—-> Klikk her for kortprogram <—-

Program, Vestfold Venstre, 2023 – 2027

Demokrati – åpenhet og fornyelse

Åpenhet og redelighet er en forutsetning for et velfungerende folkestyre. Venstre vil
kjempe for åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern.

Vestfold Venstre vil:

 • Arbeide for åpenhet, høy etisk standard og ytringsfrihet i Vestfold fylkeskommune. Venstre vil føre en systematisk kamp mot korrupsjon og kameraderi.
 • Sørge for full åpenhet om offentlige anskaffelser. Alle offentlige innkjøp skal offentliggjøres.
 • Bruke konkurranseutsetting og slippe til private aktører der det vurderes som hensiktsmessig.
 • Arbeide for at fylkeskommunen blir medlem i Transparency International Norge.
 • Utvikle Vestfold som et foregangsfylke for rettferdig og bærekraftig handel.
 • Samarbeide tett med kommunene i Vestfold om løsning av oppgaver til beste for innbyggerne, blant annet ved inngåelse av partnerskapsavtaler.
 • Samarbeide med nabofylkene på områder der det kan bidra til kostnadseffektive og bedre løsninger for innbyggerne.
 • Gå inn for resultatbaserte lederavtaler.
 • Gi ledere og ansatte i fylkeskommunen mulighet for medvirkning og kompetanseutvikling.
 • Stille strenge krav til folkevalgtes habilitet.
 • Arbeide for at styreverv i fylkeskommunalt eide selskaper skal tildeles på basis av kompetanse og ikke ut fra politisk tilhørighet eller verv.
 • Samarbeide med innbyggerne om plansaker, blant annet ved at det sikres gode høringsprosesser og arenaer for informasjon.
 • Invitere organisasjoner til god dialog om aktuelle politiske oppgaver og utfordringer i Vestfold.

Skole og opplæring

Utdanning er nøkkelen for fremtiden. Derfor er utdanning alltid en prioritet for
Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like
muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det
avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene oss imellom. Venstre
sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og
læringsglede til alle, slik at alle elever får muligheten til å dyrke og utvikle sine egne
egenskaper og interesser.
Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man
har forutsetningene til å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av
politikere nasjonalt, men må bygges opp gjennom en aktiv skolepolitikk. Dette vil
Venstre gjøre gjennom å gi økt metodefrihet til pedagoger og sikre budsjettrammer
som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp elevene.

Et godt sted å lære

Vestfold Venstre vil:

 • Innføre fritt skolevalg i Vestfold.
 • Avvikle fraværsgrensen.
 • Gjennomføre prøveordninger med alternative sluttvurderinger.
 • Beholde anonym eksamen med ekstern sensor.
 • Videreutvikle entreprenørskap i de yrkesfaglige studieretningene i samarbeid med næringslivet.
 • Videreutvikle og styrke arbeidet som gjøres for å få til en god overgang mellom ungdomsskole og videregående for alle elever.
 • Bekjempe frafall i videregående skole og sørge for at flest mulig kjenner til og bruker retten til å fullføre videregående utdanning.
 • Styrke elevenes valgfrihet og påvirkning over egen skolehverdag, og sikre læreplass til de som går yrkesfaglige løp.
 • Tilrettelegge for mer fleksible skoleløp slik at elever kan fullføre videregående som privatist, deltidselev, i kombinasjon med jobb og over lengre eller på kortere tid enn normert.
 • Styrke muligheten for å få vurdert realkompetanse dersom du mangler formell utdanning.
 • Styrke mulighetene for å dele ut delkompetansebevis for elever som mangler få fag for å ha fullstendig vitnemål.
 • Styrke opplæringskontorene og intensivere arbeidet med å sikre tilstrekkelig antall lærlingeplasser.
 • Samarbeide med og være et godt vertskapsfylke for eksisterende og nye friskoler som Wang og Skagerak Internasjonale skole.
 • Samarbeide med og være et godt vertskapsfylke for Sandefjord folkehøyskole, Stavern folkehøyskole og nye Færder folkehøyskole
 • Være positive til etableringen av nye fagskoler.
 • Sikre at det er enkelt for elever å gjennomføre kryssløp mellom studiespesialiserende og yrkesfaglige studieretninger.
 • Innføre mentorordninger for yrkesfagelever som sliter med å kvalifisere seg til læreplass.
 • Intensivere arbeidet med å sikre alle læreplass, og legge til rette for at de som ikke får læreplass gis et bedre tilbud enn i dag gjennom å styrke kvaliteten på fagbrev i skole og vekslingsmodellen.
 • Legge til rette for økt samarbeid mellom bedrifter og NAV for å gi kompetansebevis til ungdommer som faller utenfor skolen og arbeidsmarkedet.
 • Utvide tilbudet til voksne som ønsker å fullføre videregående opplæring, enten med fagbrev eller studiekompetanse.
 • Jobbe for et godt sommerskoletilbud for elever i videregående i Vestfold.
 • Styrke en lavterskel skolehelsetjeneste med flere helsesykepleiere og bedre tilgang på skolepsykolog innenfor skolens åpningstid.

Et godt sted å være lærer

Vestfold Venstre vil:

 • Legge til rette for en mer autonom drift av de videregående skolene, både for administrasjon og lærere.
 • Redusere mengden rapportering og dokumentasjon som tillegges den enkelte lærer, spesielt kontaktlærere.
 • Gi skolene forutsigbarhet ved å satse mer på vedvarende midler og mindre på tidsbestemte prosjekter.
 • Sikre både ansatte og elever et godt skolemiljø og forebygge vold og trusler både mot ansatte og elever.
 • Bistå tilretteleggingen av fremtidens skole sett i lys av nye digitale hjelpemidler og verktøy.
 • Jobbe for et lavt og fornuftig leksetrykk.
 • Være pådriver for at nasjonalt senter for yrkesfag legges til Vestfold.

Flere arbeidsplasser – grønn verdiskaping

Venstre vil skape et levende Vestfold som er godt å bo i, derfor er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Venstre vil føre en politikk som stimulerer til vekst, gjør det enklere for personer å skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. Kjernen i Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet. Det er et mål for Venstre at flere starter egen bedrift. Det er viktig for maktspredning i økonomi og samfunn at vi har et mangfold av små og mellomstore bedrifter, i tillegg til de store bedriftene i vårt fylke.

