Hvem er den unike Bærumsnaturen til for?

Foto: Johan Malvik

I Formannskapsmøtet 23. mars kom følgende uttalelse fra en sentral Høyre-politiker om skogsområdet rundt Vallerveien 146, etter en befaring dagen før: «Området var ikke veldig tiltalende som bruksskog, det er mye ny skog, kratt, ulendt. Ikke veldig pent i forhold til at du får lyst til å oppholde deg der».  Med andre ord – bygg det ned!

Frank Roland, medlem av kommunestyret (V)

Å ta vare på truede arter og bevaringsverdige naturområder handler om noe langt mer enn å se alt fra menneskets egen kortsynte synsvinkel. Nå handler det mer enn noen gang tidligere å sikre naturens mangfold og kompliserte, men nødvendige avhengigheter i naturen for etterslekten!

Sjelden har jeg sett så mange gode argumenter mot nedbygging, som i denne saken. FNs naturpanel uttaler tydelig at «nedbygging av naturmangfoldet i byene er en av vår tids største trusler».

Kommunens egen naturforvalter skriver at en nedbygging vil skje i et område med både rødlistearter og rødlistede naturtyper: «I sum er det etter vår oppfatning villedende å beskrive dette prosjektet som bærekraftig og klimavennlig. Det må komme tydelig frem at planforslaget gir alvorlig miljøskade i begge disse rødlistede naturtypelokalitetene. Det er i strid med kommuneplanbestemmelsene. De fleste verdiene området har i dag vil gå tapt. Bærum kommune har derfor et særlig ansvar for å ta vare på denne naturen. Bygging i kalkedelløvskogen i Vallerveien sør er spesielt dramatisk, da dette er en av tre skogtyper som er sterkt truet på rødlisten for naturtyper, det gjenværende arealet er svært begrenset og stadig minkende på grunn av utbygging.»

«Det gode nabolag» er fine ord på et spennende konsept! Venstre ønsker gode nabolag i hele Bærum, men en forutsetning er at de tar hensyn til naturen og faglige råd. Vi har mer enn nok plass til gode nabolag i de allerede vedtatte utbyggingsområdene med 17 000 boliger og leiligheter. Å ta vare på matjord og unike naturtyper har aldri vært viktigere enn i dag. Matsikkerheten er truet og stadig flere arter trues og utryddes i et økende tempo.

Vallerveien 146 representerer et særlig rikt naturmangfold som år for år er nedbygget i Bærum. For hvert spadetak vi tar på slike naturområder, fordriver og på sikt utrydder vi viktig natur, fugle- og dyreliv.

I den siste tiden har sportsvasking og grønnvasking blitt kjente begreper. I Bærum bedrives politisk sosial utbyggingsvasking. I saker på Busop, Godthaab og i Vallerveien argumenteres det gjentatt for at hensynet til de «svakeste» og «mindre ressurssterke» innbyggerne er viktigere enn verneverdig natur og matjordvern. Denne argumentasjonen hører ikke hjemme i 2022!

Det gode nabolag tar vare på naturen, og vi trenger naturen, mer enn naturen trenger oss!

Dessverre gjør det ikke mindre vondt for naturen at vi bare tar litt av gangen.

 

Denne kronikken var publisert i BUDSTIKKA 31. mars.