Valprogram Ullensvang Venstre 2023-2027

Venstre vil gjere Ullensvang til ein JA-kommune for lokale initiativ innan næring, bustadutvikling og frivilligheit. Me vil ta meir omsyn til natur og miljø i alle saker, og sikre gode tenester, tryggleik og fridom for alle innbyggarar. Her er vårt valprogram for dei neste fire åra:

 

FRAMOVER – Venstre vil alltid meir

FRIDOM

 1. Sikre innbyggarane fridom til å velje tenester i kvardagen.
 2. Sikre ytringsfridom for innbyggjarar og tilsette i kommunen.
 3. Verne om eigedomsretten og gje innbyggjarar meir fridom på eigen eigedom.
 4. Fremje tiltak mot negativ sosial kontroll.
 5. Busetje så mange flyktningar som kommunen vert bedt om.
 6. Prioritere universell utforming som betyr fridom for alle.
 7. Etablere verdige religionsnøytrale seremonirom i kommunen.

KVARDAG

 1. Alle skal føle seg trygge på at dei får hjelp i helse og omsorg den dagen dei treng det – både unge og eldre.
 2. Satse på koordinator-rolla. Til dømes kreftkoordinator, heilheitskoordinator og koordinator for individuell plan, som hjelper folk som treng helse-, omsorgs- og velferdstenester og bidreg til god fagleg samhandling og effektiv ressursburk.
 3. Prioritere helsetilbod i bygdene nær der folk bur og helsesjukepleiar på skulane.
 4. Prioritere lågterskel demenstilbod i bygdene, dagtilbod som gjer det enklare å bli eldre heime.
 5. Sikre at kommunen skal vera ein god og fleksibel arbeidsgjevar.
 6. Ta initiativ til etablering av bufellesskap for eldre i bygdene.
 7. Prioritere betre bemanning i oppvekst, helse og omsorg, med fleksibel turnus for dei som ønskjer det.
 8. Auke støtteordningane for kulturen, idretten og frivilligheita.
 9. Prioritere meir til dei som har minst.
 10. Arbeide for betre kollektivtilbod og tryggare vegar som trengs i ein kommune med store avstandar
 11. Arbeide for betre busstilbod på kveld og helg, og gjere heile busstilbodet gratis for barn og unge opp til 20 år.
 12. Prioritere gul midtstripe og rassikring av utsette vegparti. Arbeide opp mot fylke og stat for prioritering av RV13 frå Rogaland grense til Bu, strekninga Odda – Jondal og realisering av Røldalstunnelen.
 13. Arbeide vidare for realisering av lyntog over Haukeli.
 14. Innføre løpande opptak i barnehagen slik at alle born er garantert plass den månaden dei fyller eitt år.
 15. Ta initiativ til eit privat høyresentral-tilbod i kommunen.

UTVIKLING

 1. Fremje utvikling i alle bygder og grender – satse på gode nærmiljø og eit sterkt lokalsenter.
 2. Sikre utvikling i tråd med bærekraftsmåla – dei må gjennomsyre alt kommunen gjer.
 3. Bli “Best i Vest” på rekruttering og tilrettelegging for lærlingar og studentar – rekruttering av fagfolk er vår største utfordring.
 4. Sikre gode sjølvstudieplassar og kontorplassar for sjølvstendige, oppstartsbedrifter og offentlege fjernarbeidsplassar.
 5. Prioritere gode ordningar for kompetanseuvikling og nyetableringar i heile kommunen.
 6. Støtte opp om arbeidet med klyngebygging innan ulike næringsgreiner som sider, handel, industri, landbruk, kultur og reiseliv.
 7. Arbeide for at storindustrien har gode vilkår for fortsatt vekst i kommunen.
 8. Støtte opp om utvikling av landbruket i kommunen og attåtnæringar på gardane.
 9. Sikre gode rammer for lokalt næringsfond og etablere eige tilskuddsfond for flyktningar som vil etablere næring.
 10. Redusere skatt, avgifter og byråkrati for småbedrifter og oppstartsbedrifter.

BUSTAD

 1. Gjere Ullensvang til ein tydeleg JA-kommune for bustadbygging. Vi treng hus, leiligheiter og tomter i heile kommunen.
 2. Opne for spreidd bustadbygging i LNF-områder for å gjera det lettare for dei som ønsker å bygga i tilknytning til eksisterande gardsbruk og bustader.
 3. Prioritere eit krafttak for istandsetting av tomme bustader, både kommunen sine eigne og privat eigde.
 4. Fremje tiltak for å gjere fleire bustader som i dag er sommarutleigde til heilårsutleigde.
 5. Ta initiativ til fleire “Leige-til-eige” løysingar i privat og kommunal regi.
 6. Etablere eit ENØK-fond for energisparande tiltak i bustader med tilhøyrande krav om at dei skal nyttast til heilårsbustad.

MILJØ OG KLIMA

 1. Ta større hensyn til naturverdiar i arealutvikling, ha eigen miljørådgjevar i kommunen si planavdeling.
 2. Ta større ansvar for å minske klimagassutsleppa i kommunen – både eigne tiltak og stille krav på m.a. byggeplassar.
 3. Ha som mål å auke kraftproduksjonen og redusere forbruket med effektivisering, meir bruk av solceller på tak og hydrogenproduksjon.
 4. Forvalte kommunen som turistmål innanfor naturen sine tålegrenser framfor å auke volumet.
 5. Legge til rette for bærekraftig naturbruk og eit aktivt friluftsliv for alle.
 6. Prioritere betre ordningar for kasting av spesialavfall, for private, bedrifter og landbruket.
 7. Forvalta kommunen sine interesser på Hardangervidda slik at villreinen får best mogleg livsvilkår.
 8. Få den kommunale bilparken over på el-bilar og hydrogenbilar.
 9. Arbeide for strengare miljøkrav til oppdrettsnæringa i Hardangerfjorden, og at ein eventuell vekst i næringa skal skje i lukka oppdrettsanlegg.

SKULE

 1. Satse på etter- og vidareutdanning for lærarar.
 2. Bevare skulane som er viktig for gode nærmiljø. Legge til rette for større læringsmiljø og sosiale møteplassar for elevane.
 3. Støtte nytt felles oppvekstsenter på Aga for vestsida.
 4. Behalde Tyssedal skule, forutsett at elevtalet ikkje synk for mykje.
 5. Sikre trygge skulevegar med god belysning og god skuleskyss
 6. Arbeide for at skuleskyssen må skjer meir på elevane sine premisser. Dei minste elevane må få effektiv skyss slik at skuledagen ikkje blir unødig lang.
 7. Gjere forsøk med seinare og meir fleksibel start på skuledagen.
 8. Prioritere betre skulehelsetilbod. særleg psykisk helsetilbod for ungdom.
 9. Samarbeide med Odda VGS om å gjerne skuletilbodet meir attraktivt.
 10. Satse meir på lærlingeplassar i kommunen og 4-årige lærlingeløp for vaksne.

 

Venstre er klare for å ta ansvar for dei store utfordringane me står ovanfor.

Me har vilje til å prioritere, og kraft til å gjennomføre.

Venstre vil alltid meir.

Me treng di stemme for å ta Ullensvang vidare framover!