Regional næringspolitikk

Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da må fylkeskommunen yte
god service, stimulere til vekst og legge opp til gode, stabile og langsiktige
rammevilkår for næringsvirksomhet i vårt fylke. Næringspolitikken skal være
moderne og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv. Fylkeskommunen
skal også være pådriver for at internasjonale selskaper og virksomheter i andre
deler av Norge finner sitt neste prosjekt, sin nye avdeling eller sitt nye næringsareal vårt fylke.

Vestfold Venstre vil:

 • Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
 • Øke støtten til Start i Vestfold og Gründernettverket som gir nye gründere bistand i etableringsfasen.
 • Støtte kommunene i etablering av flere gründerhus og næringsrådgivere.
 • Videreføre og styrke Vekst i Vestfold for å sørge for et sømløst tjenestetilbud til de som starter egen virksomhet og fjerne egenandeler i veiledningstjenester for bedrifter i oppstarts- og vekstfasen.
 • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap.
 • Styrke og legge til rette for næringsklynger i Vestfold.
 • Forsterke og videreutvikle et regionalt næringsfond.
 • Gå gjennom fylkeskommunens praktisering av anskaffelsesreglementet, for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner
 • Vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransene.
 • Fjerne dagens seriøsitetsbestemmelser i Vestfold/Telemark og innføre de nasjonale bestemmelsene.
 • Vurdere nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning.
 • Ha et tett og godt samarbeid med kommunene i regionen for å sørge for å være en fremtidsrettet og attraktiv region for næringsetableringer.
 • Samarbeide tett med Universitet i Sørøst-Norge og næringslivet for å bidra til å dekke regionens kompetansebehov.
 • At en større andel av fylkeskommunens næringsmidler skal fordeles ut til kommunene slik at kommunene selv kan bestemme.
 • Fortsette å styrke satsingen på Investinor for å tiltrekke oss flere internasjonale virksomheter og virksomheter fra andre deler av landet virksomheter til Vestfold.

Stedsuavhengige arbeidsplasser

Venstre ønsker et mangfoldig og kreativt næringsliv. Derfor vil vi legge til rette for at arbeid kan gjøres fra hvor som helst. Med nye digitale tjenester og samhandling fra ulike steder, er det et mål for Venstre å jobbe for et arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for de som jobber desentralisert. Slik at flere kan velge å ta med seg jobben sin til Vestfold og at pendlere som allerede bor her kan velge å bruke mer av sin tid i lokalsamfunnet vårt. På den måten sørger vi for at både arbeidsgivere og innbyggere får et større geografisk arbeidsmarked.

Vestfold Venstre vil:

 • Stimulere til etablering av lokale kontorlandskap for satelittkontor, slik at flere kan kombinere jobb med ferie når de ønsker det.
 • Sikre god bredbåndsdekning for å gjøre det enklere å jobbe desentralisert.
 • Legge til rette for at det er enkelt å pendle miljøvennlig, og dermed jobbe noen dager lokalt og noen dager på arbeidsplassen.
 • Være positive til etablering av statlige og private satelittkontor i Vestfold.
 • Være pådriver for at statlig ansatte kan ta med seg jobben sin til Vestfold i takt med at flere offentlige ansatte får mulighet til å jobbe mer stedsuavhengig.
 • Arbeide for at Vestfold får en rimelig andel av statlige virksomheter og arbeidsplasser, slik at fylket har et variert tilbud av jobbmuligheter.
 • Ta initiativ til fjernarbeid-prosjekter for kommunene i Vestfold, slik at det blir enklere for folk å flytte med jobben sin til Vestfold.

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Deltakelse i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering, og bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. Mange arbeidsplasser i Vestfold er internasjonale og avhengige av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. Derfor er det særlig viktig at vi opprettholder god tilgang på slik arbeidskraft og sørger for at de som kommer har et godt og ryddig arbeidsforhold mens de er her.

Vestfold Venstre vil:

 • Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskap.
 • Være pådriver overfor NAV Vestfold og Telemark for at NAV-kontorene får rom og mulighet til å gjøre forsøk, utvikle seg og ta i bruk nye metoder som kommer innbyggerne til gode.
 • Bruke partnerskapsmodellen for å engasjere til å bidra til bedre integrering.
 • Styrke introduksjonsprogrammet og gjøre det lettere å kombinere deltakelse med ordinært arbeid.
 • Dele ut pris «Årets døråpner» – beste bedrift i fylket på inkludering.
 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere og etablere møteplasser med resten av lokalsamfunnet.
 • Være en foregangsregion i satsing på sosialt entreprenørskap, slik at flere kan får brukt ressursene sine i arbeidslivet.
 • Være pådriver for at fylkeskommunen skal ta et større ansvar for å inkludere flere ansatte med hull i CV-en.

Landbruk

Vestfold er et av Norges rikeste matfat. Vestfold skal bidra med sin andel for å nå det nasjonale målet om økt matproduksjon. Lokal matproduksjon er viktig og økt forbrukerorientering kan gi landbruket flere ben å stå på. Venstre vil derfor støtte opp om gründere og småskalaprodusenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på spesialiteter.

Vestfold Venstre vil:

 • Forenkle regelverket for foredling av mat fra egen gård.
 • Sette krav til lokalprodusert mat ved fylkeskommunale innkjøp for å øke andelen økologisk landbruk og tilgang til lokalt produsert mat.
 • Bedre miljøtilstanden i landbruket gjennom økt skjøtsel og istandsetting av kulturlandskap, naturmangfold og kulturminner.
 • Anti-forsøplingskampanje i landbruksområder – særlig hvor det produseres høyballer eller går dyr på beite.
 • Arbeide for å opprettholde landbrukets og næringsmiddelindustriens viktige betydning for matsikkerhet og arbeidsplasser i fylket.
 • Legge vekt på dyrevelferd når det gis tilskudd over tilskuddsordninger i landbruket.
 • At fylkeskommunen skal ta en mer aktiv rolle for å sikre god dyrevelferd i landbruket i Vestfold.
 • Arbeide for å sikre at Mattilsynet i vår region har nok ressurser til å følge opp bekymringsmeldinger og avvik.

