Uttalelse: Venstres valgløfter

Guri Melby, portrettbilde i rød jakke / blazer, sommer i natur og skog
Foto: Venstre

Verden står i tre store kriser samtidig. Klima- og naturkrisen akselerer med økende temperatur og tap av natur. Det er en svært usikker økonomisk situasjon og dyrtid som både svekker privatøkonomien og skaper stor uforutsigbarhet for folks arbeidsplasser. Samtidig er autoritære strømninger på fremvekst i globalt og liberale verdier er under press.

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 15. april 2023

Venstres viktigste oppgave er å skape et samfunn som gir grobunn for vekst og beskytter de liberale verdiene vår frihet er bygget på. Et samfunn som tar vare på naturen og som gjør det enklere å velge grønt. Et samfunn bygget nedenifra som prioriterer utdanning og gir bedriftene forutsigbare og trygge rammevilkår.

Nasjonalt har regjeringen satt klima- og naturpolitikken på pause, skapt uforutsigbarhet for jobbskapere over hele landet og nedprioritert utdanning.

Til høsten skal velgerne stemme over hvem som skal styre sitt fylke og kommune. Lokalpolitikken er demokratiets grunnmur og førstelinjen for å utvikle politikk for klima- og natur, utdanne fremtidens samfunnsborgere og forbedre bedriftenes rammevilkår. Fylkene og kommunene styrer arealpolitikk, store deler av samferdselspolitikken og majoriteten av utdanningstilbudet. Derfor er det viktigere enn noensinne å ha Venstre-politikere ved roret i både store og små kommuner over hele landet.  

Venstre går derfor til valg på fire valgløfter som er bidrag for å gjøre by og bygd bedre rustet for å møte de tre store krisene vi står i. Valgløftene gir en garanti for retningen vi ønsker å bevege lokalsamfunn over hele landet i, uavhengig av hvor du stemmer Venstre.

Billigere kollektivtransport

God, effektiv og billig kollektivtransport er et gode for hele samfunnet. Det bidrar til utslippskutt, bedre luftkvalitet og økt reisefrihet for mange. Men ikke minst er det viktig for privatøkonomien til de som trenger det mest. Prisveksten i samfunnet er høy, og folk har fått en litt slankere lommebok det siste året. Likevel har prisveksten for kollektivtransport fra 2010 og til i dag økt raskere enn prisutviklingen i samfunnet generelt (SSB). Det er ikke en ønskelig vei å gå. Lokalt har Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartier ikke prioritert å senke prisene på kollektivtransport, selv om man vet av erfaring fra Oslo at billigere månedskort gir flere kollektivreiser og bidrar til færre reiser med bil.

Økningen i kollektivprisene går utover vanlige folk, og særlig dem som ikke har så god råd. Økte kollektivpriser gir redusert mobilitet for de med dårligst råd, unge under 18 år, de som har lang vei til jobb og ikke har tilgang til bil. Dagens familierabatt på kollektivtransport er heller ikke tilpasset moderne familier. Venstre mener man skal få familierabatt på kollektivtransport også om man er aleneforelder med ett eller flere barn. Venstre mener det må tas høyde for at forskjellige steder har ulikt utgangspunkt når kollektivtilbudet skal bli bedre og prisene skal ned.

Derfor vil Venstre:

 • kutte prisen på månedskort på kollektivtransport med minst 250 kroner.
 • ha familierabatt for alle familier – uansett hvordan de ser ut.   
 • At frekvens må økes slik at folk kan reise kollektivt til jobb, skole og fritid

Venstre vil stanse naturtapet i kommunene

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Svært mange av virkemidlene for å ta vare på̊ mer natur ligger hos kommunene gjennom arealpolitikken de fører. Nedbygd naturareal fører til tap av biologisk mangfold og økte utslipp av klimagasser.

Venstre vil ta vare på mer natur lokalt og stramme inn arealpolitikken for å hindre ytterligere nedbygging. Venstre lover å sikre arealnøytralitet i kommunen. Samtidig må̊ vi restaurere mer natur, og erstatte natur som skal båndlegges til ny næringsutvikling og annen infrastruktur. Det kan gjøres ved opprettelse av nye parker og grøntareal.                                                  

Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt. Dette skal gi et sterkere regulert vern av friområdene. Målet er å beskytte kommunens parker og grøntområder fra utbygging.

Vi skal ikke stanse utviklingen av kommuner og næringsliv, men vi må̊ sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Det må̊ lønne seg å ta vare på̊ naturen, ikke å bygge den ned. Vi vil også sikre god tilgang til rekreasjonsområder og gi folk kort vei og friheten til å bruke grønne områder i kommunen.                

Venstre mener derfor:

 • Kommunen skal få lov til å verne natur lokalt.               
 • Ny nærings- og boligutvikling må primært skje ved fortetting av allerede utbygde områder.
 • Kommunen skal innføre arealregnskap            
 • Kommunen skal bli arealnøytral.
 • Kommunen skal restaurere mer natur.                        

