvalgene kunne jobbe mye tettere på de politiske prosessene, og være en reell bidragsyter til de beslutninger som skal treffes.

KDU-ene vil med en slik organisering være med å støtte under lokaldemokratiet, og være en viktig bidragsyter til at alle kan la sin stemme bli hørt.

Jack Roger Blindheim

Ålesund Venstre

Medlem Kommunedelsutvalg for Spjelkavik, Åse og Lerstad.