Ung, dynamisk og folkenær – bli kjent med toppkandidatane våre!

Sykkylven Venstre er stolte over å kunne presentere toppkandidatane sine som er samansett av ein ung, dynamisk og folkenær gjeng. Med fire kumulerte kandidatar står vi klare til å gi Sykkylven kommune eit løft. Til saman har vi 15 listekandidatar med ulike bakgrunnar frå både det private og det offentlege, også to med innvandrarbakgrunn. Alle er på sitt vis samfunnsengasjerte med hjarte som bankar for Sykkylven som ein attraktiv kommune med mykje potensiale.

Sykkylven Venstre er eit parti som er genuint opptatt av bygda og innbyggarane sine. Vi ser framover, ser moglegheiter framfor begrensningar, er “open minded” og rause. Sykkylven Venstre er på lag med folket, og lokalprogrammet vårt er gjennomsyra av trivsel og bulyst for alle grupper i Sykkylven.

Som grønt parti er vi óg opptatte av å føre kommunen i ei meir klima- og miljøbevisst retning som kan gi både folk og næring eit framtidsretta livsgrunnlag. Med våre toppkandidatar har vi fått inn mykje friskt blod i lokallagsgruppa og det brenn i fingrane deira etter å kunne engasjere seg politisk i Sykkylven dei neste fire åra.

 

1.Kandidat Carola Herrmann (1982).

1.Kandidat

Carola Herrmann (1982). Ho blei samrøystes valt som Sykkylven Venstre sin ordførarkandidat på nominasjonsmøtet i februar.

Carola er busatt i Søvikdal på eit lite småbruk med dei tre jentene sine. Ho har utdanning som førskulelærar, spesialpedagog, lærar i norsk som andrespråk og jobbar til dagleg på Sykkylven opplæringssenter. Ho er ei sporty dame som du kan finne på fjelltoppar, på sjøen med SUP-brettet sitt eller i hallen med innebandykølle i handa.

Inkludering av barn, unge og vaksne, og innbyggarmedverknad er nokre av hjartesakene ho engasjerar seg mest i. Frivillig arbeid og engasjement i lokalsamfunnet er ho godt kjent for. “Det må vi gjere noko med!” er ein ofte brukt replikk av Carola når ho møter på utfordringar, anten det er jobb eller frivillig arbeid. Ho er oppvaksen i Leipzig i Tyskland og har heilt sidan ho flytta til Norge i 2004 vore over gjennomsnittet engasjert i lokalsamfunnet i Sykkylven. Ho er aktiv i Sykkylven Innebandyklubb både som spelar, keeper og trener for dei minste barna.

Carola er óg styremedlem i Redd Barna Sykkylven der ho engasjerer seg som frivillig i Språkkafé og leksehjelp for barn med flyktningbakgrunn. Å bli lokalpolitisk aktiv fall då naturleg for ho då ho blei medlem i Venstre i 2021. Carola er ei sprudlande og positiv dame med bein i nasa.

-Vi må jobbe meir aktivt for å inkludere alle grupper i befolkninga, også dei over 900 innbyggarar med innvandrarbakgrunn, i lokalpolitikken. Vi må gjere kommunepolitikken, som faktisk bestemmer ganske mykje over kvardagen vår, meir tilgjengeleg, seier Carola. -Eg meiner at vi må opne opp for meir medverknad frå heile befolkningsbreidda og bryte ned dei politiske prosessar på eit nivå som alle kan forstå og delta i, uansett språk- eller kulturbakgrunn. Vi har alle ulike utgangspunkt og behov, men vi vil alle det same; at Sykkylven skal vere ein trygg og god plass å bu på. Vi må ta med alle på reisa inn i framtida!

https://www.facebook.com/carola.herrmann.18/

 

2.Kandidat

Leif Kjetil Lorentzen (1980). Ein av Sykkylven Venstre sine noverande kommunestyrerepresentantar, som også fekk full dekning av nominasjonsmøtet til å stille til nye fire år.

Leif Kjetil har budd i Sykkylven nesten heile livet, berre til å ta utdanninga si som maskinist og kuldeteknikar valgte han storbyen Trondheim ein liten periode som bustad. No bur han på Skjerva i lag med samboer og tre jenter. Sidan 2005 har Leif Kjetil hatt arbeidsplassen sin på Island Offshore som maskinist.

Leif Kjetil bruker mykje av fritida si på frivillig arbeid og er mest engasjert i idretten i bygda; både som trenar og styremedlem i handballgruppa. Som tidlegare medlem i SIL sitt hovudstyre har han i mange år vore aktivt med på å skape eit breitt idrettstilbod for barn og unge i Sykkylven. Arbeidet i kommunestyret har Leif Kjetil opplevd som veldig gjevande og meiningsfullt, og han er høgt motivert til å kunne fortsette med dette arbeidet i fire år til.