Sosial rettferdighet i Vestfold

Alle mennesker skal ha muligheten til å leve trygge og frie liv i Vestfold. Ingen mennesker er like, men alle er like mye verdt. Derfor må vi møte folk på ulike måter for å løse problemene de har i sine liv. I dag er stigmatisering, fattigdom og utenforskap utbredte problemer for mange av innbyggerne i fylket vårt, og det begrenser folks frihet. Venstre vil redusere de sosiale forskjellene i Vestfold og sørge for å styrke den sosiale rettferdigheten til mennesker i utsatte livssituasjoner.

Vestfold Venstre vil:

 • At Vestfold sier ja til å ta imot flyktninger som trenger beskyttelse.
 • Jobbe for rask bosetting av flyktninger.
 • Sikre fattige tilreisende og papirløse et lavterskeltilbud om helsehjelp.
 • Sikre finansieringen av krisesenter og passe på at kapasiteten er stor nok til å dekke behovet.
 • Tilby egnet bolig etter krisesenteropphold når ofre ikke kan flytte hjem og nødvendig hjelp etter at de har flyttet.
 • Øke støtten til frivillige organisasjoner som hjelper mennesker i utsatte livssituasjoner.
 • Likebehandle tros og livssynssamfunn.
 • Bekjempe all diskriminering basert på bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, funksjonsevne og religion.
 • Ha kjønnsnøytrale toaletter i alle fylkeskommunale bygg.
 • Bekjempe negativ sosial kontroll, og undertrykkende kulturell og religiøs praksis.
 • Være positive til forsøk med innføring av en kvitteringsordning i politiet, som sikrer dokumentasjon for mennesker som er i kontakt med politiet.
 • Innføre anonyme jobbsøknader i fylkeskommunen.
 • Motvirke aldersdiskriminering ved ansettelser i fylkeskommunen.
 • Bistå kommunene med å følge opp standarder for mangfold og inkludering.
 • Styrke ordningen med minoritetsrådgivere på videregående skoler.

Kultur, idrett og friluftsliv

I et åpent og liberalt samfunn er rammer for ytringsfriheten avgjørende. Mest av alt er derfor kultur ytring. Kultur fremmer demokrati, og er en drivkraft der mennesker møtes. Kultur fremmer livskvalitet og menneskelig vekst, samvær og samhandling.

En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i fylket er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til god sosial utjevning, inkludering, folkehelsen, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i fylket.

Vestfold Venstre vil:

 • Sikre organisasjonene innenfor kultur og idrett frihet og gode rammevilkår. Det er der kompetansen, ideologien og kunnskapen om frivillighet blir ivaretatt.
 • Støtte utviklingen av et Munch-senter og formidling av Edvard Munchs kunst og liv i Åsgårdstrand.
 • Forsterke bibliotekenes rolle som sosiale og kulturelle møteplasser.
 • Ha søndagsåpne bibliotek og samarbeide med kommunene om biblioteket som møteplass og arena for debatt. Tilrettelegge for selvbetjening utenfor bibliotekets åpningstid.
 • Arbeide for at fylkets unike geologi blir gjort bedre kjent gjennom Gea Norvegica UNESCO Global Geopark.
 • Videreføre satsingen på Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken og Kulturprogrammet for bedrifter
 • Videreføre den Kulturelle Bæremeisen; et kulturtiltak for barnehagebarn.
 • Satse på Marked for musikk og Marked for scenekunst.
 • Støtte talentutvikling i fylket og videreføre satsing på Ung Kultur Møtes (UKM).
 • Fortsette å fremme Vestfold som festivalfylke.
 • Støtte konsertarrangører som arrangerer konserter uten alkoholservering eller har alkoholfrie soner på sine arrangementer, for å sikre bedre tilbud for ungdom.
 • Ha et bredt samarbeid med lag, foreninger, skoler, kommuner, idrettens organisasjoner, næringsliv og private aktører.
 • Arbeide for et godt samarbeid og utvikling mellom fylkets mange profesjonelle aktører og våre amatører innen kulturområdet.
 • Gi fylkeskommunal driftstøtte, utviklingsmidler, stipend og spillemidler.
 • Styrke Vestfolds kunstnerbyer- og steder som Stavern, Åsgårdstrand og Eidsfoss, med blant annet kunstneratelier og fribystatus for forfulgte utenlandske kunstnere.

Kulturarv

Historien og kulturarven er en viktig del av vår identitet og kultur, og fylkeskommunen har et stort ansvar for kulturminnevernet. Venstre ønsker en offensiv satsing på museer og anlegg, i tillegg til det frivillige og offentlige kulturminnevernet.

Vestfold Venstre vil:

 • Styrke fylkeskommunens arbeid med kultur og fortidsminnevern.
 • Føre en forpliktende politikk for vern av kulturminner og ivareta Riksantikvarens faglige vurderinger.
 • Føre et årlig regnskap for tap av kulturminneverdier, og sette mål for å avgrense dette tapet.
 • Støtte utvikling av middelalderbyen Tønsberg og Slottsfjellområdet som kulturarena.
 • Støtte utvikling av historiefortellingen rundt Tønsberg, Sandefjord og Larvik by- og handelskultur, med kjøpmenn, borgerskap og håndverkere, industriarbeidere, redere, hvalfangere og tjenestefolk. Likeledes ivareta den karakteristiske trehusbebyggelsen i byene og på øyene.
 • Arbeide med å få Vestfolds unike skipshauger inn på UNESCO’s verdensarvliste og styrke formidlingen av Vestfolds vikingtidshistorie.
 • Utvikle Vestfoldmuseene som aktiv formidler av fylkets kulturhistorie.
 • Jobbe for å oppnå økonomisk støtte over statsbudsjettet til veteranskipet DS Kysten.

Idrett

Organisert og egenorganisert idrett skaper fellesskap, samhold og gode opplevelser. Venstre vil legge til rette for at flest mulig mennesker får anledning til å delta i idrett og friluftsliv. Idretten er vårt største frivillige fellesskap og skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse. Idrett er lek, samvær, inkludering, dugnad, konkurranse og folkehelse.