En skole som fremmer motivasjon

En god skole er bolverket mot autoritære strømninger i samfunnet. Skolen utdanner til meningsbrytning, kritisk tenkning og gir verktøyene ungdom trenger for å delta i samfunnet. Likevel står er en av de største utfordringene i skolen er at barn og unge mister lysten til å lære og faller fra. Allerede fra 5.klasse faller elevenes motivasjon for læring og den fortsetter å falle gjennom grunnskolen, og forplanter seg til frafall og utenforskap i videregående. Samtidig søker mange lærere seg bort fra skolen. Årsakene er sammensatt, men det henger blant annet sammen med lønn, fleksibilitet, tid, tillit og en følelse av manglende medbestemmelse.

Venstre vil jobbe for en skole som gir elevene og lærerne økt motivasjon. Det vil vi sikre gjennom en mer tilpasset opplæring, slik at hver elev opplever å bli sett og fulgt opp. Vi vil ha mer frihet i skolen, slik at elever kan ha mer påvirkning på̊ sin egen skolehverdag og føle mestring og motivasjon. Motiverte lærere er avgjørende for en god skole. Derfor vil vi gjøre læreryrket mer attraktivt, gjennom å sikre flere karrieremuligheter, gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.         

Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet, og derfor haster det å ta grep for å inkludere og motivere flere. Elever skal ikke kjede seg på̊ skolen. Da må vi gjøre skolen mer motiverende, slik at flere lærer mer. Der spiller læreren en viktig rolle, og det trengs en tilstrekkelig mengde med støttepersonell i skolene, som psykologer, helsesykepleiere, miljøarbeidere som avlaster lærerens oppgaver.

Venstre vil at:                                                                        

 • Alle elever skal møte en kvalifisert lærer.                                                                    
 • Kompetanse skal lønne seg og at lærerne sikres en god lønnsutvikling.
 • Lærerne har tid til å skape en spennende og motiverende skole.                                  
 • Elevene møter et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på.
 • At elever opplever mestring i en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.        
 • Alle elever skal gå på en skole med skolebygg av god kvalitet.              
 • Alle elever har god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske.
 • Alle elever selv kan velge hvilken skole de vil gå på når de begynner på videregående skole.
 • Alle skoler har skolebibliotek med et bredt utvalg av bøker, musikk og læremidler til utlån.
 • At skolene må ha tilgang på utstyr som sikrer at alle elever får vært med på alle aktiviteter.
 • Alle kommuner har praktisk tilrettelagt tilbud for elever som trenger en annen skolehverdag

En næringsvennlig og serviceinntilt kommune            

De fleste bedrifter i Norge er små̊ bedrifter. Over en million arbeidstakere jobber i Norge i bedrifter med færre enn 50 ansatte. De små og mellomstore bedriftene er viktige for hverdagen til folk flest. En grunnmur med små̊ og mellomstore bedrifter er avgjørende for verdiskaping, velferdsnivå og gode lokalsamfunn.

Når ansatte i små og mellomstore bedrifter får bruke mindre tid på skjemaer og rapportering, får de mer tid til å skape verdier, til beste for lokalsamfunnet og storsamfunnet. I en tid hvor usikkerheten spres seg også i næringslivet, må politikerne legge til rette for stabile rammevilkår for bedriftene. Nasjonalt har Støre-regjeringen påført næringslivet uforutsigbart gjennom økte og lite planlagte skatter, som har medført at mange bedrifter sliter ytterliggere.

I dag opplever mange bedrifter mye unødvendig byråkrati, ventetid og skattebelastning. Venstre vil fjerne unødvendige regler og skjema for småbedrifter, og gjøre det lettere å manøvrere i byråkratiet. Derfor ønsker Venstre å lette saksbehandling i kommunen for næringslivet ved å gi bedrifter tilbud om en fast kontaktperson som kan svare på spørsmål. Vi vil også innføre «solnedgangslovgivning» for forskrifter som har betydelig innvirkning på næringslivet i kommunen. Det vil i praksis bety at en lov eller forskrift automatisk oppheves eller trer ut av kraft etter en på forhånd bestemt dato dersom det ikke aktivt vedtas at den skal fornyes. Slik sikrer vi mindre byråkrati og en serviceinnstilt kommune.

Venstre vil:                                         

 • Ha raskere saksbehandling i kommunen for næringslivet.
 • Gi bedrifter tilbud om en fast kontaktperson i kommunen som kan svare på spørsmål og hjelpe.
 • Sikre et lokalt næringsfond i kommunen.
 • Sikre nyoppstartede bedrifter tilgang på fleksibelt kontorareal i en oppstartsfase.
 • Redusere skattebelastningen for bedriftene.
 • Innføre «solnedgangslovgivning» for forskrifter som har betydelig innvirkning på næringslivet i kommunen.