Et krafttak for oppvekstsektoren – Det er ikke for seint å snu

– Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Abid Q. Raja, Foto:Stock photo © yollopuki"

I april 2021 utfordret FAU ved Verdalsøra barne- og ungdomsskole, Stiklestad skole, Vuku barne- og ungdomsskole, Ørmelen skole, Ness/Vinne skole, Leksdal skole og Garnes skole til et krafttak for innovajon i verdalsskolen. Utfordringen hadde sitt utspring fra SSB sine dystre befolkningsframskrivinger og de stadige osthøvvelkuttene i oppvekstsektoren i kommunen. En slik utfordring kunne like gjerne omhandlet hele oppvekstsektoren, med barnehage og SFO inkludert. For også i SFO og barnehage lider man av osthøvvelkutt og få insentiver for å drive positiv endring for barna våre.

Ved årsskifte valgte kommunestyret i Verdal kommune å sette opp prisen på SFO, noe som har skapt sterke reaksjoner. Pris er et kraftfullt virkemiddel når det kommer til regulering av tilbud og etterspørsel, og det bør derfor ikke være særlig overraskende at etterspørselen etter SFO gikk ned etter prisstigningen. Hvorvidt SFO-tilbudet har blitt forbedret vet vi derimot for lite om. Foreløpig virker det som tilbudet ikke er tilpasset prisjusteringen.

Verdal Venstre mener at det uansett er negativt at barn, og spesielt barn i familier med lav inntekt, blir frarøvet muligheten til å utfolde seg gjennom den frileksarenaen som SFO tilbyr. I denne saken var pris et kraftfullt, men ikke et godt virkemiddel. Det var tilbakelent politikk. Vi mener at kommunen heller burde omfavnet utfordringen til FAU og søkt etter andre måter å drive oppvekstsektoren på.

Likevel kan man få til positive endringer med svært enkle grep – og det er ikke for seint å snu. Kommunen bør gå tilbake til minst gamle satser før 01.01.23 og samtidig legge til rette for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Vi vet allerede at pris er et kraftfullt virkemiddel, slik at en prisreduksjon vil gi økt etterspørsel. Videre vil Verdal skille seg ut fra nabokommunene hva gjelder moderasjonsordninger. Med unike løsninger kan man posisjonere seg som mer attraktiv for fremtidig arbeidskraft. Det er også forsterkende i at særlig barnefamilier er en ønsket målgruppe for tilflytting.

Videre ønsker Verdal Venstre en satsning med mål om å styrke voksentettheten på SFO og i barnehage. I Trondheim kommune pågår det nå ulike prosjekt for å få ned sykefraværet i SFO og barnehage, deriblant et prosjekt kalt «Toppet bemanning». Gjennom toppet bemanning får enkelte barnehager tilskudd til 50% av lønn til en fast person på sin enhet i 100% stilling som skal gi bedre stabilitet og fast voksentetthet for barna. 50% av lønnen betales av kommunen og resterende 50% betales av enheten/enhetene som er med i ordningen gjennom sitt vikarbudsjett. Tidlige studier tyder på at toppet bemanning gir bedre tjenestetilbud, mer effektiv drift, bedre arbeidsforhold for ansatte og reduserte opplæringskostnader. Vi mener at Verdal kommune bør følge etter med et tilsvarende prosjekt.

Det er utvilsomt en god investering i det å skape trygge rammer og gode arenaer for lek, læring og mestring. Slike arenaer bør derfor gjøres så tilgjengelig at absolutt alle har mulighet til å delta. Med de foreslåtte endringene skissert her, sammen med et større krafttak for innovasjon i oppvekstsektoren, vil Verdal kommune kunne stå enda sterkere posisjonert for økt bolyst, blilyst og attraktivitet.

En investering i barna er en investering for framtida.

Lill-Beathe Håpnes og Martin Hole Nordvik
Listekandidater Verdal Venstre