Sette tæring etter næring – gjør kommunen det?

Vi er mange som ble bekymret etter å ha sett Brennpunkt og hva det fører til,
når kommunen ikke har midler nok til å gi den omsorgen eldre trenger.

Jo, da Kjerkhol. De fleste av oss eldre vet at vi må planlegge for alderdommen, tilpasser
bolig eller flytter inn i bolig med universell utforming. Men dette er ikke tilstrekkelig om vi
trenger mye hjelp, føler oss utrygge og ensomme, og ikke lenger ønsker å bo i egen bolig.
Det er da vi trenger å stole på at noen er der for oss og gir oss en verdig tilværelse på slutten
av livet.

Det blir konkurranse om fagfolk fremover. Skal vi beholde de som i dag jobber innenfor
pleie og omsorg må vi ha midler og mulighet for å prioritere flere ansatte, slik at
arbeidsforholdene oppleves meningsfullt og at våre fagfolk slipper å grue seg til å gå på jobb,
slik vi så i Brennpunktprogrammet.

Kommunen har ansvaret for eldreomsorgen, sa Kjerkhol. Ja, staten gir penger til
kommunene, men det er vårt ansvar hvordan vi forvalter det vi får. Det er vi som må
vurdere hvor mye vi kan bruke på avdrag og renter på lån, uten at det går utover
kommunale tjenester. I 2021 betalte kommunen 80 mill i avdrag og lån. I 2023 reduseres
bl.a. antall lærerårsverk og hjemmetjenestene. Hvor mye mer lån kan vi egentlig forsvare,
renteoppgangen tatt i betraktning?

I Venstre har vi tidligere, bl.a. den 03.12 i Innherred, spurt om det er rom både for ny skole
på Stiklestad, renovering av andre skoler og videre utbygging av institusjonsplasser for eldre.

Vi ønsker ikke å sette skolebarn opp imot behovet for å gi de mest hjelpetrengende eldre
den omsorgen de trenger. Våre barn skal ha skolebygninger som er tilfredsstillende, men det
betyr at vi må vurdere hvilke skoler som skal legges ned, hva som trengs av renovering og
hvilket behov det er for nybygg, innenfor forsvarlige rammer.

I Innherred den 26.01 kom ordføreren med en gladnyhet om satsing på et nytt boområde på
Ørmelen. Det er helt i tråd med det Venstre står for. I avisinnlegget poengterer han at det
nye boligfeltet «er sentrumsnært, det er nært skole og det er nært industriområde.» Det
betyr vel at ordføreren ønsker å satse på Ørmelen skole framover? Betyr det at han mener
vi skal bruke 175 mill til full renovering av skolen, slik beregningene viser?

Ørmelen skole

I avisen på tirsdag 31.01, er det et oppslag om nærskoleprinsippet og overkapasitet i skolene
i Verdal. Det viser med all tydelighet at vi bør ta en pause, vente med videre planlegging av
Stiklestad skole og få en grundig debatt om skolestrukturen. SSB legger til grunn nedgang i
barnetallet framover, men tar ikke hensyn til utviklinga på Aker og i annet næringsliv. Heller
ikke nye boligområder for barnefamilier. Barnetallet er derfor usikkert framover. Vi må
planlegge for fremtida og ikke binde opp over 300 mill til nybygg på Stiklestad uten å være
sikker på at det er dette som er riktig, når en ser hele kommunen under ett.

Vi må sette tæring etter næring. Er det bærekraftig å bygge nytt dersom det er et
tilfredsstillende alternativ å renovere eksisterende bygg? Vi må vurdere hvor mye vi kan bruke på skolebygg og samtidig ha råd til nye institusjonsplasser for eldre. Penger som
brukes til avdrag og renter på lån, kan ikke brukes hverken til lærere eller sykepleiere!

I Venstre mener vi at det må gjøres valg som innebærer at vi får gode nok skolebygninger,
med tilstrekkelig bemanning for skolebarna våre, og midler nok til pleie og omsorg, slik at vi
kan berolige våre eldre med at de som har behov for offentlig hjelp, kan være trygge på at
de får den hjelpa de har behov for.

En av mine venner sa nylig: «Jeg er ikke redd for å komme på sykehjem, men jeg er redd for
at jeg ikke får plass den dagen jeg har behov for plass, og ønsker det selv.»

Brita Kleven Thorsvik, Verdal Venstre