Vestfold Venstre vil:

 • Styrke den fysiske aktiviteten blant barn og unge gjennom et bredt samarbeid med skoler, kommuner, lag og foreninger.
 • Gjøre idretten tilgjengelig for alle som vil være med og få oppleve idrettsglede. Særlig viktig er det å sikre barn og unge reell mulighet til å delta i idrettsaktiviteter ved å fjerne barrierer som i dag hindrer deltagelse for mange.
 • Legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv i hele fylket, for å bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen.
 • Prioritere det frivillige kultur- og idrettsarbeidet.
 • Støtte utbygging av idrettsanlegg i nært samarbeid med fylkets idrettskrets.
 • Støtte etablering av næranlegg da slike anlegg er viktig for å nå fram til både de organiserte og ikke organiserte aktivitetene.
 • Arbeide for økt nasjonal andel av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett.
 • Utvikle og tilgjengeliggjøre arealer til egenorganisert aktivitet som turstier, lysløyper, sykkelstier, balløkker, rulleskitraseer og ulike nærmiljøanlegg.
 • Sørge for at det finnes områder i nærmiljøet der barn kan utfolde seg i uorganisert lek.
 • Sørge for at idrettstilbudet er bredt og mangfoldig.
 • Sørge for gode idrettslinjer på videregående skoler og med tilstrekkelig antall skoleplasser.
 • Legge til rette for at større idrettsarrangementer legges til Vestfold.

Friluftsliv

Friluftsliv gir rike naturopplevelser, er helsefremmende og er den aktiviteten flest mennesker deltar i. Venstres mål er at alle skal ha tilgang til nærnatur og turterreng i nærheten av eget bosted.

Vestfold Venstre vil:

 • Kartlegge friluftsarealene i fylket, herunder mulige eiendommer som bør sikres for allmennhetens interesser.
 • Arbeide for å sikre allmennheten best mulig tilgang til Håøya i Vestfjorden og sikre kulturminner og naturmangfold på Håøya.
 • Sørge for at alle har mulighet til å delta i friluftsaktiviteter gjennom samarbeid og støtte til friluftsorganisasjoner.
 • Bruke ny kystsoneplan for Vestfold til å hindre ytterligere nedbygging av strandsonen, bevare det biologiske mangfoldet og sikre allmennheten tilgang til Vestfolds rike kystområder.
 • Samarbeide med turlag og historielag om å ta vare på, kartlegge og tilgjengeliggjøre kulturminner.
 • Sikre at flere turstier får belysning som ikke skaper lysforurensing. Etablere og vedlikeholde universelt utformede turstier og ruter.
 • Etablere sammenhengende kyst- og elvestier og ivareta allemannsretten i Vestfold, blant annet ved å stramme inn bygging i strandsonen og fjerne sperringer.
 • Støtte initiativ til bedre tilgang til skjærgården i Vestfold.
 • Opprettholde ordningen med tilskudd til ikke-lovpålagte båtruter i skjærgården, eksempelvis fergetilbud om sommeren mellom Helgeroa og Langesund og Holmestrand – Langøya
 • Omdisponere jernbanesporet mellom Kjose og Larvik til turvei.
 • Sikre en god forvaltning av fiskevannene og vassdragene i fylket.

Helse – folkehelse – levekår og utenforskap

6. Helse – folkehelse – levekår og utenforskap

Venstres helsepolitikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og
hverandre. Venstre ønsker et sterkt velferdssamfunn som bidrar til frihet og trygghet
for alle. Vestfold Venstre vil sikre Vestfolds innbyggere et moderne sykehustilbud. Det forebyggende helsearbeidet må styrkes med tidlig innsats. Venstre ønsker private tilbud velkommen som et supplement til det offentlige.

Vestfold Venstre vil:

 • Sikre Vestfolds innbyggere et moderne sykehustilbud med høy faglig kvalitet.
 • Opprettholde et sykehustilbud i Larvik.
 • Gå inn for sterkere folkevalgt styring av helseforetakene.
 • Styrke utdanningen og rekruttering av fagpersonale innenfor helse- og velferdsområdet.
 • Styrke tannhelsetjenesten for barn, ungdom og eldre. Retten til tannbehandling for sårbare grupper må styrkes.
 • Sette Vestfolds levekårsutfordringer på dagsordenen.
 • Gjennomføre fylkeskommunens regionale plan for folkehelse. Det må arbeides systematisk og langsiktig for å redusere sosiale helseforskjeller i Vestfold.
 • Følge opp «Program for folkehelsearbeid i kommunene» og styrke det forebyggende arbeidet mot vold og overgrep som en del av sitt systematiske folkehelsearbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.
 • Bruke idrettens ressurser og kompetanse for å styrke folkehelsen og styrke den fysiske aktiviteten blant barn og unge.
 • Bruke ”Trygge lokalsamfunn” (TL) som et verktøy for å sette skadeforebyggende arbeid på agendaen og opprettholde oppmerksomhet om skadeforebyggende arbeid over tid.
 • Arbeide for å styrke behandlingstilbudene for rusavhengige og senke terskelen for å søke og motta hjelp.
 • Jobbe for en felles «lokal» rusreform i kommunene i Vestfold.
 • Kjempe for at det finnes testsentre for illegale rusmidler lokalt.
 • Ta vare på natur og skog som en viktig livsramme for god folkehelse og friluftsopplevelser, også i nærmiljøet.
 • Arbeide for høy kvalitet i kriminalomsorgen, slik at domfelte etter soning kan komme tilbake til det sivile samfunnet på best mulig måte. Venstre vil derfor arbeide for at Søndre Berg fengsel, Berg avdeling, utvides med 20 åpne plasser tiltenkt domfelte som trenger frigang til utdanning/arbeid.
 • Gå inn for at det i Vestfold bygges et nytt og moderne lukket fengsel som ivaretar samfunnssikkerhet og styrker den som soner sine muligheter til en god tilbakeføring til sivilsamfunnet.
 • Arbeide for større bruk av hjemmesoning.
 • Arbeide for å ivareta foreldrenes behov for nærhet til sine barn ved soning.

Utenforskap

Fylkeskommunen må erkjenne at utenforskap er et sammensatt og omfattende nasjonalt samfunnsproblem som henger sammen med innsats også utenfor fylkeskommunens ansvarsområder.

Vestfold Venstre vil:

 • Sørge for at fylkeskommunen fortsetter å samarbeide på tvers av faginstanser for de som er i utenforskap.
 • Samarbeide med kommuner om tidlig innsats i grunnskole, barnehage og helsestasjoner for så raskt som mulig å fange opp barn/unge i sårbare situasjoner før de går inn i utenforskap.

