Vi er svært skeptiske til forslag til innsparinger i eldreomsorgen

Innlegg i Innherred den 11.10.2022.

Arbeidet med neste års budsjett er i gang. I kommunedirektørens strateginotat helse, omsorg og velferd er et alternativ at kommunen skal spare penger ved at antall tilgjengelige heldøgns omsorgsplasser reduseres med 18 plasser i løpet av 2023 og/eller 16 nye heldøgnsomsorgplasser på det nye Bo- og Behandlingssentret, utsettes til 2025 og de siste 16 plassene åpnes først i 2026.

Kommunedirektøren har også et forslag om at tilgang på helse og omsorgstjenester kan reduseres med 500 tjenestetimer pr uke, neste år.

I Verdal Venstre er vi svært skeptiske til at disse tiltakene i det hel tatt kan fremmes som alternativer for å spare penger, fordi:

  1. Antall eldre over 80 år øker. Kommunedirektøren skriver i strateginotatet at en av de største utfordringene er at antall mennesker med demensdiagnose fram mot 2035 øker med 55 % sammenlignet med 2020.
  2. Reduksjon i antall omsorgsplasser som vi har i dag og/eller utsettelse av åpning av de nye 32 plassene som ikke er tatt i bruk på VBB, fører til at korttidsplassene fylles opp av personer som trenger langtidsplass. I tillegg kan personer som er ferdigbehandlet på sykehuset, bli liggende der lengre enn det er behov for, noe som i 2022 koster kommunen kr. 5.302 pr døgn.
  3. Færre institusjonsplasser enn det som opprinnelig var planlagt i 2023 og færre timer i hjemmeomsorgen neste år, vil gi økt arbeidspress, gjøre det enda vanskeligere å rekruttere fagpersonell og sykefraværet vil kunne stige. Det vil også øke presset på de pårørende.

I kommunedirektørens notat står det innledningsvis at Verdal er et aldersvennlig samfunn med helhetlige tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov. Overnevnte alternativer for innsparinger som rammer de eldre, er ikke i samsvar med kommunens nevnte langsiktige mål og strategier. Vi forventer derfor at det i prosessen fram til budsjettet skal vedtas i desember, blir funnet løsninger som ikke resulterer i en eldreomsorg mange vil betegne som uverdig.

Brita Kleven Thorsvik, leder Verdal Venstre