Fremtidens gründer, lærer og statsminister går i barnehage i dag. Derfor satser vi i Venstre på barnehager i Indre Østfold

Barnehagegaranti rett etter permisjon.

Indre Østfold kommune består av et mangfold av kommunale, kommersielle og ideelle barnehager.
Hver dag møter over tusen av våre minste innbyggere stolte, kompetente og omsorgsfulle barnehageansatte som gjør alt som står i sin makt for å gi best mulig tilbud til denne befolkningsgruppen.

Vår viktigste barnehagesak i den neste kommunestyreperioden er å bidra til  at våre innbyggere har mulighet til å få en barnehageplass når de ønsker det. I dag kan foreldre risikere og måtte ta ut ulønnet permisjon i opp imot åtte  måneder, bare fordi barnet fylte 1 år i desember. Dette er ikke holdbart. Vi ønsker derfor at foresatte skal kunne komme seg ut i jobb, bidra til samfunnet, og tjene opp pensjonspoeng, rett etter endt barselpermisjon dersom de ønsker det. Dette er viktig for at Indre Østfold kommune skal være et attraktivt sted å flytte til, og for at barna skal få en best mulig start på livet. 

Venstre satser på fremtiden og vil i den kommende perioden legge rammene til rette for å videreutvikle barnehagene til å bli enda bedre. Vi i Venstre mener at flere hender inn i barnehagen kan være et godt tiltak for å øke kvaliteten og skape et enda bedre barnehagetilbud. Dessverre så vil dette føre til en så stor kostnad for vår kommune alene. Derfor jobber vi aktivt opp mot stortingsgruppen vår for å prøve å få på plass en enda strammere nasjonal bemanningsnorm med tilhørende finansiering. 

I mellomtiden finnes det andre tiltak vi mener vil øke kvaliteten. Vi vil derfor øke pedagogtettheten i barnehagene våre. Ledelse er en viktig faktor, vi vil derfor styrke barnehageseksjonen slik at det er mer ressurser til felles opplæring, utvidet lederstøtte, og oppfølgning av barnehager som har utfordringer med sykefravær, misfornøyde foresatte, eller store avvik. Dette Er støtte både til kommunale og de private barnehagene om de ønsker dette.

Vi i Venstre heier på mangfold og privat initiativ. Derfor vil vi likebehandle kommunale og private barnehager i vår kommune. Vi mener de private barnehagene er et essensielt tilskudd til tilbudet som ytes. 

Venstre i Indre Østfold vil. 

  • Ha løpende opptak i alle barnehager. 
  • Sikre at alle barn får et tilbud om vanntilvenning i løpet av barnehagetiden. 
  • Sikre likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. 
  • Ikke sette føringer på hvem som skal drifte barnehagene. Private aktører er velkomne. 
  • Skape fleksibilitet i åpningstid tilpasset det faktiske behovet. 
  • Øke den pedagogiske bemanningen til minst 50% i alle barnehager
  • Etablere vikarpool for barnehagene.
  • Etablere innsatsteam som kan bistå barnehagene når krevende situasjoner oppstår. 
  • Styrke barnehagesektoren på seksjonsnivå slik at de har større muligheter til å videreutvikle alle barnehager og hjelpe de barnehagene som har ekstra utfordringer.