Vern om mangfoldet friskolene gir!

Da kunnskapsminister Tonje Brenna la frem endringer i lov om frittstående skoler Prop. 98 L (2021-2022), varslet hun at regjeringen nå arbeider med å styrke lokale folkevalgtes mulighet til å si nei til nye privatskoler, slik det står i Hurdalsplattformen. I første omgang ønsker de å fjerne muligheten til å opprette nye private profilskoler og yrkesfagskoler samt utvidelser av eksisterende tilbud av denne typen. Videre sa hun følgende på pressekonferansen: «Vi er ikke ferdige. Vi tar sikte på å legge frem flere innstramminger de neste årene, og parallelt vil vi komme med flere nye grep for å styrke den offentlige fellesskolen. Vi vil blant annet gi lokale folkevalgte mer innflytelse over godkjenning, finansiering og styring av privatskolene».

Det er derfor nærliggende å tro at det i årene fremover vil bli dårligere økonomiske rammer og betingelser for også veletablerte friskoler slik som Steinerskolen i Ottestad. Dette vil i så fall svekke friskoletilbudet som bidrar til mangfold, og er et viktig alternativ til den offentlige skolen.

Menneskerettighetene er tydelige på at foreldre skal ha mulighet til å velge et alternativ til den offentlige skolen for sine barn. Foreldreretten er en grunnleggende rettighet i et liberalt demokrati, og henger sammen med både retten til privatlivets fred, religionsfriheten og ytringsfriheten. En forutsetning for å ivareta foreldreretten er å sikre friskolene gode økonomiske og juridiske rammevilkår. Foreldreretten må sikres på nasjonalt nivå og ikke avhenge av hvor i landet man bor, og hvilke politiske sammensetninger det er i det enkelte fylke eller kommune. Forslaget til regjeringen peker i retning av en tilsidesettelse av foreldreretten.

Dessverre ser det ikke ut som det bare er regjeringen som vil gi friskolene dårligere betingelser og foreldrene dårligere muligheter til å ha barna sine i friskolen. I formannskapet i Stange kommune den 5. oktober ble det flertall for å kutte i finansieringen av skoleskyss for elever i private grunnskoler. Det er et ønske om å bare finansiere skoleskyssen frem til kommunegrensen, men ikke lengre. Dette vil gi reduserte utgifter tilsvarende 200.000 kroner.

Familier med barn i friskolene betaler allerede en egenandel for skoleplassen tilsvarende 15 prosent av hva utgiftene er i offentlig skole. De resterende 85 prosentene finansieres over statsbudsjettet. 200.000 kroner betyr lite for en kommune med en driftsramme på godt over 1 milliard kroner. Derimot kan det for en familie med dårlig råd kunne bety forskjellen mellom å ha muligheten eller ikke til å velge en friskole for sine barn.

 

Stange Venstre vil legge til rette for at alle skal ha like muligheter til å velge den skolen som passer deres barn best uavhengig av foreldrenes økonomi og uavhengig av om den aktuelle friskolen befinner seg i Stange eller for eksempel i Hamar slik som Montessoriskolen.

Av Emil Paulsen, lokallagsleder for Stange Venstre, Vallset