Politisk program
2023 – 2027

Vaksdal Venstre

Her finn du Vaksdal Venstres politiske program. Dette er valprogrammet vårt og politikken me i Vaksdal Venstre går til val på og vil jobbe for i Vaksdal kommune i perioden 2023 – 2027.

Vår viktigaste sak er ikkje noko enkeltsak som for eksempel eigendomskatt eller detaljhandel på Dalegarden. Vår viktigaste sak er langsiktighet i økonomistyringen, slik at dei tilbudena me har innan skule, helse og eldreomsorg er bedre i 2050 enn i dag, uavhengig om me får folketalsvekst eller ikkje.

 • La lærara ve lærara.
 • Ein friare alderdom.
 • Langsiktig og ansvarlig økonomistryring.

Helse og omsorg

 • Me vil jobba for å auke jordmorstillinga i kommunen
 • Me vil ta i bruk omsorgsteknologi slik at eldre kan bu heima lenger, og at kvardagen for dei tilsette vert enklare og syte for at det er tilpassa brukarane
 • Jobbe for at alle som får utført tenester heime, skal få eit fast antal personar å forhalde seg til når dei treng det
 • Ha eit mangfald av buformer – mellom anna omsorgsbustader og bufellesskap – slik at ein kan få ein bustad som er tilpassa etter kor godt ein klarer seg sjølv.
 • Opne opp for private tilbydarar av BPA-tenester
 • Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løysingar for å leggje til rette for at fleire kan bu heime lenger og meistre sin eigen kvardag, samtidig som ein tek omsyn til eldre utan digital kompetanse
 • Me vil samlokalisera sjukeheimane i kommunen på Vaksdal for å få bedre fagmiljø. Dette vil også gjera da tryggare for både ansatte og pasienta.

Oppvekst

 • Me vil behalda skulestrukturen
 • Elevene møter et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på
 • Me vil ha mobilfri skule
 • Me vil ha miljøterapeutar/vernepleiarar i skulen
 • Ha forsøksprosjekt med ein time fysisk aktivitet kvar dag i skulen

Næringsutvikling

 • Me vil opne for detaljhandel på Dalegarden
 • Me vil dele opp anbod i mindre kontrakter slik at mindre lokale aktørar kan delta

Bustadutvikling

 • Ha byggeklare tomter i alle stasjonsbygder
 • Jobbe for vidare utbygging av Tettaneset, så lenge det er etterspørsel
 • Jobbe for utbygging av boligar tilpassa eldre, som gjer at eldre kan bu der lengre, samtidig som det frigjer eineboligar til familiar i etableringsfasen
 • Me vil senka eigendomsskatten hvis kommuneøkonomien tillet da. Uansett må inntektstapet frå eigendomsskatten finansierast av innsparingar i drift, ikkje uforusette overskudd frå kraft og aksjer
 • Regulere for leiligheter ved gamle barnehagen på Vaksdal

Dyrevelferd:

 • Me ynskjer å betre dyrevelferden i Vaksdal, gjennom å utarbeide eigen dyrevelferdsplan og jobbe for at dyrelivet skal ha gode og samanhengande areal.