Barn og ungdom

Venstres mål er:

 • at barn og unge gis en trygg oppvekst gjennom å satse på forebyggende tiltak og laget rundt barna
 • å gjeninnføre familieveileder i helsestasjonen som kan bistå familier med barn 0 – 5 år i heimen
 • å gi rett hjelp til rett tid ved hjelp av godt utbygde tjenester i helsestasjon, PPT og barnevernstjeneste. Tett samarbeid mellom hjelpeinstansene og barnehage/skoler
 • at det er tilstrekkelig voksentetthet i barnehager og at det ansettes faste vikarer som gir barna en trygghet
 • å få en gjennomgang av SFO ordningen, både med tanke på innhold, tilgjengelighet og betalingsordning. Bl.a se på søskenmoderasjon, som også tar hensyn til familier som har barn både i barnehage og SFO
 • tilstrekkelig voksentetthet og kompetanse i skolen, slik at opplæringen kan tilpasses alle uansett behov
 • at skolen skal oppleves meningsfull og gi mestring også for de elevene som er mer praktisk anlagt
 • å sikre at læremateriale er tilgjengelig og tilpasset alle elever
 • at det er tilstrekkelig med fagpersoner i skolen med kompetanse knyttet til psykisk helse og psykososialt arbeid
 • å sette pris på mangfoldet som barn og unge representerer. Deres stemmer må bli hørt i utforming av fritidstilbud og i saker som angår dem selv
 • at kommunen skal være god og inkluderende og gi et godt opplæringstilbud til flyktninger og innvandrere