Valgprogrammet til Sarpsborg Venstre på 5 minutter

Har du bare fem minutter, og ikke tid til å lese hele valgprogrammet? Her er nøkkelsakene våre:

Sarpsborg Venstre vil…

  • Styrke barnehager og skoler i arbeidet med et trygt og godt psykososialt barnehage- og skolemiljø.
  • Styrke laget rundt eleven, ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer/psykiatriske sykepleiere, miljøveiledere og rådgivere med formell kompetanse.
  • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap.
  • Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte.
  • Sikre en god arbeidsdeling mellom kommunen og frivilligheten i de tilfellene der frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot kommunens ansvarsområde.
  • Styrke hjemmetjenestene og åpne for flere tilbydere.
  • Sikre videreføring og videreutvikling av lavterskeltilbudet innen rusomsorg og psykisk helse.
  • Se på mulighetene for en lokal rusreform i Sarpsborg der man gir forsvarlig helsehjelp fremfor bøter og straff for de som bruker narkotika.
  • Støtte miljøvennlig matproduksjon og salg av kortreist mat.
  • Utbedre og trygge Glommastien og andre gang- og sykkelstier.

Du finner hele valgprogrammet vårt her.