Uttalelse: Venstre vil innføre et sosialt frikort

Venstres sentralstyre ønsker at det skal innføres et sosialt frikort i Norge etter modell fra Danmark.

Venstres sentralstyre ønsker at det skal innføres et sosialt frikort i Norge etter modell fra Danmark. Et slikt kort ville ført til at mennesker som i dag mottar økonomisk sosialhjelp ville fått mulighet til å tjene inntil kr 30 000 skattefritt uten å bli trukket av de offentlige ytelsene.

Uttalelse vedtatt av Venstres sentralstyre 17. juni 2023

Målgruppen for frikortet er personer som er langvarige mottakere av sosialhjelp og ikke fanges opp av andre ordninger. Frikortet bør være godkjenningsordning som legges til den enkelte kommune.  Det sosiale frikortet bør også justeres for andre tillegg/ ordninger denne gruppen mennesker ofte har som livsopphold eks bostøtte/barnetillegg mm. Slik at mulighetene som ligger i inkludering og deltakelse gjennom frikortet ikke avkortes opp mot andre ytelser. Utfordringen i dag er at dersom en rusavhengig på økonomisk sosialhjelp for eksempel tjener noen tusenlapper i året med å selge gatemagasin eller annen mindre inntekt via arbeid vil dette bli trukket fra sosialhjelpen.

Et slikt frikort ville gitt noen av samfunnets mest utsatte innbyggere som for eksempel sliter med rusproblemer eller psykiske lidelser helt andre muligheter til å delta i samfunnet og øvd seg på arbeidsmarkedet i sitt eget tempo.

Hensikten med et slikt frikort er ikke å gi mennesker en urimelig fordel av å både kunne motta både lønn og økonomisk sosialhjelp. Derfor er det viktig med en beskjeden øvre grense på 30 000 kr. En slik grense vil samtidig gjøre at det er mulig for noen av de som sliter mest i vårt samfunn å gjøre mindre jobber som gir en mestringsfølelse og samtidig følelsen av at man sitter igjen med noe økonomisk for innsatsen. En slik pragmatisk tilnærming mener Venstre både enkeltmenneskene det er snakk om og samfunnet som sådan vil tjene på.