Utreder videre både tomtevalg og behov sykehjemsplasser

Ragnhild Helseth, gruppeleder Venstre i Kristiansund, Foto: Kristiansund Venstre

Onsdag behandlet bystyret i Kristiansund sak om valg av sykehjemstomt. Det er gjort utredninger av ulike alternativ. Møtet 29.09.22 skulle fatte vedtak om hvilke alternativ som nå skal utredes videre. Venstre støttet kommunedirektørens innstilling, samt fremmet forslag tre tilleggspunkt. Vedtak ble et helt nytt forslag fra Ap og Sp fremmet i bystyremøtet.

Hovedutvalg helse, omsorg, sosial hadde i sitt møte 08.09. gjordt innstilling til bystyret etter benkeforslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet som fikk flertall 5/4. Mindretalletmed Venstre og Nordmørslista, støttet kommunedirektørens innstilling. I bystyret kom det frem at innstillingen fra hovedutvalget ikke fylte krav fra kommuneloven. Et nytt forslag ble fremmet i bystyret av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og fikk flertall. Venstre fremmet på nytt kommunedirektørens innstilling (fikk fire stemmer) samt tre tilleggsforslag fra Venstre (fikk fem stemmer).

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektøren iverksetter en mulighetsstudie på følgende tomtealternativer: Politimester Bendixens gt 49, Barnehjems tomten og Sjjøsiiden Gormna, Strandgata. Mulighetsstudien skal legges frem for behandling i Bystyret innen påsken 2023.

Kommunedirektøren skal utrede om innbyggernes behov for heldøgns omsorg kan løses gjennom å bygge færre sykehjemsplasser, sterkere satsing på hverdagsmestring og hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Utredningen legges frem for Bystyret innen påsken 2023.

Forslag fra Venstre: kommunedirektørens innstilling pluss tilleggsforslag:

-Utredningen må tydeliggjøre hvordan aktivisering av brukerene skal ha plass i de ulike tjenesteområdene det legges til rette for.

-Formål Storhaugen helsehus slik det var tenkt ved oppstart, må sikres realisert annet sted før evt omgjøring til sykehjem, der DMS er pekt på som alternativ.

-En gjennomføringsplan med prioritert rekkefølge må legges fram.

Nedenfor gjengis innlegget som Ragnhild Helseth holdt i bystyret

Innlegg Venstre i sak 83/22 Valg av sykehjemstomt bystyret 29.09.22

Ordfører

Venstre går for kommunedirektørens innstilling , men med tilleggsforslag.
Venstre støtter ikke innstillingen fra Hovedutvalg helse, omsorg, sosial. Begrunnelsen vår for å støtte innstillinga til kommunedirektør har vært gjort rede for i leserbrev i tk så gjentas ikke her, men jeg velger heller å utdype Venstre sin begrunnelse for tilleggsforslagene som er som følger:

-Utredningen må tydeliggjøre hvordan aktivisering av brukerene skal ha plass i de ulike tjenesteområdene det legges til rette for.

-Formål Storhaugen helsehus slik det var tenkt ved oppstart, må sikres realisert annet sted før evt omgjøring til sykehjem, der DMS er pekt på som alternativ.

-En gjennomføringsplan med prioritert rekkefølge må legges fram.

Begrunnelse:

Vi trenger nye sykehjemsplasser. Det er det bred enighet om
Omsorgstrappa må styrkes på alle trinn
Storhaugen Helsehus sin virksomhet, slik angitt i formål, må sikres lokaler annet sted.

Sykehuset i Kristiansund skal gjennom det arbeidet som nå gjøres sikre innhold i DMS.

DMS skal ha gode tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten, den skal svare ut Samhandlingsreformen der pasienten skal sikres et behandlingstilbud som er sømløst mellom forvaltningsnivåene. For oss kommunepolitikere er det utfordrende med å svare ut dette i dag. En lokalisering av korttidsplasser og av kommunalt rehabiliteringstilbud etter sykdom og skade beliggende i DMS vil løfte kvaliteten på det tilbudet som gis pasienten.

Dagens sykehuskropp skal fylles med helsetilbud som svarer ut fremtidens behov for helsetjenester i alle livsfaser, fra spesialisthelsetjenesten i nært samspill med kommunens helsetilbud.

Aktivisering må sikres i alle ledd i helsetjenesten. Det må ikke bli slik at vi fratar våre innbyggere ferdigheter som de har potensiale for å gjenvinne etter endt rehabilitering eller som også var bevart etter skaden.

Ragnhild Helseth sin begrunnelse for foretrukket løsning sykehjemstomt kan leses her tk.26.09.22

Saksframlegg til bystyret 29.09.22:

Valg av sykehjemstomt

Hovedutvalg helse, omsorg og sosials innstilling:

Møtedato 08.09.2022
1: Tomta, Strandgata på Gomrna velges til ny sykehjems tomt. Beregnet til 130 sykehjemsplasser. Arbeidet startes og realiseres så raskt som mulig.
2: Byggetrinn 2 lokaliseres til Frei.

I tillegg til dette jobbes det fortsatt med hverdagsmestring og hjemmebaserte tjenester inkludert
omsorgsboliger med heldøgns omsorg.
Utredningene legges fram for Bystyret innen påske 2023

VEDTAK i bystyret 29.09.22:
Punkt 1-4 var fremmet av Ap og Sp. Punkt 5 var fremmet av Nordmørslista

Bystyrets vedtak
1. Kommunedirektøren iverksetter en mulighetsstudie på følgende tomtealternativer:
Politimester Bendixens gt 49, Barnehjems tomten og Sjjøsiden Gormna, Strandgata.
2. Kommunedirektøren skal utrede om innbyggernes behov for heldøgns omsorg kan
løses gjennom å bygge 130 sykehjemsplasser.
3. Utredningen legges frem for Hovedutvalget for Helse og Sosial og Bystyret innen
utgangen februar 2023.
4. Det skal også i fremtiden være et sykehjemstilbud på Frei.
5. Bystyret forutsetter at det fortsatt skal arbeides for at spesiiallisthelsetjenesten skal ha føde- og akuttfunksjoner ved sykehuset i Kristiansund