Ørmelen – et attraktivt boområde for nye småbarnsfamilier

Brita Kleven Thorsvik

For tiden er det mye søkelys på bolyst og nye innbyggere. Vi vil derfor framheve Ørmelen
som et boområde som ligger ideelt til i forhold til det felles arbeidsmarkedet vi har på
Innherred. Området er sentrumsnært og nært arbeidsplassene på Ørin.


Den største barneskolen i kommunen ligger her. Det er mange eneboliger som etter hvert
bytter eier, når eldre flytter til leiligheter. Disse boligene vil være attraktive for
småbarnsfamilier, også pga. prisen. Området ligger fint til i forhold til friområder, badeplass
og gangveg langs elva. Det er også planlagt å investeres i en elvepark. Kommunens
sentralidrettsanlegg ligger i området. Ørmelen ligger også nært naturreservatet på Ørin, som også er utpekt som Ramsarområde. Dette er et eldorado for fuglekikking.

Fakta om Ørmelen barneskole
* Skolen ble bygd i 1974 og ble opprustet i 2018. Den trenger renovering. Full renovering
er kostnadsberegnet til kr 175 mill, delvis renovering kr 83 mill. Også uteområdet trenger
oppgradering.
* Det er plass til 350 elever. I dag er det 14 klasser.
* Skolekretsen har et innbyggertall pr 30.09.22 på 4435 personer, som utgjør 30 prosent av
kommunens befolkning.
* Iflg Innherred den 27.08 er det denne skolen i kommunen som har flest førsteklassinger,
ved skolestart, 38 barn. Fra februar i år har skolen ca 290 elever.
* Skolen er viktig for miljøet og har et aktivt FAU. I FAU sitt innlegg i avisen den 09.02
skriver de at de «har flere arrangement i løpet av året som samler hele lokalbefolkningen
som sogner til skolen. Mange besteforeldre stiller opp på mange aktiviteter som f.eks.
skolefrokost, kunstkafe og julegrøt.»
* Skolen har 90 elever på SFO etter jul, noe som viser at tilbudet er populært og at elevene
trives.

Hva må til for å sikre en positiv utvikling og legge til rette for nye familier?

Etter Venstre sin mening må dette ivaretas:
* Forslaget til endringer i Reguleringsplanen må gjennomføres slik at områder med
småhusbebyggelse ivaretas som det, og at det ikke tillates store leilighetsbygg midt blant
eneboligene.
* Boligselskapets (kommunens) boliger, må restaureres og beholdes som rimelige boliger,
evt. bygge nye familieboliger.
* Barneskolen restaureres og beboerne gis trygghet for at kommunen vil fortsette drifta. I
innlegg i avisen den 09.02 fra FAU ved skolen, viser de at de er utrygge på framtida og
redd skolen blir lagt ned. Det er ikke en god situasjon om en vil tiltrekke seg nye
barnefamilier.
* Ordførerne sto fram i avisen den 26.01 og orienterte om planer for nye eneboliger i Einer
Hageby og mente at området videre mot det store friområdet, skal utvikles videre, med
blant annet en stor lekeplass. Dette så veldig spennende ut og Venstre vil gjerne bidra til
at planer som medfører en videre utvikling av Ørmelen blir gjennomført.* Kommunen må også fortsette og ta vare på, og forbedre, friområdene samt gi
badeplassen en oppgradering.
* Det bør legges til rette for sykkelstier til industriområdet og til sentrum.

* Kommunen må også fortsette og ta vare på, og forbedre, friområdene samt gi
badeplassen en oppgradering.
* Det bør legges til rette for sykkelstier til industriområdet og til sentrum.


I Venstre har vi stor tro på at Ørmelen har kvaliteter som gjør at områder kan bli enda mer
attraktivt å vokse opp i, og et godt sted for både ung og gammel å leve livene sine. Skolen er
viktig for samhold og aktiviteter i boområdet. Både de som hører til skolekretsen og de som
vurderer å flytte dit trenger trygghet for at skolen fortsatt skal drives. Vår oppfordring er
derfor: Gi beboerne trygghet for at skolen skal bestå!


Brita Kleven Thorsvik, Verdal Venstre