Uttalelse: Pårørende blir stående uten tilbud

Mange med psykiske lidelser får ikke hjelpen de trenger., Foto: iStock

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) har fått avslag fra Helsedirektoratet på søknad om støtte til drift av sine veiledningssentre for pårørende. Slikt senter drives i dag blant annet i Bodø, og er det eneste tilbudet pårørende av rusavhengige og psykisk syke har.

N.K.S. Veiledningssentre for pårørende er helt avhengige av finansieringen fra Helsedirektoratet. De har hatt denne finansieringen i mange år, og har bygget opp unik kompetanse på arbeid med pårørende som står i svært krevende utfordringer. Tilbudet er unikt, lavterskel og gratis, og krever ingen henvisning.

Pårørende er en gruppe som sjelden prioriteres, men som har store belastninger på egen helse på grunn av sin livssituasjon. Verken private eller kommunale aktører gir et tilbud som de kan benytte. Samarbeid med frivillige og ideelle aktører er helt nødvendig for å ivareta de pårørende, som har stort behov for bistand og støtte. Uten bistand ender de gjerne selv som pasienter. Det er sterkt bekymringsfullt at tilbudet nå kan forsvinne som følge av manglende tilskudd.

Fjerning av tilbudet for pårørende står i sterk kontrast til intensjoner om å styrke satsingen på psykisk helse og rus, og til Kvinnehelseutvalgets funn, som avdekker store mangler i oppfølgingen av mennesker i svært sårbare og belastende situasjoner.

Avslaget fra Hdir kom uventet og uten overgangsordninger.

Fylkestinget mener det må bevilges midler gjennom revidert nasjonalbudsjett slik at tilbudet som gis til pårørende ikke rives ned.