Leif Kjetil er ein person som funderer over mykje som skjer i bygda og ser alltid framover når andre ser bakover. Han ser det positive framfor det negative, og med dette har vi trua på at han er ein kandidat som kan føre Sykkylven på ein framtidsretta veg.

Eg brenn for at Sykkylven skal vere ein bra og trygg plass å vekse opp på, med eit breitt utvalg av fritidstilbod både til barn, ungdom og vaksne, seier Lorentzen. -Eg ønskjer eit levande sentrum med eit breitt tilbod som kan passe for alle. Eg vil difor oppfordre alle dei som går rundt med eit ønskje om å starte ein butikk, kafé eller restaurant om å berre hive seg rundt. Alt går om ein vil det nok – vi i Venstre heier på deg!

 

3.Kandidat

Karina Brunstad Fet (1995). Med bakgrunn i Unge Venstre, kjem ho inn med friskt mot til å kunne representere Sykkylven Ventre politisk i kommunestyret dei neste fire år.

Som etternamnet til Karina hinter om, så er ho sykkylving. Etter vidaregåande gjennomførte ho førstegangsteneste i 2015 og reiste deretter til Spania for å studere spansk. Tilbake i Noreg tok Karina utdanning innan økonomi og forretningsjus på BI i Oslo. I 2020 bytta ho ut storbylivet mot heimbygda Sykkylven, og begynte å jobbe i privat næring; nærmare sagt på Amatec. Det er nok der ho henter “driven” til å jobbe for betre tilrettelegging av eit aktivt og framtidsretta næringsliv, ei av hennar hjartesaker. Karina ser tett samanheng mellom næringslivsutvikling og klima- og miljøpolitikk foreint i ei grøn omstilling, og ho gjer også dette til ei hjartesak som ho vil jobbe for lokalpolitisk. Som heimkomen frå store og livlege Oslo så ønskjer ho seg også i Sykkylven eit levande sentrum med fleire møteplassar for folk i alle aldersgrupper.

Karina er ein positiv og inkluderande person med mange innovative og flotte idéar for samfunnsutviklinga i Sykkylven. Som heimflyttar kan ho forstå behova og ønskje til den unge generasjonen som gjerne vil komme tilbake til Sykkylven og etablere seg her – men som møter utfordringar då kommuneutviklinga ikkje alltid legg godt nok til rette for dei endra behova til den yngre befolkninga.

-Mitt største mål for Sykkylven er at det skal vere ein plass der unge trivst og ønskjer å busette seg, seier Karina. -Då må vi legge til rette for utvikling og nyskaping i lokale bedrifter, beskytte den unike naturen vår og ha eit aktivt sentrum tilpassa folk som bur her.

 

4.Kandidat

Jan Halvard Holmøy (1977). Han vil sette fokus på naturvern og skulepolitikk i Sykkylven kommune i komande valperiode.

Jan Halvard er fødd og oppvaksen på Blindheim i Sykkylven. Han arbeider som lærar ved Sykkylven ungdomsskule, og er naturlegvis difor svært oppteken av skulesaker og barn og unge sine oppvekstforhold i kommunen. Jan Halvard meiner skulen skal vere ein stad for personleg vekst og utvikling, og at dette set store krav til skuleiegar, kommunen, sine prioriteringar. Nye læremiddel er eit absolutt minstekrav om skulen skal oppfylle sitt samfunnsansvar.

Jan Halvard er glad i å ferdast i naturen, og er oppteken av at denne må bevarast. Det inneber ansvarleg samfunnsplanlegging, der også andre verdiar enn dei reint økonomiske må prioriterast høgt. Naturen skal brukast, men også bevarast og denne balansegangen blir avgjerande for ein kommune som vil satse på turisme og naturopplevingar i framtida. Jan Halvard er svært motivert for politisk arbeid i den komande valperioden. Han er grundig i arbeidet sitt og stiller med sterke og reflekterte argument når han er oppteken av ei sak.

-Visst skal naturen brukast, men den må også bevarast, meiner Holmøy. -God forvaltning av den fantastiske naturen rundt Sykkylven samtidig som vi tilrettelegg for ny opplevelsesbasert næring er ei hjartesak for meg. Eg håper sambygdingane vil gi meg ein sjanse til å påverke aktivt det politiske arbeidet i kommunestyret.

https://www.facebook.com/SykkylvenV/