Referat fra styremøte 15.03.22

Styremøte tirsdag 15. mars 2022 kl. 18:00-19:00

 

Sted: Porsgrunn Venstre sine lokaler i Rådhusgata

Til stede: Siren J. Johnsen, Per Solli, Ole Mathisen, Kjersti Bjurstrøm, Jan-Erik Dalene.

Forfall: Anne-Beth LaForce, Erik Fløholm.

 

Innledningsvis gikk vi gjennom sakene som ble startet opp på forrige styremøte og sjekket status på disse. Noen saksnumre referer til numre gitt på forrige styremøte.

 

 

Sak 2/2022 Lokalpolitiske saker:

 

Per Solli og Geir Mjøen holder tråden i saken angående maritim forurensing. En interpellasjon er skrevet og var tenkt fremmet på bystyremøtet denne uken, men ettersom Venstre fremmer to andre interpellasjoner i kommende bystyremøte, utsettes denne til neste mnd.

 

Vår bystyrerepresentant Kristin Clemmensen vil fremme en interpellasjon i bystyret torsdag 16.mars hvor hun fronter Porsgrunn Venstre sin bekymring rundt alle bygningene som står og «råtner på rot» i Porsgrunn og hvordan dette påvirker estetikken og trivselen til enkelte nabolag og byen generelt. Det har fått solid presseomtale i Varden og TA.

 

Vår andre bystyrerepresentant Geir Mjøen har sendt inn en interpellasjon som vi håper blir tatt opp på bystyremøtet 15.mars. Denne omhandler Porsgrunn kommune sitt oppkjøp av Tollbugata 11 for 7,5 millioner. Det er flere andre partier, deriblant Rødt og FRP, som også stiller kritiske spørsmål til dette oppkjøpet.

 

Sak 3/2022 Internasjonal miljødag 5. juni:

 

Vår intensjon er å gjennomføre en ryddeaksjon den 7. juni. Organisering av denne tas opp på gruppemøtet/styremøtet 18. mai.

 

Sak 4/2022 Medlemsverving:

 

Siren J. Johnsen har forespurt Venstre sentralt om Guri Melby eller Abid Raja vil komme til Porsgrunn og holde et foredrag under temaet «Hvorfor Venstre» e.l. med tanke på å rekruttere nye medlemmer til partiet. Dette er tenkt å bli et samarbeid med Skien og Bamble Venstre. Ønsket tidspunkt er i utgangspunktet høsten 2022. Vi har ikke fått noen konkret tilbakemelding fra Venstre sentralt om dette enda.

 

 

Sak 5/2022 Fylkesårsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre

Siren J. Johnsen, Kjersti Bjurstrøm og Ole Mathisen stilte for Porsgrunn Venstre. Isak Rosenvold ble dessverre syk og kunne ikke stille.

 

Det rapporteres om et rolig, positivt og greit årsmøte hvor splittelsen av Telemark og Vestfold fikk uventet lite omtale/plass.

Sak 6/2022 Orientering forut for Bystyremøtet

Kristin Clemmensen og Geir Mjøen orienterte om sakskartet for kommende bystyremøte (17/3). Blant sakene som skal behandles er:

 

-Omstillingsrutiner i Grenlandssamarbeidet

-«Leve Livet» – kvalitetsreform for eldre

-Årsmelding fra kontrollutvalget

-Plan for E-18 Preståsen/Kjørholt

-Plan for Pors-tomta (blant annet krav til grøntanlegg), Vestsiden

-Plan for Fredbovegen Borettslag, Vestsiden

-Endring i rekkefølgekrav Kvestadåsen, Bjørkedalen

-Finansiering av bygging av fylkesveg/rundkjøring på Enger, Eidanger

-Interpellasjoner fra PV (som tidligere beskrevet)

 

Porsgrunn Venstre stiller seg bak de beslutninger som foreligger pr. i dag i nevnte saker.

 

Sak 7/2022 UKRAINA-krigen

Kristin Clemmensen foreslo at Porsgrunn Venstre skal bevilge kr. 5000,- til lokalt Røde Kors i anledning krigen i Ukraina. Dette ble enstemmig vedtatt. De andre lokale partiene oppfordres til likeså.

 

Sak 8/2022 Deponering av farlig avfall – urimelige kostnader

Jan-Erik Dalene presenterte en lokal sak hvor Norsk Gjenvinning har tatt betalt en enorm sum for at en privatperson skulle bli kvitt en dunk med farlig avfall. Dette er tilsvarende dunk med innhold som står plassert rundt i garasjer og på låver. En slik avfalls-beskatning bidrar iallfall ikke til at avfallet blir håndtert på riktig vis. Men at dette snarere bare blir dumpet i naturen.

 

Styret i PV mener dette er en god Venstre-sak. Jan-Erik jobber videre med et utkast til en sak.

 

Porsgrunn, den 17/3-2022

Jan-Erik Dalene

Sekretær