Venstre reduserer oljepengebruken, men styrker Forsvaret i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett

Sveinung Rotevatn
Venstre kutter 8 milliarder kroner i utgifter: Prioriterer 2,4 milliarder kroner i nye satsinger, inkludert 1,1 milliarder til forsvar og sikkerhet Gjør enkelte avgiftsendringer, som for eksempel innføring av momsfritak på elsykler Bruker 7,5 milliarder kroner mindre enn regjeringen og SV i sitt forslag

Venstre har presentert sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, hvor de kutter oljepengebruken med 7,5 milliarder kroner. Samtidig foreslår de en ekstraordinær bevilgning til Forsvaret for å styrke landets sikkerhet. Partiet legger vekt på å bruke mindre oljepenger enn regjeringen og SV, spesielt med tanke på økende renter og inflasjon.

Kutt i utgifter og prioriteringer

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, reduserer Venstre den offentlige pengebruken med hele 8 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Dette oppnås blant annet gjennom kutt i utgiftene til å oppløse fylkeskommuner, riksveiinvesteringer og deler av utgiftsøkningen i offentlig sektor. Til tross for disse kuttene, har Venstre funnet rom for å prioritere andre satsinger.

– Når rentene og inflasjonen stiger, må politikerne holde igjen. Derfor legger Venstre opp til å bruke mindre oljepenger enn regjeringen og SV

Sveinung Rotevatn (Venstres finanspolitiske talsperson)
Sveinung Rotevat
– Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder knapt et eneste tiltak som kutter utslipp eller tar vare på natur, sier Sveinung Rotevatn

Styrking av den grønne profilen

Venstre er opptatt av å bekjempe klimaendringer og ta vare på naturressurser. Derfor legger de vekt på å styrke den grønne profilen i budsjettet. Blant de grønne satsingene nevnes et løft for kollektivtrafikken, Enova og innføring av momsfritak for elsykler. Venstre kritiserer regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for å mangle tiltak som reduserer utslipp og tar vare på naturen.

– Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder knapt et eneste tiltak som kutter utslipp eller tar vare på natur. Det er dramatisk når utslippsstatistikken viser at vi ikke er på vei til å nå klimamålene. Derfor prioriterer vi å styrke den grønne profilen, blant annet med et løft for kollektivtrafikken, Enova og innføring av momsfritak for elsykler. 

Sveinung Rotevatn (Venstres finanspolitiske talsperson)

Styrking av Forsvaret

Både Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefen har tidligere uttrykt behov for økte forsvarsbevilgninger, og Venstre følger opp dette i sitt forslag. Partiet setter av 1,1 milliarder kroner til en forsvarssatsing, med sikte på å styrke landets sikkerhet. Dette kommer som en del av Venstres prioriteringer i budsjettet.

Samlet reduksjon i pengebruk

Selv om Venstre gjør betydelige kutt i offentlig pengebruk sammenlignet med regjeringens forslag, stiller partiet seg bak noen av de større utgiftsøkningene i budsjettet. Partiet påpeker at endringene regjeringen gjør, som økte bevilgninger til Ukraina og flyktninger, er nødvendige og støttes av Venstre.

– Mange av endringene regjeringen gjør i budsjettet er fornuftige og riktige i den tiden vi står. Både mer penger til Ukraina og flyktninger er tiltak vi stiller oss helhjertet bak. Men nettopp fordi disse utgiftsøkningene er helt nødvendige, er det viktig at vi klarer å holde igjen på andre områder.

Sveinung Rotevatn (Venstres finanspolitiske talsperson)

Venstre bruker imidlertid 7,5 milliarder kroner mindre enn regjeringen og SV i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Oppsummering av endringer i nøkkeltall

Venstre gjør følgende endringer i nøkkeltall i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett:

  • Kutter 8 milliarder kroner i utgifter
  • Prioriterer 2,4 milliarder kroner i nye satsinger, inkludert 1,1 milliarder til forsvar og sikkerhet
  • Gjør enkelte avgiftsendringer, som for eksempel innføring av momsfritak på elsykler
  • Bruker 7,5 milliarder kroner mindre enn regjeringen og SV i sitt forslag

Nye prioriteringer – Venstres RNB 2023

FormålKap og postPåløptBokført
Skogvern1420.325050
Natursats1420.60100100
Runde Miljøsenter1420.852,52,5
Oslo Freedom Forum118.7411
Norsk Naturarv1400.7611
Buffersoneprosjekt Verdensarven Bryggen1429.7922
Tilskudd til rustesting og analyse761.211010
United World College227.784,64,6
Tilskudd til den samisk høgskole253.703,53,5
Lycee International i Paris227.782,72,7
Bredtvedt Kvinnefengsel430.013030
Tilskudd til svømmeundervisning226.211515
Næringsrettet forskning920.509090
Sosialt investeringsfond(NY)8080
Tilskudd til tilsyn i Mattilsynet1115.013535
Oslofjorden og vannforvaltning1420.211515
Marin forsøpling1420.382020
Priskompensasjon Idrettsbevegelsen1616
Enova1428.50500500
Kollektivmidler til fylkene1332.63200200
Vedlikehold på jernbane1352.71125125
Tilbakekjøp av ammunisjon og materiell1760.45900900
Investeringer for å øke antall skoleplasser1720.014040
Øving og trening i Heimevernet1720.013030
FoU – forsvarsindustrien1700.735050
Oppstartsbevilgning til havneanlegg på Svalbard480.508080
SUM2403,32403,3
OmprioriteringerKap og postPåløptBokført
Nedjsutering av pris- og lønnskompensasjonFøres på ymseposten−4000−4000
Delingskostnader – Fylker og kommuner573.62−404,7−404,7
Nye tjenestesteder i politiet440.01−75−75
Politiet (Kutt i varig økning)440.01−200−200
Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk909.73−40−40
Bygdevekstavtaler553.66−7,5−7,5
Redusere strømstøtteordningen for husholdninger−1200−1200
Grendeskoletillegget per skole571.60−632−632
Riksveier1320.30−900−900
Færre gratis ferjesamband572.60−143,9−143,9
Midler til felling av rovdyr1420.73−10−10
Tilskudd til etablering av skogsbilveier1149.71−17,5−17,5
Gjødsling av skog1149.73−25−25
Bompengereduksjon utenfor byområder1320.73−323,85−323,85
Geologiske undersøkelser1810.21−15−15
Redusert petroleumsforskning1850.50−25−25
SUM−8019,45−8019,45
Skatte- og avgiftsendringer
Gjenninnføre grunnavgiften på mineralolje5538.71900800
Diettpenger for langtransportsjåfører5501.72−40−5
Momsfritak eletriske sykler5521.70−300−300
Gjenninnføre momsfritak for elektroniske nyheter5521.70−125−112,5
Sum skatte- og avgiftsendringer435382,5
Samlet mindreforbruk−6051−5998,65
Nye prioriteringer – Venstres RNB 2023