Integrering

Venstres mål er:

  • at det ansettes en jobbcoach som bistår alle flyktninger og innvandrere i kommunen med å finne en relevant språk- eller arbeidspraksisplass som kan føre til arbeid
  • at kommunen forplikter seg til å ta en lederrolle og stille praksisplasser til rådighet for innvandrere og flyktninger innenfor alle deler av organisasjonen
  • å sørge for spredt bosetting av flyktninger i kommunen (forutsatt at det finnes transportmuligheter)
  • å gi innvandrerbarn og flyktningbarn mulighet til fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten som bidrar til god integrering uavhengig av økonomi, språk og kultur.
  • at det ansettes en miljøarbeider ved Møllegata voksenopplæring