Samferdsel – trygt, rimelig og grønt

Venstre vil føre en samferdselspolitikk som gir god mobilitet for befolkningen, bidrar til et framtidig utslippsfritt samfunn og gir økt verdiskaping for næringslivet. Venstre vil arbeide aktivt for at alle våre byområder i Vestfold kommer med i en form for nasjonal belønningsordning, slik at vi får større handlingsrom til å styrke løsninger for sykkel, gange og kollektiv; vår grønne mobilitet. Det skal være trygt, ukomplisert og rimelig å benytte kollektivtransport!

Trafikksikkerhet henger sammen med grønn mobilitet. Trafikksikkerhetsarbeidet må fortsatt styrkes, slik at visjonen om null drepte i trafikken kan nås. Venstre vil prioritere sykkel, gange og kollektivløsninger fremfor bilvei. Vi vil ta den trygge skoleveien tilbake, og det får vi til ved å prioritere midlene, og samarbeide tett med kommunene.

Venstre er en pådriver for miljøvennlig transport innenfor alle områder, som f.eks. anlegg for landstrøm i fylkets største havner, og mer sømløs transport mellom buss og tog.

Jernbane; fremtiden er på skinner

Vestfold Venstre vil:

 • Være pådrivere for en rask og helhetlig utbygging av en moderne dobbeltsporet Vestfoldbane på strekningen Tønsberg – Sandefjord – Larvik. En fullt utbygd bane vil med en ny Grenlandsbane kunne knytte seg til en ny og kystnær Sørlandsbane.
 • Utnytte det ferdig utbygde dobbeltsporet mellom Porsgrunn og Larvik på en langt bedre måte ved å øke frekvens og kapasitet på Vestfoldbanen. Tilbudet til pendlere må forbedres, blant annet ved reduksjon av reisetiden.
 • Gi fylkeskommunen økt mulighet til å påvirke togtilbudet både lokalt og regionalt.
 • Opprettholde alle holdeplasser/stasjoner på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen og sikre en god tilbringertjeneste.
 • Jobbe for å styrke samarbeidet mellom tog, buss og fly. Så lenge det går tog, så går det buss, og så lenge det går fly, så går det tog.
 • Ha en forlengelse av Flytogets rutetilbud fra Drammen og videre sørover til Vestfoldbyene.
 • At buss- og togruter må korrespondere med minimal ventetid ved overganger, og bli mer sømløst og i rute.
 • Være en garantist for en videreføring av sømløs billett i Vestfold mellom tog og buss som ble etablert i 2022.
 • At utbygging av jernbane må være langt mer forutsigbar enn i dag. Dette vil sikre en raskere og rimeligere bygging. Finansiering av utbyggingen må skje ved tildeling av midler til hele prosjekter – ikke som i dag over årlige statsbudsjett.
 • Gå inn for at Bratsbergbanen må inngå som en del av en ny regionalbane Notodden-Torp-Drammen, for på den måten knytte denne regionen tettere sammen.
 • Utvikle jernbanen i Vestfold som «fylkets T-bane». Som togreisende må du kunne reise fra nord til sør i fylket uten å måtte foreta togbytte i Tønsberg, slik de nye ruteplanene legger opp til.
 • Foreta en betydelig økt satsing og tilrettelegging for å få mer frakt av gods fra vei til bane og sjø. Der hvor det ikke er dobbeltspor må det satses på bygging av nødvendige krysningsspor for godstog.
 • Arbeide for gode godsløsninger i Vestfold og med godsterminaler og havner som er godt integrert med jernbane og sjø.
 • Utvikle Larvik havn som Norges nest største containerhavn. Det må satses videre på ny teknologi for å utvikle en moderne regional havn. For Grenland og Larvik er det viktig å støtte opp om et internasjonalt arbeid for etablering av en godskorridor gjennom Jylland og nord-Tyskland.

Ferger og fly; mobilitet i vann og luft

Vestfold Venstre vil:

 • Legge til rette for at Sandefjord lufthavn Torp kan bli en ledende lufthavn for overgangen til elektrisk flytransport, med infrastruktur for lading av fly.
 • Forbedre kollektivdekningen til flyplassen, for å gjøre reisende mindre avhengig av privatbil til flyplassen. Antallet som benytter kollektivtransport til/fra flyplassen må økes og en ny integrert Vestfoldbane mellom Stokke og Sandefjord må på plass.
 • Utvikle Sandefjord Lufthavn til en foregangs flyplass innenfor miljø- og klima. Venstre ønsker at Sandefjord Lufthavn primært skal være en flyplass med et godt tilbud til regionens nærings- og arbeidsliv.
 • Sikre forutsigbare rammevilkår for Sandefjord Lufthavn som ikke-statlig lufthavn.
 • Stille absolutte krav om bare å tillate nullutslippsferger på Norges største riksveisamband Horten – Moss.
 • Gi økonomisk støtte til fylkets sykkelferger, som for eksempel Ole 3 i Tønsberg/Færder.
 • Støtte initiativ for utvikling av transport med hurtigbåt langs Vestfold-kysten.
 • Jobbe for et best mulig båttilbud i Færder nasjonalpark og med mulighet for båtturer fra Nasjonalparksenteret på Verdens Ende, i samarbeid mellom fylke og stat.

Sykkel og gange; Vestfold skal være sykkelfylket

Vestfold Venstre vil:

 • Øke satsingen på sykkelbyer i fylket, slik at det blir lettere å få til økt sykkelbruk. Det må bygges effektive og atskilte sykkelveier på strekninger der mange bruker sykkel.
 • At alle Vestfoldkommuner må med i samarbeidet som ordningen med sykkelkommuner representerer.
 • Fortsette byggingen av nye gang- sykkelveier gjennom spleiselag med kommunene. Venstre vil legge særlig vekt på sammenhengende gang- og sykkelstier hvor syklistene er fysisk skilt fra bilister.
 • Akseptere smalere sykkelveier og mindre akseltrykk for strekninger med mindre trafikk for å øke antall km sykkelveier med samme bevillinger.
 • Følge opp fylkets trafikksikkerhetsplan i henhold til nullvisjonen. Trafikksikkerhetstiltak for barn og unge på vei til og fra skoler og barnehager må få større oppmerksomhet. Med økt oppmerksomhet på trygge hjertesoner må det være trafikksikre og trygge henteplasser for barn i nærheten av skoler og barnehager.

