Bygg flere trygghetsboliger

Namsos kommune står overfor en utfordrende demografisk utvikling. I flere saksframlegg og presentasjoner det siste året har kommunedirektøren pekt på at dette vil prege det kommunale tjenestetilbudet i årene som kommer.

Av Geir Olav Knappe, 1. kandidat namsos Venstre

Det grå gullet
Det grå gullet

Behovet for å bygge et nytt sykehjem er stort, men det er også behovet for å gjøre det mulig å kunne bo lengre og trygt i eget hjem. Økende levealder og en høyere andel eldre pålegger Namsos kommune å kunne tilby trygge botilbud for vår aldrende befolkning, ikke bare i sentrum, men også i våre mindre tettsteder og lokalsamfunn rundt om i kommunen.

Namsos Venstre mener at vi må starte arbeidet for at det blir bygd bomiljøer for seniorer med et begynnende eller kommende tjenestebehov. Dette er et botilbud for innbyggere som selv ønsker å bo nærmere et bredere sosial- og helsetilbud der de føler seg hjemme.

Mange voksne har de siste årene valgt å selge sin sentralt beliggende enebolig for å flytte inn i en sentrumsnær leilighet. I våre distrikter er situasjonen en annen. Der gjør betydelig lavere huspriser det krevende å bytte sitt hus med en sentrumsnær leilighet. Mange, særlig enslige seniorer, som ønsker seg å bo mer sentralt blir tvunget til å fortsatt bo usentralt.

Namsos Venstre mener derfor at kommunen nå bør utrede utbygging av trygghetsboliger i hele kommunen. Dette fordi boligmarkedet i våre lokalsamfunn og grender er annerledes, og fordi økningen av eldre er minst like stor utenfor sentrum. Trygghetsboliger bør utredes i Bangsund, Jøa, Otterøya, Namdalseid, Statland, i tillegg til Namsos sentrum. Namsos Venstre er kjent med en sak i Trønder-Avisa fra 4. januar i år der Steinkjer kommune vil starte arbeidet med å utrede utbygging av trygghetsboliger i alle grender i kommunen.

En trygghetsbolig er ingen institusjon men en selvstendig bolig – eie eller leie – som gir en god ramme for å leve et selvhjulpent liv, og som i tillegg kan tilby felles oppholdsarealer med sosiale og fysikalske tilbud. Å bo mer sosialt vil kunne bidra til mer aktivitet og bedre livskvalitet for mange.

Trygghetsboliger er en type bolig som Namsos kommune mangler i dagens «omsorgstrapp» mellom ordinær bolig og omsorgsboliger og institusjoner med heldøgns omsorg. Slike boliger kan bygges som rene kommunale utleieboliger, eller som et boligbyggeselskap. Noen kommuner har også vurdert å samarbeide med private utbyggere.

Trygghetsboliger vil styrke det boligsosiale arbeidet i kommunen. Det vil også styrke den enkeltes tilgang til sosiale og helsemessige tjenester, i tillegg til det kommunale hjemmebaserte helsearbeidet. Utbyggingen av denne typen bomiljøer vil være viktig i årene som kommer for å møte den demografiske utviklingen på en mer sosial bærekraftig måte.