Varsling på dagsorden

ST: Infografikk med ansiktsløs kvinneskikkelse i grønn militæruniform og armene i kryss. Tekst: Jævla ukultur., Venstre

Varsling og melding om avvik er viktig på alle samfunnsområder, både i arbeidsliv, utdanning
og frivillighet. Varsler og avvik skal benyttes til å belyse både systemsvikt og urett begått mot
enkeltindivider.

Vi er helt avhengige av disse meldingene for å kunne forbedre tjenester og å
ivareta ulike grupper i samfunnet. Likevel ser vi at veien til varsling kan være lang og
kompleks, og konsekvensene for varsleren av en slik art, at mange kvier seg for å si ifra.

Lokalt har vi eksempler på hvordan en ukvalifisert lege har feilbehandlet pasienter i en
årrekke, der sakene var foreldet for mange av pasientene før det ble rettsak, og der ingen
enda er stilt til ansvar. Revisjoner fra Kristiansand viser også hvordan empirien ble svekket
av at brukere og pasienter innen habiliteringen, trakk tilbake sine beskrivelser av
tjenestetilbudet av frykt for represalier og dårlig samarbeidsklima.

Nylig har vi sett hvordan varslinger om trakassering og overgrep i Forsvaret ikke har blitt fulgt
tilfredsstillende opp, og hvor den krenkede part også ble utsatt for gjengjeldelse. Det er
tydelig at det fortsatt er en vei å gå når det kommer til holdningsendring. Agder Venstre
ønsker å jobbe for å styrke rutinene for varsling, samt vern av de som varsler.

Dette er problemstillinger som er relevante i alle samfunnslag og forvaltningsnivåer, og
Venstre har også tidligere tatt til orde for å styrke denne delen av demokratiet. Manglende
tillitt til varslingsinstituttet er en demokratisk utfordring, spesielt når det gjelder offentlige
virksomheter. For hver gang varslingssystemene ikke funger, mister vi ikke bare muligheten
til å forbedre tjenester, de offentlige virksomhetene mister også tillit blant befolkningen.

Agder Venstre ønsker å løfte hvordan vi best kan sikre at varslerbestemmelsene
fungerer etter hensikten, eksempelvis med en varslerenhet eller styrking av varslervernet
gjennom de ulike ombudene.

Vedtatt av Agder Venstre sitt årsmøte 4. mars 2023