Uttalelse: Mer forskning på utslippsfri teknologi

tekna.no

Verden i dag står overfor flere ulike kriser. I tillegg til fattigdomskrise og klima- og miljøkrise, står vi også overfor en alvorlig energikrise.

Uttalelse vedtatt på Rogaland Venstres årsmøte:

Krisene har ulike løsninger, og det kan synes som løsningen på én krise, forverrer andre kriser. Skal man for eksempel løse energikrisen i Europa med kull, går det på bekostning av klima og urørt natur. Skal man redde klima med vindkraft, går det ut over urørt natur. Norge må ta ansvar for en mer utslippsfri energi, for å dekke fremtidige behov på en bærekraftig måte. Det aller meste av norsk strømproduksjon kommer fra vannkraft. Eksisterende vannkraftverk må oppgraderes, for å kunne utvinne mer energi.

Mer naturvern, ikke mindre

De siste 100 årene har menneskene tatt i bruk hele jorda, i voldsomt tempo. Store deler av den urørte natur i Norge er borte, og de siste urørte områdene minker for hvert år. Derfor er det så viktig med de vassdragene og vassdragsområdene over hele landet som har fått beskyttelse gjennom verneplaner. I Rogaland har vi 16 vassdrag omfattet av vern. Rogaland Venstre mener det er for mange naturverdier som står på spill til at vernede vassdrag kan åpnes for utbygging. Vi trenger mer naturvern, ikke mindre.

Forsterket satsing på fornybart

For å løse klima- og naturkrisen, samtidig som vi løfter verdens fattige ut av fattigdom, er verdenavhengig av nok, utslippsfri energi. FNs klimapanel er tydelige på at verden trenger en kraftig økning i kjernekraft for å stanse global oppvarming. Samtidig trengs det forsterket satsing på fornybare energikilder. Engergieffektivisering vil også bidra til økt kraftforsyning.

NVE har påvist et potensiale for ny vannkraft på om lag 10 TWh uten å gå løs på vernede vassdrag, blant annet ved å bygge nye rørgater og flere turbiner i eksisterende kraftverk og investere i ny teknologi. Rogaland Venstre vil ha økt kraftproduksjonen i allerede eksisterende kraftverk der det er hensiktsmessig og skånsomt for naturen.

Kunnskapsbasert, teknologioptimistisk og modig

Kjernekraft har sine utfordringer, og særlig lagring av avfall, ulykkesrisiko, høye investeringskostnader og lang byggetid trekkes fram. Teknologien har imidlertid kommet langt siden Tsjernobyl Med videre forskning og utvikling kan det etter hvert tas i bruk thorium som brennstoff. Norge har som kjent en stor andel av verdens thorium, og vi har derfor muligheten å ivareta vår status som energinasjon selv etter oljen. Med ny teknologi kan lagringstiden for avfall reduseres betydelig, og mye av avfallet kan resirkuleres. Det er likevel flere utfordringer som må ses nærmere på. Prisen på strøm fra fornybar energi er omtrent halvparten så dyr som kjernekraft ved nybygging når man tar hensyn til nødvendig sikkerhet.

I møte med de grunnleggende og akutte utfordringene verden står overfor, nytter det ikke å lukke øynene eller la seg styre av fordommer. En kunnskapsbasert, teknologioptimistisk og modig miljøpolitikk trengs.

Rogaland Venstre ønsker forskning på og utvikling av kjernekraft i Norge som en del av klimaløsningene. Dette i en kombinasjon av behovet for ren energi og ivaretakelse av naturen.

Det må også gjennomføres en utredning av hvilken rolle Norge kan spille i Europeisk forskning og utvikling av trygg og bærekraftig kjernekraft og utvikling av thoriumsreaktorer.