Barn er aldri ansvarlig for familiens økonomi

Vi må bygge et lag rundt elevene, Foto: Stock photo © -art-siberia

Venstre er bekymret for økningen i antall barn som vokser opp i familier med vedvarende. Lavinntekt, det er flere i vår kommune enn resten av landet.

I vår kommune lever 1212 barn i lavinntektsfamilier. Dette utgjør 11,2 % av alle barn i Indre Østfold kommune.

Det er geografiske forskjeller innad i kommunen og Askim og Mysen har en større andel enn resten av kommunen.

Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier får ikke de samme mulighetene som sine venner.

Mange av barna velger å ikke delta på viktige sosiale arenaer som fritidsaktiviteter og bursdager fordi de er lojale mot familiens økonomi. De opplever oftere mobbing, får i snitt dårligere karakterer og faller i større grad ut av videregående opplæring.

Dette gjør at disse barna i langt større grad enn sine jevnaldrende opplever utenforskap. Selv om alle kan oppleve å få psykiske uhelse i løpet av livet, er det likevel en klar sammenheng mellom fattigdom som barn og negative følger for psykisk og fysisk helse.

Barna som vokser opp i lavinntektsfamilier har færre ressurser å spille på i møte med skolen og overgangen til arbeidslivet. Det er derfor mer sannsynlig at de selv får lav inntekt som voksen.

Lav inntekt fører til stress i hjemmemiljøet, som igjen øker nivåer av konflikt, kaos og uforutsigbarhet. Stressnivået kan påvirke foreldres egen psykiske helse, som igjen kan skape begrensninger i foreldres kapasitet til å være trygge og omsorgsfulle voksne.

Lavinntekt henger tett sammen med utdanning og arbeidstilknytning.

Foreldre uten formell utdanning er mer utsatte for ustabil arbeidstilknytning eller å falle helt ut av arbeidslivet. Vi har et arbeidsmarked som stiller stadig høyere krav til formell kompetanse. Tilgang til ulike jobber tross helseutfordringer og lav tilknytting til arbeidslivet er en utfordring.

Her gjør NAV Indre Østfold en formidabel jobb sammen med næringslivet i Indre Østfold – det er mange bedrifter som tar et stort samfunnsansvar. Takk til alle dere små og store bedrifter som gir mennesker en sjanse til å vise at de kan bidra inn i samfunnet. I 2022 fikk NAV 408 personer ut i jobb som hadde en eller flere ytelser. Dette er utrolig viktig, og Venstre vil takke Nav for at de gir mennesker en mulighet.

All denne informasjonen fikk politikerne i Levekårsundersøkelsen av folkehelsekoordinator Linn Haraldstad.

Så hva gjør vi som politikere når vi vet? Vi må ta til oss denne kunnskapen og handle. Barns oppvekst kan vi ikke sette på pause.

Vi kan begynne med å gi alle barn en gratis fritidsaktivitet som en universell ordning.

Vi kan sørge for at vi har en skole hvor vi har motiverte elever og ikke minst motiverte lærere med tid til å være lærer. Vi må styrke ungdomsarbeidet med trygge gode personer ute i møte med barna. Vi kan ikke la barna være en salderingspost. Og sist men ikke minst vi må heie på NAV som får foreldrene ut i arbeid og reduserer utenforskap.