Kronikk: Hva er et godt bomiljø?

Hege Benedicte Blom Stene, 4 kandidat for Stavanger Venstre, Foto: Venstre

Kronikk av: Hege Benedicte Blom Stene, 4. kandidat, medlem i Storhaug kommunedelsutvalg og vara i Utvalg for By og Samfunnsutvikling

Publisert: DAGSAVISEN RA, 11.06.23

På FHI sine nettsider står det kort og fritt oppsummert: “I Norge er det et mål at alle skal bo trygt og godt, i et bomiljø som gir mulighet for å delta i samfunnet, knytte kontakt med andre, utvikle og utfolde seg, og som gir mulighet for deltakelse og aktivitet. Med tilgang på grøntområder, noe som er viktig for alle, og særlig for barn og eldre.”

Sånn vil vi ha det, og da må vi ta politiske beslutninger som gjør at vi får det til. Vi må legge til rette for attraktive bomiljøer, der mennesker i alle aldre og med alle slags bakgrunner kan bo og være sammen.

I en tettbebodd by som Stavanger er utfordringen å blande grått og grønt, nytt og gammelt, utvikling og bevaring. Og det er en tydelig bestilling på dette fra innbyggerne. Folk er opptatt av grønne områder for rekreasjon og miljø, for natur i byen, for god trafikkflyt og kollektiv transport. At vi skal ta vare på Stavangers identitet, og at vi skal utvikle oss inn i fremtiden med all den kunnskapen vi får underveis.
Vi skal framover, med trygg forankring i det kjente.

Det får vi til hvis vi for eksempel styrker og bevarer parkområdene våre, etablerer grønne lunger der vi bor, og planter trær langs grå gateløp. Hvis vi sørger for sammenhengende natur og grønne drag på kryss og tvers i kommunen. Hvis vi etablerer gode naturstier i friluftsområdene. Hvis vi ikke forringer kystlandskapet. Da er mye gjort.
Vi skal framover, på den grønne måten.

Det får vi til hvis vi anerkjenner byens særegenheter. Anerkjenner at Stavanger skiller seg ut, at vi ikke skal bli som andre steder. Hvis vi verner om den unike trehusbebyggelsen. Hvis huseiere får litt økonomisk drahjelp når de vil være med å holde identiteten ved like. Hvis vi hegner om det historiske sentrum, middelalderbyen og Domkirken. Hvis Nytorget blir bevart, og utviklet som et urbant og unikt kulturtorg. Hvis vi verner om arbeiderhistorien med de gamle fabrikkbygningene. Da er mye gjort.
Vi skal framover, og være stolte av historien.

Det får vi til hvis vi for eksempel styrker kollektivtilbudet mellom kommunedelene med flere busser, har skinnegående transportløsninger mellom Stavanger sentrum, Ullandhaug, Forus og flyplassen, og får på plass kollektivfeltet gjennom Madla så raskt som mulig. Hvis vi sørger for flere bysykler, flere sykkelveier adskilt fra bilister og gående, sikre og tørre sykkelparkeringer. Sånn at vi har en reell mulighet til å rive Jorenholmen parkeringshus og i stedet skape et attraktivt sjøvendt byrom. Da er mye gjort.
Vi skal framover, på den miljøvennlige måten.

Det får vi til hvis vi for eksempel tar hensyn til eksisterende nabolag ved nye utbygginger, hvis vi i hovedsak legger nye bolig- og næringsutbygginger langs kollektivaksene. Hvis vi stiller krav til arealregnskap ved nye utbyggingsprosjekter. Hvis vi sørger for at folk har tilgang på sol og lys, nok lekeareal, god kvalitet i materialbruk og arkitektur og at man ikke får en opplevelse av å bli sperret inne av gigantbygninger. At vi har nok benker og søppelspann. At vi blir hørt og opplever å kunne medvirke i utbyggingssaker. Da er mye gjort.
Vi skal framover, sammen.

Så hva er et godt bomiljø? Venstre mener det er et sted der vi har lyst til å treffe hverandre. Der det er god pass til menneskene. Der vi får til blandingen av grått og grønt, gammelt og nytt, utvikling og bevaring. Der det er boligmangfold og menneskemangfold. Der vi kan bo hele livet hvis vi vil. Alene eller i storfamilien. Som gammel eller som barn. Fordi det er lagt til rette for at vi skal kunne være sammen. Det er bestillingen fra innbyggerne.

Det du leste er små deler av Stavanger Venstres arbeidsdokument og valgprogram. Vi er fornøyde med resten også.