Kollektivtransport; trygt og effektivt

Vestfold Venstre vil:

 • Jobbe for gratis buss i rushtiden i fylkets tre største byer.
 • Drifte all kollektivtransport uten bruk av fossil energi. Venstre sier ja takk til den energien som er mest fornuftig, om det er el eller biogass eller en kombinasjon med energistasjoner som går på bioenergi og som leverer strøm.
 • Øke frekvensen morgen og kveld på alle kollektivruter og satse spesielt på ekspressbusser mellom byene i fylket.
 • Utvikle knutepunkter og universelt utformede holdeplasser langs hovedveiene og som en del av buss- og togtilbudet i fylket. Det må være etablert parkeringsplasser til de reisende som ikke kan benytte seg av et godt kollektivtilbud.
 • Arbeide for så lave priser på kollektivtilbudet at dette blir det mest attraktive reisevalget. Månedskortet skal ikke koste mer enn 500 kroner og det må satses mer på nye fleksible billettordninger.
 • Videreutvikle billettsamarbeidet som i dag er mellom Vy og Vestfold og Telemark fylkeskommune når Vestfold igjen blir eget fylke. Dette vil forenkle overganger mellom buss og tog, samt gjøre det mer attraktivt og rimeligere å benytte kollektivtransport.
 • Legge kollektivtrafikken nær der folk bor og arbeider. Nye utbyggingsområder for næring og bolig legges slik at et godt kollektivtilbud kan sikres.
 • Sikre at alle innbyggere opplever at de har et tilgjengelig kollektivtilbud. Det må derfor etableres ordninger som også gir våre innbyggere utenfor de mest tettbygde områder et godt tilbud. Innføring av bestillingsruter for buss inn mot sentrumsområder må prøves ut.
 • Arbeide for økt tilbud av «matebusser» fra boligstrøk til hovedknutepunkt der «hopp på hopp av» prinsippet kan gjennomføres og at disse går med høy frekvens.
 • Satse på økt punktlighet på alle linjer, blant annet ved å ta i bruk ny teknologi.
 • Publisere punktlighetsrapporter på VKT.no for synlighet.
 • Stimulere til økt bruk av sykler og elsykler, blant annet ved etablering av pendlerparkering for sykler ved togstasjoner og busstopp.
 • Teste ut eget kollektivtilbud direkte mellom de største arbeidsplassene og kollektivknutepunktene.

Vei; trygge forhold

Vestfold Venstre vil:

 • Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i byområder med stor trafikkbelastning, blant annet for å redusere skadepotensial og miljøskader.
 • Starte arbeidet med å sørge for gul midtstripe på de mest trafikkerte fylkesveiene som et ledd i å forebygge ulykker.
 • Sørge for at alle fylkesveier har god dekkestandard på asfalten og sette krav til slitasjedybde.
 • Øke vedlikeholdet av det eksisterende fylkesveinettet, slik at det store etterslepet kan bli redusert.
 • Stille krav om mindre bruk av veisalting i fylkeskommunen sine driftskontrakter.
 • Sikre gode øst-vest-forbindelser mellom indre Vestfold og ny Horten stasjon (på Skoppum), tett ved E18.

By og stedsutvikling

Vestfold Venstre vil:

 • Fortsette arbeidet med å få Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord, Larvik) inn i den statlige ordningen med belønningsavtaler, slik at kollektivtilbudet samt gang -og sykkelveier i og rundt alle fylkets byer kan styrkes.
 • Intensivere arbeidet med å få på plass flere hurtigladere for el-biler. Ladere må etableres ved alle fylkeskommunale bygg.
 • Offentlige arbeidsplasser må etableres i nærhet til kollektivknutepunkt og sentrumsområder.
 • Etablere flere sikre parkeringsmuligheter for sykler på togstasjoner og ved større bussholdeplasser.
 • Utvikle regionale næringsområder i samsvar med fylkets regionale planer for bærekraftig arealbruk.
 • Fortsette arbeidet med å styrke byenes rolle som sosiale og kulturelle møtesteder.
 • Føre en svært forpliktende politikk for vern av kulturminner.
 • Ivareta bygningsmiljøer, enkeltbygg, gaterom og torg som av Riksantikvaren er gitt status som verneverdige og av nasjonal betydning.
 • Si konsekvent si nei til etablering av kjøpesentra utenfor byene.
 • Arbeide for å redusere støybelastningen langs fylkesveinettet i Vestfold.

Regionalt europeisk samarbeid

Vestfold fylkeskommune har i flere år hatt et godt samarbeid med flere europeiske regioner, blant annet innenfor områder som utdanning, kultur, næring og innovasjon, samferdsel, klima og energi.

Russlands angrepskrig i Ukraina gjør at dette regionale internasjonale samarbeidet må styrkes. Vestfold var tidlig på plass med bred støtte i Kaunas i Litauen da de baltiske landene igjen ble selvstendige nasjoner. I dag er tilstedeværelsen i denne delen av Europa svært viktig ut fra flere hensyn.

Vestfold Venstre vil:

 • Fortsatt styrke samarbeidet med andre regioner i Europa og utnytte mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid for å gjøre Vestfold til et enda bedre sted å leve, bo og arbeide.
 • Delta i europeiske nettverksorganisasjoner, som eksempelvis Nordsjøkommisjonen, for å sikre en bærekraftig omstilling av samfunnet, bevare naturen og kutte klimagassutslippene.
 • Samarbeide med våre naboregioner i Sverige og Danmark om forvaltning av våre felles havområder og utvikling av blå næringer.
 • Videreføre samarbeidet om interregionale prosjekter på tvers av landegrensene når det gjelder fossilfri transport og utvikling av godstransporter via bane og sjø.
 • Ta initiativ til å delta i EUs Interreg-prosjekter og andre internasjonale prosjekter. Dette vil også bidra til å heve kvaliteten på de fylkeskommunale tjenestene.
 • Holde fast ved den internasjonale utvekslingen av elevgrupper og lærere, slik at både entreprenørskap og kulturforståelse over landegrensene kan få gode vilkår.
 • Støtte vennskapsbyer og fristeder for forfattere, journalister og kunstnere.

