Forslag fremmet 2022-2023

Dato: Område/Sak: Hovedutvalg: Formannskap: Kommunestyre:
05.09.23 Liberalisering av flaggreglement: Det flagges med regnbueflagget i anledning nasjonal markering av “pride”. 26/32♥
22.08.23 Sikre at lærertettheten ligger over nasjonal minstenorm. 5/11 8/31
20.06.23 Tiltak for å muliggjøre 100% stillinger til øvrige ansatte i skoler og barnehager Enstemmig♥
06.06.23 Utredning av Pedagogisk tjeneste: Sende tilbake til administrasjonen 1/11 5/30
06.06.23 Tiltak mot rasisme og diskriminering, for åpenhet og toleranse 2/11 27/30♥
06.06.23 Eget kulturutvalg 1/11 1/34
18.04.23 Innføre mobbeknapp 12/34

 

18.04.23 Delegere til kommunedirektøren å foreslå prioriteringer for bredbånd, ikke vedta. 4/34
21.03.23 Ordfører godtgjøres 90% av stortingsrepresentant 1/11 3/35
21.03.23 Lik godtgjøring for digitale verktøy for alle folkevalgte 6/11♥ 14/35
21.03.23 Kuttet i svømmeopplæringa i Nes-skolen reverseres. Enstemmig♥ Enstemmig♥ (posisjonens ordlyd)
21.03.23 La skolene velge kartleggingsvertkøy for skolemiljø (elevundersøkelsen, Spekter osv) 1/11 11/34
07.02.23 Helhetlig kommunedelplan for samferdsel 2/11
13.12.22 Årskort i svømmehallen for 2. og 3. klasse vurderes opp mot liknende tilbud for ungdomsskoleelever. 9/34⊗
13.12.22 Gå i dialog med nye eiere av LHL-sjukehuset om mulighetsrom for lokalsjukehusfunksjoner. 13/34⊗
22.11.22 Reversere kuttforslag innen ergo/fysio, forebyggende team og PPT. 2/11
22.11.22 De ulike råd i Nes kommune må inviteres oftere og mer aktivt til å uttale seg og drøfte relevante saker i utarbeidelse/forarbeid til saksframlegg. Protokolltilførsel Oversendes administrasjonen♥
18.10.22 Fremming av arbeidsgruppa for bredbånd sine forslag:

«Alle husstander og bedrifter i Nes skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd (minimum 100 Mbps i nedlastingshastighet) innen fem år fra strategiens vedtak.»

11/11♥
18.10.22 Fremming av arbeidsgruppa for bredbånd sine forslag:

«Områder uten – eller med dårlig bredbånd (0-30 Mbps) – prioriteres for utbygging før andre områder oppgraderes.

3/11⊗
20.09.22 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Nes skal fra 2023 redegjøre om Innføringstilbudet. Enstemmig♥
06.09.22 Utrede organisering av PPT, mtp. å få flere fagpersoner fast ut til skolene. 11/11♥ Enstemmig♥
06.09.22 Kommunedirektøren bes vurdere ytterligere tiltak for å øke rekruttering av fagpersoner til Nes-skolen. 11/11♥ Enstemmig♥
06.09.22 Nes kommune skal sikre ressurser til å ligge over nasjonal minstenorm for lærere. 4/11⊗ 10/35⊗