Til innhold
FOLK FØRST - PÅ LAG MED FRAMTIDA

Sykkylven Venstre

Venstre er det eldste partiet i Sykkylven med røter tilbake til 1883. I dag som då jobbar vi for ei trygg bygd å vekse opp i med eit levande lokalsamfunn og næringsliv. Trivsel og bulyst er dei aller viktigaste stikkorda for oss i Sykkylven Venstre, og det skal gjennomsyre alle sakene vi brenn og jobber for på alle plan.

Vi treng deg! Har du lyst å engasjere deg i utvikling av lokalsamfunnet ditt? Har du lyst på lokalpolitiske diskurs eller vil du berre bli høyrt? Bli med på lokallaget vårt og gjer akkurat så lite eller mykje du vil. Saman gjer vi Sykkylven til ein flott kommune å bu i!

Bli med på laget

Våre satsingområde

 • Skule

  Ein trygg skule med godt utdanna pedagogar er viktig for Venstre. Venstre vil nytte disponible midlar til auka lærartettleik, oppdaterte læreverk, trivsel og
  aktivitet i klasserommet.

 • Helse

  Venstre vil styrkje heimebasert omsorg og dagsentra. Rehabilitering og systematisk trening i eigen heim vil gje stor gevinst både for enkeltindivid og kommune.

 • Miljø

  Venstre vil ha "Grøne krav" til alle utbyggjarar og til kommunal drift. Vi vil jobbe aktivt for å få på plass permanent vatn- og avløpsordning i Nysæter- og Fausa-området.

 • Barnehage

  Venstre vil arbeide for ei rettferdig fordeling av barnehageplassar - tilbodet må stå i samsvar med kvar folk bur og jobbar. Ein god familiepolitikk er avgjerande for å rekruttere fleire familiar til Sykkylven. Det jobbar vi for!

 • Samferdsel og utvikling

  Sykkylven Venstre vil arbeide for tunnel Hole - Stranda, og kjempe imot bomstasjon mellom Magerholm og Glomset. Venstre ser også behovet for å ta betre vare på det vi eig, og ynskjer difor å styrkje vedlikehaldet av bygningane våre.

 • Kultur, idrett og friluft

  Kulturarbeidet i bygda baserer seg i stor grad på frivillig arbeid og eldsjeler. Venstre ynskjer å støtte frivillige lag og organisasjonar framfor auka kommunal aktivitet. Friluftsliv er ein vesentleg del av kulturen vår. Difor er det viktig for Venstre å ta vare på alle dei fantastiske områda vi har her i bygda.