Bærekraftig utvikling

Verden er i en stadig mer alvorlig klima- og naturkrise som har negative konsekvenser for naturmangfoldet og menneskers liv og livsgrunnlag.

Vestfold Venstres mål er et bærekraftig og sosialliberalt samfunn der mennesker kan leve sammen i balanse med naturen. Klimaforandringer, økt ressursknapphet og sviktende økosystemer er klare tegn på ubalanse. Det er derfor nødvendig å sette i gang en grønn omstilling og stanse nedbyggingen av natur. Tap av natur reduserer våre felles ressurser, svekker verdiskapingen og bidrar til økte klimautslipp.

Utvikling av et bærekraftig samfunn krever mindre ressursbruk enn i dag og utvikling av alternative produkter. Venstre mener hver enkelt borger selv må ta ansvar for sitt forbruk. De vestlige samfunn bygger på et overforbruk av naturressurser som ikke lar seg videreføre i fremtiden.

Klima – energi – miljø – areal og landbruk

Vestfold Venstre er garantisten for en miljøpolitikk som sikrer vern av Vestfolds naturmangfold, vår verdifulle matjord og som har nullutslippssamfunnet som langsiktig visjon. Venstre vil konsekvent arbeide for at Vestfold blir et grønnere og mer miljøvennlig fylke som forplikter seg til en bærekraftig politikk og støtter vridning fra kjøtt til mer plantebaserte produkter og forbruk

Vestfold Venstre vil:

 • Sette ambisiøse og forpliktende mål for reduksjon av fylkeskommunens klimautslipp, slik at Vestfold tar sin andel av nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser. Venstres mål er at Vestfold-samfunnet skal redusere sine klimautslipp fra nivået i 2009 med 60 prosent innen 2030, for fylkeskommunen som organisasjonen er målet 70 prosent reduksjon.
 • Arbeide for at Vestfold på lang sikt blir et nullutslippssamfunn. Denne ambisjonen må innarbeides i relevante plandokumenter. Venstre vil være pådriver for utvikling av nullutslippsbydeler.
 • Invitere innbyggere, frivillige organisasjoner, kommuner, kunnskapsinstitusjoner og bedrifter til et bredt samarbeid om forpliktende innsats for å redde klimaet.
 • Øke kunnskapen om klima og energi i fylkeskommunen.
 • Arbeide for å etablere bærekraftig utvikling og klima som eget valgfag i den videregående skolen.
 • Være en pådriver for at alle offentlige og private virksomheter har forpliktende klimaplaner, herunder klimaregnskap.
 • Etablere et klimafond som støtter opp fylkeskommunens egen klimapolitikk og skaper samarbeidsprosjekter med bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og organisasjoner.
 • Stille strenge klima- og miljøkrav til alle fylkeskommunens innkjøp, blant annet ved at klima- og miljøhensyn tas inn som et viktig kriterium i alle anskaffelser.
 • Fase ut bruk av fossile drivstoff i kollektivtrafikken og gjøre kollektivtrafikken klimanøytral innen 2025.
 • Være pådriver for fullelektrifisering av fergesambandet Horten – Moss.
 • Arbeide for at taxinæringen kun bruker nullutslippskjøretøy innen 2025.
 • Stimulere til økt bruk av delingsordninger for nullutslippskjøretøy og opplegg for samkjøring.
 • Sørge for at fylkeskommunen kun bruker nullutslippskjøretøy i sin virksomhet fra 2025.
 • Begrense antall parkeringsplasser i byene og legge til rette for gode innfartsparkeringer.
 • Satse systematisk på at biltrafikken i Vestfold i fremtiden baseres på fornybar energi. Venstres mål er at det kun brukes nullutslippskjøretøy innen 2030.
 • Samarbeide med næringslivet for å utvikle energistasjoner som tilbyr fylling av hydrogen og biogass, hurtiglading og semihurtiglading for elbiler og andre nullutslippskjøretøy.
 • Arbeide systematisk for å redusere den omfattende kastingen av mat, blant annet gjennom avtaler med frivillige og fylkeskommunens egne virksomheter.
 • Ta initiativ til ordninger for gjenbruk og resirkulering, for eksempel tekstiler, slik at det i større grad kan etableres en kretsløpsøkonomi.
 • Bidra til å redusere klimasårbarhet og tilpasse oss de uunngåelige klimaendringene.
 • Klimaendringer vil medføre økt nedbør og flom. Vassdrag, bekker og infrastruktur må kunne ta hånd om større nedbørmengder. Økt avrenning fra landbruksområder må unngås.

Energi

 • Gi Vestfolds innbyggere og bedrifter gode muligheter til å produsere egen fornybar energi til en akseptabel kostnad. Vestfold har særlig gunstige naturgitte forhold for produksjon av solkraft.
 • Gjøre Vestfold til et foregangsfylke innenfor miljøvennlig energi. Vestfolds energiforsyning bør fra 2035 utelukkende baseres på fornybare energikilder.
 • Ta initiativ til å utarbeide en ny fylkesdelplan for fornybar og miljøvennlig energi, slik at Vestfold kan øke produksjonen av fornybar energi ved systematisk satsing på solkraft, biogass/bioavfall, geoenergi, vindmøller, fjernvarme og varmepumper.
 • Åpne for vindkraft i små skala, tilpasset Vestfolds begrensede areal og kulturlandskap.
 • Støtte utviklingen av en energipark ved Esso Slagentangen.
 • Arbeide for å etablere et energi- og klimafond som kan gi tilskudd til prosjekter innenfor fornybar energi og tiltak som reduserer klimautslipp.
 • Gjøre det enklere å selge solkraft og annen lokal produsert energi til nettet.
 • Bygge ut kombinasjonsanlegg for hurtiglading av elbiler- og båter langs Oslofjorden.
 • Utnytte Vestfolds ressurser innenfor bioenergi, også med tanke på verdiskaping og arbeidsplasser i fylket.
 • Prioritere miljø- og klimateknologi ved fordeling av støtte til innovasjon og nyskaping (Innovasjon Norge).
 • Dele ut en årlig energipris for utvikling av miljøvennlig energi i Vestfold.
 • Basere oppvarming av fylkeskommunens bygninger på fornybar energi. Det skal gjennomføres ENØK-tiltak.
 • Bygge alle nye fylkeskommunale bygninger som plusshus.
 • Arbeide for å etablere en finansieringsordning som kan gi private husholdninger mulighet til å investere i bruk av fornybare energikilder.
 • Være pådriver for at det stilles strenge klima- og miljøkrav når nye større utbyggingsområder planlegges. Det må stilles krav om energiproduksjon i nye større bygg.
 • Stimulere til økt bruk av sykler og elsykler, blant annet ved etablering av pendlerparkering for sykler på togstasjoner og busstopp. Det etableres utlånsordning for elsykler.
 • Effektivisere og redusere energibruken knyttet til gatebelysningen på fylkesveiene.
 • Systematisk ta i bruk solkraft som en energikilde for fylkeskommunens egne bygninger.
 • Stille krav om enda bedre kildesortering og materialgjenvinning og dermed stimulere til sirkulær økonomi.

