Natur, miljø og energi

Venstres mål er:

 • at det utarbeides en jordvernstrategi, som skal være retningsgivende for kommunens arealplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltning
 • at det velges alternativer hvor dyrkamark vernes i størst mulig grad, i saker hvor det oppstår konflikt mellom ulike hensyn
 • fortsatt varig vern av Verdalsvassdraget
 • at det kan utredes om det er aktuelt å bygge ut småkraftverk i kommunen
 • at det Ikke bygges ut vindkraft i uberørt natur
 • at kommunen i størst mulig grad må utrede og ta i bruk alternative energikilder, f.eks. grunnvann, bioenergi og solceller
 • at E6 gjennom kommunen følger eksisterende trase der det er mulig. I hovedsak bygges 4 felts veg med 90 km sone
 • at det legges bedre til rette for sykkel, også i sentrum. Etablere tilstrekkelig sykkelparkering samt bygge sykkelskur ved jernbanen
 • at det blir flere parkeringsplasser ved togstasjonen
 • at det vernes om naturreservatene og Nasjonalparken i kommunen
 • at deler av industriområdet Ørin Nord tilbakeføres til urørt natur
 • at Venstre kan bidra aktivt i arbeidet med rullering av Klima- og energiplanen