Boligbygging og sentrumsutvikling

Venstres mål er:

  • at det ikke bygges boliger på dyrkamark.
  • at det kun skjer en skånsom fortetting i etablerte villastrøk.
  • at det satses på Ørmelen som boområde med egen skole.
  • at det stimuleres til sosial boligbygging som egner seg for barnefamilier.
  • at det legges til rette for spredt boligbygging i hele kommunen.
  • at kommunen må ta bedre kontroll over boligbyggingen, ikke la utbyggerne bestemme alene.