Tolærersystemet er ikke medisinen for Haramsskolene

Haram Venstre mener tolæresystemet ikke er medisinen for Haramsskolene., Foto: CDC on Unsplash

Tolærersystemet er den hellige gral for enkelte av Haramspartiene. Haram Venstre er helt uenige, og siden all forskning tilsier at det er minimalt å hente på dette systemet går Venstre til valg på helt andre løsninger for Haramsskolene.

For å oppfylle opplæringslovens formålsparagraf mener Haram Venstre at mange ting må på plass i Haramsskolen. Dagens resultater i skolen, hvor Haram kom dårligst ut av Nordre Sunnmøre-kommunen sist gang vi var en egen kommune, kommer ikke av at lærerne ikke er gode nok, men at de ikke har muligheter til å utføre jobben de skal gjøre fordi ressursene de har til rådighet er for dårlige.

Haram Venstre vil prioritere midlene slik at klassestørrelse i grunnskolen ikke skal overstige 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10. trinn og at all elevrettet aktivitet skal være planlagt, iverksatt og fulgt opp av lærer. Alle undervisningstimer skal gjennomføres av lærer.

Haram Venstre mener det skal være en kvalifisert lærer til stede i alle undervisningstimer. Personale som ikke er tilsatt i undervisningsstilling, skal ikke gjennomføre eller ha ansvaret for opplæringen. Må ufaglært arbeidskraft brukes en periode, skal det alltid følge med en veilederressurs.

For å få en god oppstart i jobbkarrieren i Haramsskolene, skal alle nyutdanna nytilsatte lærere skal få veiledning de to første årene de arbeider. Både den veiledede og veileder skal ha avsatt tid til veiledning. Læreren skal disponere sin tid til primæroppgavene som er planlegging og gjennomføring av undervisning, samt etterarbeid etter timene.

For å kunne tilpasse undervisningen for alle skal det sikres vilkår for å kunne bruke praktiskpedagogiske læringsarenaer som en integrert del av undervisningen, for alle elever.

Elever som har behov for det skal tilbys alternative læringsarenaer.

Haram Venstre mener at elever må få utforske praktiske og estetiske fag og yrker fra barnetrinnet og gjennom ungdomsskolen. 1.klasse må få mer leke- og aktivitetstid. Haram Venstre vil dele ungdomsskolene opp i en praktisk og en teoretisk linje slik at elevene kan velge den læringsstilen som passer dem best.

Minoritetsspråklige elever må sikres et godt opplæringstilbud og Haram Venstre mener denne undervisningen, uavhengig av alder, må samles på en skole for å utnytte ressursene best mulig.

Haramssskolene har mange ulike utfordringer. Derfor vil Haram Venstre jobbe for flere yrkesgrupper i skolen. Ulike yrkesgrupper innehar ulike metoder og tilnærmingsmåter i sitt arbeid med elevene.

Psykiske helseplager blant barn og unge dessverre er et økende problem. Derfor vil Haram Venstre ha flere helsesykepleiere og et styrket skolehelsetilbud. En god skolehelsetjeneste, sammen med en styrking av spesialpedagogiske tiltak, bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan forebygge frafall og forebygge helseproblemer senere i livet.

Det bør også innføres en minstenorm for å sikre tid til samarbeid, for- og etterarbeid også for miljøarbeidere, assistenter og andre yrkesgrupper i skolen.