Trondheim Venstres programforslag er klart

Bli med å bestemme Trondheim Venstres valgprogram 2023-2027!, foto: darolti dan, @daroltidan på unsplash.com, grafikk: Vebjørn Arff

Garantert barnehageplass for ettåringer, innføring av lokal rusreform og skjerpede krav til estetisk kvalitet i byutviklinga er foreslått som Trondheim Venstres hovedsaker for neste bystyreperiode.

Trondheim Venstres program for bystyreperioden 2023-2027 skal behandles og vedtas på årsmøtet 23. januar neste år. Det er programmet som er styrende for Venstres politikk i perioden. Derfor er det viktig at medlemmer og andre engasjerer seg og kommer med innspill og endringsforslag, slik at programmet blir så godt og representativt som mulig.

Her kan du lese førsteutkastet (PDF).

Programkomitéen i Trondheim Venstre har denne gangen bestått av Trond Åm (leder), Vebjørn Arff, Magnus Gilje, Eric Monsen, Audun Nielsen, Hanne Moe Reitan og Marthe Strickert.

Barnehage, rusreform og estetikk

Komitéen har foreslått tre hovedsaker for neste bystyreperiode, som de mener Venstre bør prioritere særlig. Disse sakene er garantert barnehageplass for ettåringer, gjennomføring av lokal rusreform (dette er allerede vedtatt av bystyret) og økte krav til estetisk kvalitet i byutviklinga i Trondheim.

At tre saker tillegges særlig vekt, betyr ikke at de mange andre sakene komitéen innstiller på, er uviktige. Programkomitéen foreslår blant annet at Venstre skal si nei til utbygging av mer dyrkajord, vern av Bymarka og allemannsretten. Venstre vil også styrke den offentlige skolen, og sier nei til privatskoler på kommersielt grunnlag. Derimot er Venstre positive til privatskoler med et alternativt pedagogisk tilbud. Trondheim folkebibliotek skal prioriteres i budsjettsammenheng.

Programkomitéen har også lagt stor vekt på Venstres politikk for vanskeligstilte og de som trenger det mest, med velferdsordninger, gode barne- og helsetjenester, og arbeid for å motvirke ensomhet blant eldre. Økt grunnbemanning og som hovedregel hele stillinger ved kommunale utlysninger skal bidra til å gjøre Trondheim kommune til en bedre arbeidsgiver.

I førersetet for god byutvikling

Erfaringsmessig er byutvikling det området hvor politikerne har størst innflytelse fra bystyresalen. Programkomitéen innstiller på et omfattende byutviklingsprogram for neste periode, hvor Venstre går inn for en rekke konkrete tiltak som skal ta Trondheim i riktig retning. Programkomitéen foreslår blant annet at fylkesveiene i Trondheim sentrum overføres til kommunen, slik at kommunen får et helhetlig ansvar for utviklinga av byen. Det er viktig blant annet for å sikre et helhetlig sykkelveinett og sammenhengende trafikkløsninger. I tillegg foreslås det å innføre 30-sone i sentrum, blant annet for å redusere støy.

Programkomitéen vil styrke Byarkitekten og byarkitektens rolle, og vil at arkitektur og estetiske kvaliteter skal tillegges langt større vekt i de politiske byggeprosessene. Programkomitéen foreslår også at Trondheim kommune skal bruke sitt boligeierskap til å sikre beboermangfold i samtlige bydeler.

Vern og utvikling henger sammen når man vil skape en levende og attraktiv by. Programkomitéen går inn for at vertshuset Tavern flyttes tilbake til sin opprinnelige plassering ved Krigsseilerplassen, og at jugendgårdene i Elgeseter gate blir rehabilitert. Komitéen ønsker også at Svartlamon videreutvikles som eksperimentell bydel.

Parlamentarisme eller formannskapsmodell?

Programkomitéen har ikke tatt stilling til hvorvidt Trondheim bør styres etter en parlamentarisk modell, eller om formannskapsmodellen skal videreføres. Komitéen har lagt fram begge alternativene uten innstilling, og vil la årsmøtet avgjøre.

Frist for innspill til førsteutkastet er 23. desember. Deretter vil programkomitéen gå gjennom endringsforslagene, og legge fram et nytt og bearbeidet utkast til program, som vil bli behandlet på årsmøtet 23. januar. Frist for endringsforslag til andreutkastet vil bli 12. januar.

Send inn innspillene dine i dette skjemaet.

På vegne av komitéen,

Trond Åm