Helse og omsorg – verdighet i alle livets faser

Care worker giving an old lady her dinner in her home., foto: Venstre
  • Mer menneskelig kontakt i eldreomsorgen der verdighet og trygghet blir ivaretatt
  • Flere lærlingplasser og praksiskandidater ved sykehjem og institusjoner
  • Samspill mellom private og offentlige enheter i eldreomsorgen

 

Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra kommunen. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. En god eldreomsorg er et aktivum for kommunen og gjør oss til et attraktivt sted å bosette seg.

 

  • Innføre tilsynslegeordning ved bosentrene
  • Økt bruk av velferdsteknologi
  • Variert og næringsrikt kosthold gjennom matabonnementsordninger
  • Utrede bofelleskap for rus og psykiatri
  • Et godt kultur- og aktivitetstilbud gir en meningsfull hverdag
  • Rett hjelp til rett tid av de rette folkene
  • Inkludere de eldre i det som skjer i kommunen

.