Natur – miljø – areal – jordbruk

 • Bevare og gjenopprette det biologiske mangfoldet og beskytte sårbare økosystemer i Vestfold ved å opprette flere verneområder/naturreservater, styrke det frivillige skogvernet og stimulere til skånsom hogst.
 • Støtte systematisk kartlegging av Vestfolds rike naturmangfold og følge opp FNs naturavtale om vern av land og hav.
 • Arbeide for etablering av grønne urbane områder og grøntstrukturer som bidrar til rekreasjon, opplevelser, håndtering av avrenning og sikrer leveområder for planter, insekter og dyr.
 • Følge den regionale planen for bærekraftig arealbruk (RPBA), slik at fremtidig boligvekst finner sted på arealer som ikke er dyrkbare og der det ligger til rette for kollektivtrafikk.
 • Arbeide for at befolkningsveksten på hele Østlandet skal være balansert.
 • Verne om Vestfolds svært verdifulle landbruksområder og si konsekvent nei til nedbygging av dyrkbar mark.
 • Kreve nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i eventuelle tilfeller der andre meget store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord.
 • Sørge for at det ved omdisponering av matjord som følge av godkjente arealplaner foreligger bestemmelser som sikrer at matjordlaget benyttes til forbedring av annen dyrket eller dyrkbar mark.
 • Stimulere til omstilling av landbruksproduksjonen i Vestfold, slik at den i fremtiden baseres på prinsipper for bærekraftig utvikling. Det må satses sterkere på bærekraftige dyrkingsmetoder. Landbruket må ta sin del av utslippene av klimagasser.
 • Støtte landbrukets evne til å møte klimautfordringene, blant annet ved tilskudd til utnyttelse av fornybar energi og tilskudd til vanning og bærekraftig forvaltning av jorda som ressurs.
 • Støtte vridning fra produksjon av kjøtt til grønne produkter.
 • Arbeide for å opprettholde landbrukets og næringsmiddelindustriens viktige betydning for matsikkerhet og arbeidsplasser i Vestfold.
 • Støtte binæringen og stimulere til bihold, slik at produksjonen av frukt og grønnsaker som krever pollinering opprettholdes.
 • Sikre en god dyrevelferd. Dyr har en egenverdi og håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrene sin egenart.
 • Sørge for at fylkeskommunen miljøsertifiserer alle sine virksomheter.

Vannmiljø, sjø og hav

 • Verne Vestfolds unike strandsone og sikre allemannsretten. Nedbyggingen av strandsonen i Vestfold må stoppes.
 • Redde Oslofjorden fra økologisk sammenbrudd og gjenopprette en frisk og levende fjord, for fremtidige generasjoner.
 • Opprette flere større marine verneområder i Oslofjorden og Skagerrak, der all fangst og fiske er forbudt frem til et sunt liv i fjorden er gjenopprettet.
 • Innføre et forbud mot bunntråling og lysfiske i Oslofjorden for å redusere den totale belastningen på det marine økosystemet.
 • Arbeide for å øke rensegraden for avløpsvann og kloakk i hele Oslofjord-området. Utslipp av fosfor og nitrogen må reduseres betydelig. Staten må bidra i finansieringen av rensetiltak.
 • Redusere avrenningen fra landbruket vesentlig, blant annet ved at man unngår høstpløying, etablere fangdammer og brede nok kantsoner og vegetasjonsbelter i bekker og vassdrag.
 • Ta initiativ til pilotprosjekter for å styrke livet på havbunnen, blant annet ved bygging av rev og ålegrassenger i Oslofjorden.
 • Arbeide for å innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i sjøen senest i 2023/2024 og anlegge nødvendige mottaksstasjoner i havner.
 • Støtte arbeidet for Rent hav ved opprydding av plast og forsøpling langs Vestfold-kysten.
 • Si nei til utbygging av vindkraft i Oslofjorden og Skagerrak ut fra hensynet til det biologiske mangfoldet, fiskerne og friluftslivet. Venstre er åpen for å vurdere bølgekraftverk.
 • Delta i det internasjonale miljøsamarbeidet, spesielt i Nordsjøregionen og Kattegat og Skagerak, og overvåke vannkvaliteten i havmiljøene.
 • Forvalte Vestfolds vannressurser i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann på en bærekraftig måte og sikre fylkets innbyggere tilgang på godt drikkevann. EUs vanndirektiv må følges opp.
 • Verne Lågen som et nasjonalt vassdrag med rike ressurser innenfor friluftsliv, kulturmiljø og kulturminner.
 • Bevare og utvikle Oslofjorden som en nasjonal sjøørrettfjord.

Eldre- og seniorpolitikk

Dagens eldre lever lenger og har bedre helse. Mange ønsker å kunne jobbe så lenge en selv ønsker det og bør få denne muligheten. Aldersdiskriminering oppleves som en barriere for å jobbe lenge. Frihet og ansvar for eget liv er en av de viktigste bærebjelkene i Venstres politikk. Fylkespolitikken i Vestfold bør tilrettelegge for seniorers frihet til arbeid.

Vestfold Venstre vil:

 • Påskynde og aktivt lytte til eldrerådets seniorpolitikk.
 • Forplikte fylkeskommunen til bruk av seniorkompetanse i nyansettelser.
 • Arbeide for at eldre i det offentlige kan fortsette arbeid etter eget ønske om det er behov for kompetansen etter passerte 70 år.

Takk for tiden din 🙂