Nominasjon 2023-2027

Kunne du tenke deg å stille som kandidat for Nordland Venstre i valget? Eller er det noen du har lyst til å foreslå?

Nominasjonskomitéen skal lage et listeforslag med 51 navn, og ønsker et bredt spekter av innspill slik at listeforslaget blir representativt for den mangfoldigheten som kjennetegner både Venstre og fylket vårt. Den endelige valglista skal velges på et eget nominasjonsmøte innen utgangen av 2022.

Nominasjonskomitéen ledes av Anja Johansen og består for øvrig av Kerstin Ander-Trønsdal, Mohammed Yusuf og Hilde Nystad. Varamedlem er Dag Østerdal. Nominasjonskomitéen kan kontaktes per e-post til [email protected].

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSKOMITEEN (MANDAT)

 1. Nominasjonskomiteens oppgave er å utarbeide et forslag til valgliste som skal behandles av et nominasjonsmøte.
 2. Innen 15. november skal nominasjonskomiteen fremlegge sitt forslag til liste ved valget 2023. Sammen med nominasjonskomiteens innstilling skal det legges ved en liste over samtlige innkomne forslag til kandidater.
 3. Ifølge Valglovens § 6-2 skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget, med et tillegg av inntil seks andre navn.
 4. Nominasjonskomiteen må kontakte og forespørre alle de foreslåtte kandidatene om hvorvidt de er villig til å la seg nominere. Før innstillingen offentliggjøres må alle kandidater til listen kontaktes igjen og gis informasjon om innstillingen uavhengig om de er innstilt eller ikke. De som er innstilt må også få vite hvilken plass de er tenkt innstilt på og gi svar på om de aksepterer dette.

  NB!
  Dersom nominasjonskomiteen velger å ikke innstille en person som ønsker gjenvalg så bør man bruke litt ekstra tid til å takke vedkommende for innsatsen samt gi en begrunnelse for hvorfor vedkommende ikke er innstilt.
 5. Nominasjonskomiteen må spørre folkevalgte representanter om de ønsker å stille til gjenvalg.
 6. Nominasjonskomiteen må forespørre de foreslåtte kandidatene hvorvidt de reserverer seg mot enkeltstandpunkter i partiets program (riks/lokalt).
 7. Nominasjonskomiteen kan ikke foreslå et medlem av komiteen som kandidat til en plass på valglisten. I mindre lag kan dette fravikes, men ikke på kumulerte eller prioriterte plasser som kan forventes å gi fast plass eller vararepresentantplass i folkevalgt forsamling. Dersom et slikt forslag fremmes, enten av komiteen selv eller av andre, må forslaget straks avvises, eller medlemmet må trekke seg fra komiteen umiddelbart.
 8. Nominasjonskomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater til valglisten, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra kandidaten selv og kan eventuelt innhente informasjon fra andre kilder som den ønsker å benytte seg av.
 9. Nominasjonskomiteen har ansvar for at nominasjonsprosessen blir åpen og inkluderende, og bør bestrebe seg på å foreslå en liste som virker samlende på partiet og ivaretar mangfold og de forskjellige hensyn som er normale for en valgliste. Nominasjonskomiteen bør la så mange som mulig delta i prosessen gjennom åpne møter, presentasjoner på nett, innspillsrunder og andre tiltak for inkludering.

FREMDRIFTSPLAN FOR NOMINASJONSKOMITEEN (kan bli justert)

Innen 1. mai 2022:

 • Fylkesstyret oppnevner nominasjonskomité.

Innen 15. mai 2022:

 • Fylkesstyret innkaller nominasjonskomiteen til konstituerende møte.
 • Informasjon om komiteens medlemmer og fremdriftsplan for videre nominasjonsprosess må rett etter det konstituerende møtet gjøres kjent for medlemmene i fylkeslaget.
 • Nominasjonskomiteen må gjøres lett tilgjengelig på fylkeslagets nettsider.

Innen 26. august 2022

 • Nominasjonskomiteen kontakter valgte representanter for avklaring om de ønsker gjenvalg.
 • Nominasjonskomiteen inviterer alle medlemmer/lokallag til å komme med forslag til listekandidater. Forslagene trenger ikke rangeres, men for hver kandidat bør det fylles ut en standard mini-cv.
 • Svarfrist for medlemmene/lokallagene: 22. september 2022.

Innen 1. oktober 2022:

 • Liste over alle foreslåtte kandidater (i alfabetisk rekkefølge) sendes ut til alle lokallag i fylkeslaget. Lokallagene bes rangere sine 10 øverste kandidater og returnere til nominasjonskomiteen. Mini-cv over kandidatene bør følge med denne lista som vedlegg, slik at alle medlemmer kan gjøre seg opp en mening.
 • Svarfrist for lokallagene: 17. oktober 2022.

Innen 22.-23. oktober 2022:

 • Høstakademiet arrangeres av Nordland Venstre i Svolvær. Her blir foreslåtte toppkandidater intervjuet av nominasjonskomitéen og kandidatene vil bli presentert for de som deltar på arrangementet.

Innen 15. november 2022:

 • Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste sendes til alle medlemmer og offentliggjøres.

Innen 10. desember 2022:

 • Styret innkaller til nominasjonsmøte. Ihht normalvedtektenes skal innkallingen sendes ut minst en måned før møtet.

Innen 10. januar 2023:

 • Nominasjonsmøte avholdes ihht til § 6 i Venstres normalvedtekter.

Innen 31. mars 2023:
Fylkesstyret har ansvar for at listen blir innlevert til valgstyret i fylkeskommunen med de opplysninger, underskrifter og vedlegg som er nedfelt i valgloven.