Kulturminneplan til besvær

Cathrine Gundersen

Av: Suzy Haugan, gruppeleder Tønsberg Venstre, og Tone Lind Jørgensen, listekandidat for Vestfold Venstre

Opprinnelig publisert i Tønsberg Blad 12.06.2023: https://www.tb.no/kulturminneplan-til-besvar/o/5-76-2074635

I mai fikk Tønsberg kommune for første gang en kulturminneplan. Men den har gått stille i dørene. Og den er beklageligvis ikke så mye å rope hurra for.

Den representerer en god start, men er ikke en fullstendig plan. Fylkeskommunen varsler de ikke vil utbetale kommunen tilskuddet på 100.000 kroner – nettopp fordi planen er ufullstendig. Dette er trist i «Norges eldste by»!

Likevel ble planen vedtatt av kommunestyret – mot Venstres stemmer. Våre representanter ønsket å gi arbeidet med kulturminneplanen mer tid – for å kunne levere en fullstendig kulturminneplan, i tråd med intensjonene. Intet mindre fortjener landets eldste by, Tønsberg, og det burde vi ha ambisjoner om å få til.

Nå er resultatet en fragmentert plan som legger opp til en «fortsettelse følger» i form av forskjellige handlingsdeler som skal være ferdig til veldig ulike tidspunkter frem mot 2027. Dette bekymrer oss.

Kunnskap om fortiden og hva vi skal ta vare på

En kulturminneplan er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortiden og avklarer hvilke kulturminner vi bør ta vare på for fremtiden. En viktig del av prosjektet er at lokal kompetanse involveres i arbeidet gjennom en god prosess som løfter frem og synliggjør kommunens kulturhistoriske verdier.

En god prosess er altså helt avgjørende for at kulturminneplanen blir godt forankret i kommunen, kjent for berørte parter og ikke minst brukt. «Kulturminner i kommunene», KIK, er et initiativ fra Riksantikvaren, som også støtter planen økonomisk via avdelingen for Kulturarv i fylket. Det anbefales en prosess der medvirkning er et viktig premiss, ved at det etableres en arbeids- og styringsgruppe med politisk valgte, ansatte i kommuneadministrasjonen og representanter fra ulike organisasjoner som historielag, velforeninger og lignende.

Sentralt i prosessen er tidlig offentlighet og informasjon om planarbeidet til innbyggerne, invitasjon til medvirkning, diskusjoner og innspill gjennom arbeidsgrupper og gjerne åpne folkemøter. Målsettingen er å styrke medvirkning, politisk interesse og oppslutning om kulturvernfeltet i kommunen.

Kunnskap gir tilhørighet og bedre utvikling

Kulturminner er viktige for å skape attraktive lokalsamfunn, for folks oppfatning av tilhørighet og for utvikling av kulturelle næringer og reiseliv. Derfor er det nødvendig å lage planer som identifiserer og regulerer kulturminner.

Å ha en komplett kulturminneplan er viktig av flere åpenbare grunner, men også med tanke på den økende fortettingen, særlig i byen. Situasjonen blir fort kritisk for mange kulturminner og kulturmiljøer. Det er økt press på arealene mange steder i vår kommune, og arvesølvet som tidligere generasjoner har skapt og forvaltet, kan stå i fare for å bli skuslet bort i vår generasjon.

En amputert prosess

Vi ble overrasket av å se kulturminneplanen på sakskartet så raskt etter kommunestyret i april. Vi var av den oppfatning av at planen den gang ble sendt tilbake av et enstemmig kommunestyre for å innarbeide innspillene som var kommet, da spesielt fra fylkeskommunens side, som pekte på at planen ikke hadde beveget seg veldig siden planprogrammet, og ikke hadde ny kunnskap om kulturmiljø- og kulturminneverdier. Fylkeskommunen varslet også at de ville holde økonomisk støtte tilbake på grunn av dette.

I mai fikk kommunestyret tilbake mer eller mindre samme plan, denne gang også med en grundigere forklaring i saksutredninga på hvordan kommunen har forholdt seg til de ulike innspillene. Men det gjør jo ikke så mye med selve innholdet i planen. Men kommunestyret vedtok planen slik den lå. Til hvor mye begeistring er vi usikre på.

Det hadde ikke være første eller siste gang en plan tar lengre tid å få i havn, men det tror vi hadde vært det kloke denne gangen. Si ja takk til fylkets tilbud om hjelp og mer samarbeid, og prioritere kulturminneplanen nå. Tatt det besværlige ansvaret, og lagt opp til en god og inkluderende prosess.

Vi oppfordrer neste kommunestyre til å sørge for at kulturminneplanen løftes slik den fortjener. Og dermed gjøre Venstres bekymringer til skamme.